Comunicació de la instal·lació, modificació (inclosa l'actualització de les dades) o supressió d'un desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari i la inscripció en el Registre autonòmic de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA)

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211282
|
Codi GVA: 3382
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els organismes, les institucions, les empreses públiques, privades i particulars que instal·len en les seues dependències desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics fora de l'àmbit sanitari han de comunicar la instal·lació, la modificació (inclosa l'actualització de les dades) o la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Normativa
 • Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari (BOE núm. 80, de 02/04/2009).
 • Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat. (DOGV núm. 7376, de 07/10/14).
 • Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria...
 • Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8149, de 16/10/2017).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica que instal·le en les seues dependències desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics fora de l'àmbit sanitari.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Comunicació del responsable del desfibril·lador a la conselleria competent en matèria de sanitat.

- Una vegada acceptada la comunicació, es notificarà a l'interessat la inscripció en el registre autonòmic i el número de registre atribuït a aquest, o la modificació o l'actualització o la baixa d'aquest, segons siga procedent.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment, abans de la instal·lació, modificació (inclosa l'actualització de les dades) o supressió del desfibril·lador.

Documentació
ALTES, MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS DE LES DADES REGISTRALS La inscripció en el Registre autonòmic de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs instal·lats fora de l'àmbit sanitari s'ha de realitzar després de la comunicació del responsable del desfibril·lador a la Conselleria de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més
Presencial

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) En el punt d'accés únic de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat, que actualment està accessible en l'adreça electrònica https://seu.gva.es, des d'on es realitzaran els tràmits electrònics i estaran accessibles els models de formularis, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

Preferentment, en:

On dirigir-se

Esmena

Termini
Termini obert

10 dies hàbils des del següent a la notificació del requeriment, transcorregut el qual sense haver aportat la documentació sol·licitada es tindrà per desistit de la sol·licitud.

Descripció

Aportar per part de l'interessat documents i altres elements de juí necessaris per a la tramitació de la seua comunicació.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
La inscripció de tots els desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs instal·lats fora de l'àmbit sanitari (DESA) està subjecta a comunicació a la Conselleria de Sanitat. Una vegada inscrit rebrà notificació amb les dades registrals del DESA.
Obligacions
Les entitats públiques o privades obligades a instal·lar un DESA per al seu ús per personal no sanitari, així com les entitats públiques o privades i particulars que no estant obligats a això vulguen fer-ho voluntàriament, prèviament a la seua instal·lació, hauran de comunicar-ho al departament...
Saber més
Observacions

Els que es regulen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE número 236, de 02/10/2015)

Òrgans resolució
Sancions
Quant a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.