Informació general d'un trasllat de residus a l'interior de la Unió Europea, sense trànsit per tercers països

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211277
|
Codi GVA: 3364
Descarregar informació
Termini obert

Des de 21-03-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Informar l'autoritat competent d'expedició sobre l'execució d'un trasllat de residus des de la Comunitat Valenciana cap a països de la Unió Europea, sense trànsit per tercers països, de conformitat amb el procediment establit en el capítol 2 del títol I del Reglament 1013/2006/CE del Parlament...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
21-03-2018
Observacions

- El document d'informació general de trasllat el pot retirar prèviament el notificant en les oficines de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o bé baixat directament del DOCE L núm. 299, de data 8/11/2008, Correcció d'errors del Reglament (CE) núm. 1379/2007 de la Comissió,...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

- El notificador que pretenga traslladar residus de conformitat amb l'article 3, apartats 2 i 4, del Reglament 1013/2006/CE. D'acord amb l'article 2.15.a del Reglament, i a l'efecte d'aquest, s'entén per notificant qualsevol persona física o jurídica subjecta a la jurisdicció d'un estat membre de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació del document d'informació general de trasllat, que l'ha de signar la persona que organitze el trasllat abans del moment de l'inici d'aquest i l'ha de signar la instal·lació de valorització o el laboratori, així com el destinatari, quan es reben els residus en qüestió.

Sol·licitud

Termini
Des de 21-03-2018

Durant tot l'any.

Documentació
- Document d'informació general que ha d'acompanyar el trasllat que figura en l'annex VII del Reglament 1013/2006/CE; - Contracte entre la persona que organitza el trasllat i el destinatari de la valorització dels residus, que incloga l'obligació per a la persona que organitza el trasllat de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

En la mesura en què l'acte d'informació general no està subjecte a l'obligació de resoldre prevista en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no escau cap recurs.

Sancions
Estan tipificades com a infraccions greus o molt greus: - L'entrada en el territori nacional de residus perillosos procedents d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'un tercer país, així com l'eixida de residus perillosos cap als llocs esmentats, sense obtindre els permisos i les...
Saber més