Detall de Procediment

Renúncia. Transport de mercaderies.

Codi SIA:: 211270
Codi GVA:: 3343
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El titular d'una autorització de transport podrà renunciar a ella en qualsevol moment.

Requisits

Requisits

- Ser titular de l'autorització.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El titular de l'empresa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, 31/7/87).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 8/10/90), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No se'n requerixen.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Clicant la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es si es de Valencia autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es complixen els requisits exigits resoldrà en un termini de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en este document. - Passat l'esmentat termini sense haver rebut notificació amb la resolució dictada en este procediment, esta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que procedisquen. - Tot això sense perjuí de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú o per causa imputable a l'interessat.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que establix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que crega oportú.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució del present procediment és de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en este document. Passat l'esmentat termini sense haver rebut notificació amb la resolució dictada en este procediment, esta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que procedisquen. Tot això sense perjuí de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú o per causa imputable a l'interessat.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa