Detall de Procediment

Sol·licitud de reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seua modalitat no contributiva, que residisquen en un habitatge llogat (PNC).

Codi SIA: 211281
Codi GUC: 3380
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Reconeixement d'una prestació econòmica de pagament únic a favor dels titulars de pensions no contributives que tinguen el seu domicili habitual en un habitatge llogat.

Observacions

Més informació en: València Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Av. Baró de Càrcer, 36 - 46001 València Tel. 961271840 Fax: 961271889 informacionpnc@gva.es Alacant Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives C/ VICENTE CHÁVARRI, 52,- 03007 Alacant +34 965 93 87 76 Castelló Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives c/ Germans Bou, 81 - 12003 Castelló +34 964 726 200

Requisits

1. Tindre reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva, en la data de la sol·licitud i en la de resolució. 2. Mancar d'habitatge en propietat. 3. Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge. 4. No tindre amb l'arrendador de l'habitatge llogat relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau ni constituir amb aquell una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal. 5. Tindre fixada la seua residència, com a domicili habitual, en un habitatge llogat. S'entendrà que és el domicili habitual quan la vigència de l'arrendament no siga inferior a un any i haja residit en la mateixa durant un període mínim de 180 dies anteriors a la data de la sol·licitud. 6. Si en el mateix habitatge llogat conviuen dos o més persones que tingueren reconeguda una PNC, només tindrà dret a aquest complement aquell que siga el titular del contracte d'arrendament o, de ser varis, el primer d'ells.

Interessats

Poden ser beneficiaris de la PNC de jubilació els ciutadans espanyols i nacionals d'altres països, amb residència legal a Espanya, que compleixen els requisits.

Normativa del procediment

 • Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel qual s'estableixen normes per al reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva (BOE núm. 186, de 04/08/12).
 • Annex I del Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018 (BOE núm. 317, de 30/12/2017).
 • Vegeu el Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost
 • Enllaç a l'Imserso
 • Vegeu el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre.

Termini

Durant tot l'any, per a 2023 finalitzarà el 31 de desembre.

Documentació

1. Fotocòpia del DNI actualitzat del sol·licitant. 2. Certificat d'empadronament individual expedit pel seu Ajuntament, que haurà de coincidir amb el domicili de l'habitatge llogat. 3. Fotocòpia del contracte d'arrendament, a nom del pensionista, en el qual obligatòriament ha de figurar la localització de l'habitatge. 4. Fotocòpia del document que acredite la representació quan la sol·licitud se subscriga per persona diferent al beneficiari pensionista no contributiu.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen, Serveis Territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló o València, segons domicili, així com en Oficines PROP. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. es presentaran en sobre obert, a fi de que en la capçalera de la primera fulla del document que es vulga enviar, es facen constar, amb claredat, el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i minut de la seua admissió. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. a) Haurà d'emplenar Sol·licitud de Complement de Lloguer i guardar-la en el seu ordinador. https://imserso.es/documents/20123/2317292/pncalquiler.pdf/7d5080cc-5622-88e7-64f1-bddba08b55b1 b) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. c) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit 1. Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" 2. Especifique la matèria objecte de la sol·licitud 3. Indique igualment l'àmbit geogràfic (Castelló, València o Alacant). d) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. e) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). f) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Direcció Territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província de residència

Organismes

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
 • RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

  03002 - Alacant/Alicante

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 81

  12003 - Castelló/Castellón

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia

Observacions

Recursos: Reclamació prèvia a la jurisdicció social Termini d'interposició de recursos: 30 dies Efecte del Silenci: Negatiu. Notificacions: Electrònicament mitjançant compareixença en seu electrònica o en paper a través de correu postal.

Òrgans resolució

Organismes

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
 • RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

  03002 - Alacant/Alicante

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 81

  12003 - Castelló/Castellón

Quantia i cobrament

La quantia anual del complement per a l'exercici 2023 és de 525 euros
525.0