Detall de Procediment

Comunicació de la instal·lació, modificació (inclosa l'actualització de les dades) o supressió d'un desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari i la inscripció en el Registre autonòmic de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA).

Codi SIA: 211282
Codi GUC: 3382
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Els organismes, les institucions, les empreses públiques, privades i particulars que instal·len en les seues dependències desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics fora de l'àmbit sanitari han de comunicar la instal·lació, la modificació (inclosa l'actualització de les dades) o la supressió d'aquests dispositius per a inscriure'ls en el Registre autonòmic de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que instal·le en les seues dependències desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics fora de l'àmbit sanitari.

Normativa del procediment

  • Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari (BOE núm. 80, de 02/04/2009).
  • Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat. (DOGV núm. 7376, de 07/10/14).
  • Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOGV núm. 8122, de 07/09/17).
  • Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8149, de 16/10/2017).

Termini

En qualsevol moment, abans de la instal·lació, modificació (inclosa l'actualització de les dades) o supressió del desfibril·lador.

Documentació

ALTES, MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS DE LES DADES REGISTRALS La inscripció en el Registre autonòmic de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs instal·lats fora de l'àmbit sanitari s'ha de realitzar després de la comunicació del responsable del desfibril·lador a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de les dades següents: a) Persona física o persona jurídica responsable de la gestió o explotació dels espais o llocs on s'instal·le el desfibril·lador. b) Tipus de desfibril·lador, marca, model i número de sèrie. c) Telèfon del local on se situa el desfibril·lador. d) Ubicació del desfibril·lador, amb el màxim detall possible, per a la qual cosa s'han d'especificar les coordenades de geolocalització, si és possible. e) Si el desfibril·lador es troba en un espai obligat a disposar d'aquest per la normativa, s'ha d'indicar el tipus d'instal·lació: - Instal·lacions de transport: aeroports i ports comercials, estacions o baixadors d'autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants, i les estacions de metro amb una afluència mitjana diària igual o superior a 2.000 persones. - Instal·lacions, centres o complexos esportius, en els quals el nombre d'usuaris diaris, tenint en compte tots els espais esportius disponibles de què disposa, siga igual o superior a 500. - Centres educatius amb un aforament igual o superior a 1.500 persones. - Establiments públics amb un aforament igual o superior a 1.000 persones. f) Compromís de: - Complir amb la normativa aplicable. - Realitzar un adequat manteniment i conservació de l'aparell, d'acord amb les especificacions del fabricant. - Notificar qualsevol modificació de les dades anteriors, inclosa la baixa del desfibril·lador. - Garantir la formació del personal previst per a l'ús del desfibril·lador. - Comunicar al centre d'informació i coordinació d'urgències provincial la utilització del desfibril·lador, en les 72 hores següents a haver-se produït el fet. BAIXES La baixa del desfibril·lador en el Registre autonòmic de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs, instal·lats fora de l'àmbit sanitari, es realitzarà després que la comunique el responsable del desfibril·lador juntament amb les dades següents: · Persona física o persona jurídica responsable de la baixa del desfibril·lador. · Número de registre del desfibril·lador. · Data prevista de la baixa.

Presentació

Presencial
Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: a) En el punt d'accés únic de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat, que actualment està accessible en l'adreça electrònica https://seu.gva.es, des d'on es realitzaran els tràmits electrònics i estaran accessibles els models de formularis, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. Preferentment, en:
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Comunicació del responsable del desfibril·lador a la conselleria competent en matèria de sanitat. - Una vegada acceptada la comunicació, es notificarà a l'interessat la inscripció en el registre autonòmic i el número de registre atribuït a aquest, o la modificació o l'actualització o la baixa d'aquest, segons siga procedent.

òrgans de tramitació

Observacions

Els que es regulen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE número 236, de 02/10/2015)

Termini màxim

La notificació de la resolució s'enviarà en el termini de tres mesos comptats des de la data de lliurament al registre de la Conselleria de Sanitat.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

No

Sancions

Quant a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.