Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'accidents de treball i de malalties professionals. Treball.

  Objecte del tràmit

  L'empresari ha de notificar a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que es produïsquen amb motiu del desenvolupament del seu treball, d'acord amb l'article 23.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

  En concret, segons el que disposa l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, la notificació dels accidents de treball s'ha de fer per via electrònica a través del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@). * Nota: vegeu l'enllaç directe a aquest sistema en diversos apartats d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  No obstant això, quan es tracte d'un accident de treball considerat greu, molt greu, mortal o múltiple (més de quatre persones), a més d'omplir el model corresponent per Delt@, l'empresa ha de comunicar-ho en el termini màxim de vint-i-quatre hores a l'autoritat laboral de la província en què haja ocorregut l'accident.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'empresari haurà de notificar a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que es produïsquen amb motiu del desenvolupament del seu treball.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els terminis de notificació són els següents:

  1. Comunicació urgent
  Per al cas d'accident considerat greu, molt greu, mortal o múltiple (més de quatre persones), l'empresari, a més d'omplir el model corresponent per Delt@, haurà de comunicar-ho en el termini màxim de vint-i-quatre hores a l'autoritat laboral de la província en què haja ocorregut l'accident.

  2. Comunicat d'accident de treball
  Haurà de ser remés a l'entitat gestora o mútua en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data en què va ocórrer l'accident, o des de la data de baixa mèdica.

  3. Relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica
  S'haurà de remetre mensualment a l'entitat gestora o mútua, en els cinc primers dies hàbils del mes següent al de referència de les dades.

  4. Relació d'altes o defuncions d'accidentats
  L'ha d'omplir una vegada al mes l'entitat gestora o mútua i indicar-hi els treballadors l'alta mèdica dels quals s'haja rebut al llarg del mes independentment de la data de l'alta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://delta.mitramiss.gob.es/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els documents que cal notificar són els següents:

  - Comunicació urgent.
  - Comunicat d'accident de treball.
  - Relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica.
  - Relació d'altes o defuncions d'accidentats.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Registre de comunicacions d'accidents i de malaltia professional.

  - Remissió de comunicacions al Gabinet de Seguretat i Higiene, i d'accidents greus i molt greus a la Inspecció Provincial de Treball per informe, el qual es remet de bell nou a la Direcció Territorial.

  - Remissió de comunicacions mortals a l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

  - Registre de relacions d'accidents de treball sense baixa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  L'ompliment i la comunicació dels models oficials que estableix l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, només es podrà efectuar per mitjans electrònics a través de l'aplicació informàtica del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (DELT@), accessible a través de l'enllaç que acaba d'indicar-se.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  La falta de comunicació dels accidents de treball ocorreguts i de les malalties professionals declarades, dins del termini i en la forma escaient, podrà ser objecte de sanció administrativa, de conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

  Enllaços

  Delt@2. Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats.

  Informació en l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10/11/1995).
  - Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per a l'ompliment i la tramitació (BOE núm. 311, de 29/12/1987).
  - Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i se'n possibilita la transmissió per procediment electrònic (BOE núm. 279, de 21/11/2002).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

  Vegeu l'Ordre de 16 de desembre de 1987.

  Vegeu l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.