Renúncia. Transport de mercaderies.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211270
|
Codi GVA: 3343
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El titular d'una autorització de transport podrà renunciar a ella en qualsevol moment.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, 31/7/87).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de...
 • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

El titular de l'empresa.

Requisits

- Ser titular de l'autorització.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es complixen els requisits exigits resoldrà en un termini de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en este document. - Passat l'esmentat termini sense...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Taxa o pagament

No se'n requerixen.

Forma de presentació
Telemàtica
Clicant la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es si es de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini de resolució del present procediment és de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en este document. Passat l'esmentat termini sense haver rebut notificació amb la resolució dictada en este procediment, esta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes...
Saber més
Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que establix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Saber més