Detall de Procediment

Visat/Rehabilitació transporte PRIVAT de mercaderies. Empreses.

Codi SIA:: 211268
Codi GVA:: 3340
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a realitzar el visat/rehabilitació de les autoritzacions de transport privat complementari, serà necessari acreditar el manteniment dels requisits exigits. Les autoritzacions caducades per falta de visat podran ser rehabilitades per l'òrgan competent per a l'expedició, si així se sol·licita en el termini d'un any, comptat des de la notificació de la pèrdua de validesa de l'autorització.

Requisits

Requisits

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL: - Estar donat d'alta en el cens de tributaris obligats en l'activitat que corresponga. - No tindre deutes amb l'Estat o la comunitat autònoma. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL: - Estar inscrit en el règim que corresponga de la Seguretat Social. - Estar al corrent del pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent. CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES: - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya. - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES - Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa. NOTA: Cal disposar d'adreça i de signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El visat s'inicia d'ofici per l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars de les autoritzacions perquè puguen prestar la seua conformitat a la realització del visat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, del cap de l'Estat, de 30 de juliol, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el mes corresponent, segons el calendari establit per la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre (BOE núm. 301, de 14 de desembre de 2018). A causa de la pandèmia de la COVID-19, el Decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, indica en l'article 26 que les autoritzacions de transport per carretera a les quals els corresponga visar l'any 2021, segons el calendari establit a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, hauran de visar l'any 2022. A partir de l'any 2023, la periodicitat del visat es regirà pel que disposa l'apartat primer de l'article 42 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (biennal). La rehabilitació s'ha de presentar en el termini màxim d'un any computat des de la notificació de la pèrdua de validesa de l'autorització.

Formularis documentació

ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL - Certificació de la situació censal expedida per l'AEAT o òrgan de la comunitat autònoma que complisca aquestes funcions, o còpia de la corresponent declaració de resum anual IVA o justificant de pagament d'IAE. VEHICLES - En cas d'arrendament ordinari del vehicle, s'ha d'aportar el contracte d'arrendament en què figure el termini, l'empresa arrendadora i les dades del vehicle. PAGAMENT DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES - Si no està en constrenyiment, mitjançant l'imprés de pagament 046. - Si està en constrenyiment, mitjançant el document que acredite el pagament de la sanció davant del servei de recaptació corresponent. TAXES - S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes. DECLARACIÓ DE VERACITAT - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A 04. Expedició d'autoritzacions d'empresa: 27,40 euros A 06. Còpies certificades de vehicles (per vehicle): 23,01 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es si per a València, autorizaciones_sta@gva.es per a Alacant, autorizaciones_stc@gva.es per a Castelló.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- L'òrgan competent envia una comunicació al titular de l'autorització per a informar que ha de prestar la seua conformitat amb la realització del visat. - Presentar la conformitat per a la realització del visat i la documentació requerida. Posteriorment, si l'òrgan competent observa que s'incompleix alguna de les condicions exigides per al manteniment de l'autorització, requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, n'acredite el compliment. La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports. Transcorregut el termini de validesa de l'autorització sense haver atorgat el visat, aquesta perdrà la seua validesa sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració, si bé s'haurà de notificar al titular.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa