Detall de Procediment

MIN - Sol·licitud d'autorització d'operador del transport.

Codi SIA: 211279
Codi GUC: 3374
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'exercici de les activitats d'agència de transport de mercaderies, de transitari o de magatzemista-distribuïdor només podrà dur-lo a terme qui, prèviament, siga titular de l'autorització d'operador de transport (OT) de mercaderies. L'autorització habilitarà per a desenvolupar, indistintament, qualsevol d'aquestes activitats. No estan obligats a obtindre aquesta autorització: - Els titulars d'autoritzacions de transport públic de mercaderies que acrediten disposar d'un capital i de reserves per import de 60.000 euros o superior. - Els titulars d'autoritzacions de transport públic de mercaderies que es limiten a mitjançar per a atendre demandes de port que excedisquen conjunturalment la seua capacitat de transport, sempre que el nombre de vehicles aliens contractats no supere mai el seu propi nombre de vehicles. - Les cooperatives de transportistes i societats de comercialització, si només mitjancen en els transports realitzats pels seus socis titulars d'autoritzacions de transport.

Requisits

Requisits

PERSONALITAT JURÍDICA I NACIONALITAT Ser persona física o jurídica. Tindre nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la UE. En cas de tindre una altra nacionalitat, ha d'acreditar l'autorització de residència de llarga duració, o de residència temporal i treball. ESTABLIMENT L'empresa ha de tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, on ha de conservar els documents relacionats amb l'activitat de transports. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL/GESTOR DEL TRANSPORT El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, fa les funcions enumerades en l'article 112 de l'ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat. a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser el gestor de transport si està d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que estiga donat d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms. b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet, en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller. c) Una mateixa persona pot ser el gestor de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular. HONORABILITAT El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit, d'acord amb el que disposa l'LOTT i la reglamentació de la Unió Europea. CAPACITAT FINANCERA L'empresa ha de disposar d'un capital i de reserves per import mínim de 60.000 euros. Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, amb la qual aquesta es converteix en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats. - que una entitat financera acredite que l'empresa té accés a crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicle utilitzats. COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL DISPOSAR D'ADREÇA I DE SIGNATURA ELECTRÒNICA NO TINDRE SANCIONS FERMES PENDENTS DE PAGAMENT EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars de les autoritzacions d'operador de transport de mercaderies han de complir, en tot moment, els requisits següents:

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 30/07/1987)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. Conforme a l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament. Així mateix, la direcció general consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. DOCUMENTACIÓ PERSONES FÍSIQUES: COMPETÈNCIA PROFESSIONAL La participació del gestor del transport en el capital social de l'empresa ha d'acreditar-se documentalment Si el gestor capacita diverses persones jurídiques, ha d'acreditar documentalment que el capital social pertany en més del 50 % a un mateix titular. CAPACITAT FINANCERA Si el titular és una persona jurídica, ha d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera mínima de 60,000 euros (capital més reserves) en el supòsit que no resulte acreditat amb les dades que consten en el registre mercantil. Si el titular és una persona física i aquesta ha d'acreditar la seua capacitat financera, ha d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents: - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, amb la qual aquesta es converteix en garant solidari, enfront dels creditors, fins a 60.000 euros. - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés a crèdit, fins a 60.000 euros.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A04 : 27,40 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: mercancias_stv@gva.es, si és de València autorizaciones_sta@gva.es, si és d'Alacant autorizaciones_stc@gva.es, si és de Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació. Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no es presenten els documents exigits, el Servei Territorial de Transport requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius. La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix targeta de transports.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el servei territorial de transport corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Prefectura de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).