Detall de Procediments

Subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (TROSIN). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (TROSIN). Treball.

  Objecte del tràmit

  La concessió de les subvencions que es distribuiran entre els sindicats i les organitzacions sindicals el dret de sindicació de les quals es regisca per la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, en proporció a la seua representativitat basada en els resultats electorals obtinguts en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, expressada en el nombre de delegats de personal, de representants dels treballadors en els comités d'empresa i de representants en els òrgans corresponents de les administracions públiques, en exercici de l'activitat sindical.

  En concret:

  1) El detall de les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES és el següent:

  La finalitat d'aquestes subvencions és fomentar la realització de qualsevol tipus d'activitat sindical dirigida a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials de les persones treballadores i garantir el dret a la llibertat sindical i el dret a la igualtat de tracte que porta implícit.
  Són, per tant, subvencionables les activitats de promoció sociolaboral, sindical i de formació de les persones treballadores o qualssevol altres que estiguen dins de les finalitats pròpies de les organitzacions sindicals, desenvolupades dins de l'any natural per al qual es concedeix la subvenció i en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  2) I el de les DESPESES SUBVENCIONABLES és:

  - Són subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el termini establit en les bases reguladores d'aquestes subvencions, amb subjecció al que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Es considerarà despesa realitzada la que estiga efectivament pagada abans de la finalització del període de justificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1.- Es podran beneficiar d'aquestes subvencions:

  a) Els sindicats o les organitzacions sindicals que hagen obtingut alguna persona delegada de personal o membre del comité d'empresa o de juntes de personal, en les eleccions i l'àmbit indicats en l'article 1 de les bases Reguladores.

  b) Les federacions i confederacions en els quals aquests sindicats o organitzacions sindicals s'integren, en els termes i les condicions establits en l'article 1 de les bases reguladores.


  2.- No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES

  - La distribució de les subvencions es realitzarà en proporció a la representativitat dels beneficiaris basada en els resultats electorals obtinguts en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana, i expressada en el nombre de delegats de personal i dels representants dels treballadors en els comités d'empresa, i en els òrgans corresponents de les administracions públiques el dret de sindicació de les quals es regisca per la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, sempre que hagen obtingut representació sindical en altres administracions públiques dins del marc geogràfic de la Comunitat Valenciana.

  - Els mandats obtinguts en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana són els computats com a mandats vàlids vigents i no prorrogats a 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria de les subvencions en les oficines públiques de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, adscrites a la direcció general competent en matèria de treball. A aquests únics efectes, l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes elaborarà un quadre llista de mandats vigents i no prorrogats a 31 de desembre que, després de les al·legacions oportunes de les organitzacions sindicals, quedarà definitivament tancat a data 31 de març de cada any.

  - Respecte dels resultats obtinguts en les eleccions a òrgans de representació del personal al servei d'altres administracions públiques en l'àmbit territorial d'aquesta comunitat autònoma, l'organització sindical sol·licitant de la subvenció ha d'acreditar el total de representants atribuïts a aquesta respecte dels mandats vàlids vigents i no prorrogats, a dia 31 de desembre.


  2. QUANTIA DE LES AJUDES

  El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es procedirà al prorrateig entre les entitats beneficiàries de l'import total dels crèdits consignats, segons els criteris següents (article 5 de les bases reguladores):

  a) Una quantitat inicial de 600 euros a totes i cada una de les organitzacions sindicals que hagen efectuat la seua petició en el termini i hagen acreditat els requisits i les condicions exigits en les bases de la convocatòria.

  b) Aquest import s'incrementarà en una altra quantitat que es determinarà prenent com a base el nombre de representants sindicals obtinguts per cada organització sindical en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i respecte dels mandats vàlids vigents i no prorrogats a què fa referència l'article 1 de les bases reguladores.

  c) S'obtindrà la quantia per representant, per a la qual cosa es dividirà la quantitat restant de la dotació pressupostària anual, una vegada descomptat el total dels imports fixos, pel nombre total de representants obtinguts per les organitzacions sindicals sol·licitants.


  3. PAGAMENT DE LES AJUDES

  Conforme al resolc onzé de la Resolució de convocatòria i d'acord amb el que es preveu en la vigent llei de pressupostos de la Generalitat:

  - Es lliurarà en el moment de la resolució de concessió el 50% de l'import concedit.

  - El pagament restant es lliurarà una vegada justificada la totalitat de la despesa, i es minorarà l'ajuda concedida en el cas que la justificació total siga inferior a aquesta i serà procedent el reintegrament de fons en el supòsit de justificació inferior a la quantitat anticipada.


  4. REINTEGRAMENT I MINORACIÓ DE LES SUBVENCIONS: segons el que s'estableix en els articles 5.3 i 14 de les bases reguladores i en el resolc dotzé de la Resolució de convocatòria.


  5. PLA DE CONTROL: conforme al que es preveu en l'article 12 de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 16 d'ABRIL de 2021 FINS AL dia 30 d'ABRIL de 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria 2021, publicada en el DOGV núm. 9062, de 15/04/2021).


  * IMPORTANT:

  Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons el model normalitzat en el formulari web disponible en el tràmit telemàtic.

  Després d'omplir el formulari web, s'ha de signar electrònicament en el tràmit telemàtic mateix.


  2. DOCUMENTACIÓ que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud (és a dir, annexar en el tràmit telemàtic):

  a) ANNEX a la sol·licitud d'ajudes a organitzacions sindicals (segons el model normalitzat denominat ANEXINDI, inclòs com a imprés associat en aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic).

  b) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de treball perquè comprove les dades d'identitat de la sol·licitant o, en cas que es tracte d'una persona jurídica, del representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (Aquesta autorització està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).
  En cas que els documents exigits que hagen de presentar-se amb la sol·licitud ja estiguen en poder de la direcció general competent en matèria de treball, l'entitat sol·licitant podrà acollir-se al que es disposa en la legislació sobre el procediment administratiu comú vigent, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en la qual es van presentar o, si és el cas, van ser emesos i quan no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
  En els casos que no siga possible materialment d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què fa referència el document.

  c) Acreditació fefaent de la representació de la persona que actue en nom del sindicat o l'organització sindical sol·licitant; la representació podrà acreditar-se per qualsevol de les formes establides en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que l'entitat sindical sol·licitant fora una federació o confederació, i demanara la subvenció en nom de les organitzacions sindicals integrades o afiliades en aquesta, ha de presentar la documentació acreditativa en què conste l'autorització fefaent d'aquestes organitzacions perquè la confederació o federació puga sol·licitar i percebre en nom seu la subvenció interessada.
  Quan es tracte d'una coalició electoral i l'atribució dels resultats electorals conste verificada a aquesta, el sindicat o l'organització sindical que sol·licite la subvenció, per si i en nom i representació del coalligat, ha d'acompanyar, en forma fefaent, l'autorització expressa d'aquest perquè sol·licite i perceba la subvenció en nom seu.

  d) Respecte dels resultats obtinguts en les eleccions a òrgans de representació del personal al servei d'altres administracions públiques en l'àmbit territorial d'aquesta comunitat autònoma, s'ha d'acreditar, mitjançant un certificat emés per l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, el total de representants atribuïts a aquesta, respecte dels mandats vàlids vigents i no prorrogats en la data indicada en l'article 2 de les bases reguladores.

  e) Memòria de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, executades o que s'executaran durant l'exercici. La memòria esmentada ha de contindre les activitats per al finançament de les quals se sol·licita la subvenció, i cal indicar el cost estimat de cada una, el seu contingut i els objectius. A més, ha d'estar signada per qui subscriga la sol·licitud (segons el model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic).

  f) Dades de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), excepte si s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat cap variació, en aquest cas s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes (per a la qual cosa cal utilitzar l'apartat corresponent del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  g) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha autoritzat la conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei 38/2003, hauràn de presentar, llavors, els documents acreditatius següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Aquests documents hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

  h) Declaració responsable de:
  - Les ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  - Que la subvenció que es concedeix estiga destinada a les finalitats pròpies de l'organització sindical. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  - Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  - De compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'acreditació d'estar-ne exempt. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Annex a la sol·licitud d'ajudes a organitzacions sindicals" [ANEXINDI], també disponible en el tràmit telemàtic).
  - De compliment de la normativa en matèria d'igualtat de dones i homes. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Annex a la sol·licitud d'ajudes a organitzacions sindicals" [ANEXINDI], també disponible en el tràmit telemàtic).

  Impresos associats

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [ANEXSINDI] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES A ORGANITZACIONS SINDICALS

  MODEL DE MEMÒRIA D'ACTIVITATS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL COMPTE JUSTIFICATIU DE GASTOS SUBVENCIONABLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA a través del tràmit telemàtic dissenyat per a això.

  * IMPORTANT:

  - Per a eixa presentació telemàtica ha d'atendre's al que es preveu en el resolc cinqué de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - La presentació de la sol·licitud porta implícita l'acceptació de les bases reguladores.


  2. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye la documentació necessària, es requerirà a la interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos en la citada legislació bàsica.

  - L'esmena o aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant haurà de realitzar-se utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).


  3. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  - L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondrà a la Direcció General competent en matèria de treball i es realitzaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores.

  - Per a l'avaluació de les sol·licituds i la proposta de concessió, es constituirà la Comissió de Valoració establida en l'article 9 de les bases reguladores i adscrita a la citada direcció general, que formularà la seua proposta de resolució, que podrà ser individualitzada o inclusiva de tots els sol·licitants que estime que han d'obtindre la subvenció.

  - Les sol·licituds presentades es valoraran per la citada Comissió de Valoració conforme als criteris objectius d'atorgament que es fixen en l'article 5 de les bases reguladores.


  4. RESOLUCIÓ

  - La resolució i concessió de les sol·licituds s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en les bases reguladores.

  - Vista la proposta elevada per la Comissió, la persona titular de la Direcció General competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà resolució concedint o denegant la subvenció.

  - En cas de concessió de la subvenció, la resolució fixarà expressament la quantia de la subvenció i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se l'entitat beneficiària.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de TRES MESOS comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  - Transcorregut eixe termini sense que haguera recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la mateixa.


  5. NOTIFICACIÓ i PUBLICACIÓ

  - La resolució es notificarà a les interessades conforme al que s'estableix en l'article 10 de les bases reguladores i en els resolcs huité i tretzé de la Resolució de convocatòria.

  - A més, la resolució de concessió i denegació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en compliment del que s'estableix en l'article 15 de les bases reguladores i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.


  6. JUSTIFICACIÓ

  - Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de presentar la documentació justificativa FINS Al 31 d'OCTUBRE de 2021, inclusivament. La presentació es realitzarà de manera electrònica a través del procediment citat.

  - La presentació d'aquesta justificació es realitzarà DE MANERA ELECTRÒNICA utilitzant el ja referit TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

  - Les entitats beneficiàries hauran de presentar un COMPTE JUSTIFICATIU subscrit per aquesta entitat amb aportació de justificants de despesa amb el contingut previst en l'article 72 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. No obstant això, per a subvencions concedides per import inferior a 60.000 euros, podrà presentar-se el compte justificatiu simplificat regulada en l'article 75 del citat Reglament.

  El compte justificatiu contindrà, amb caràcter general, la següent documentació:

  a) Una MEMÒRIA D'ACTUACIÓ justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

  b) Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

  . Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgue conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

  . Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.

  . Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

  . Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haja d'haver sol·licitat el beneficiari.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, si la resolució és expressa, i de tres mesos, en cas de silenci administratiu, o bé es pot impugnar directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, si és expressa la resolució, i de sis mesos, en cas de silenci administratiu, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=352

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar-se d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana).
  - El sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions generals de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu 'Enllaços').
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En el cas que continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran per mitjà de l'adreça de correu electrònic següent: generalitat_en_red@gva.es

  - Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquestes ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris objectius d'atorgament que es fixen en l'article 5 de les bases reguladores, per la Comissió de Valoració establida en l'article 9 de les bases reguladores.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de complir totes les obligacions establides en els articles 3, 7 i 11 de l'Ordre 28/2016 (bases reguladores).

  Sancions

  Vegeu el règim sancionador previst en l'article 16 de les bases reguladores.

  Enllaços

  Instruccions de la tramitació telemàtica d'ajudes de la conselleria competent en matèria de treball

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria de treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 28/2016, de 28 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928, de 30/11/2016).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9062, de 15/04/2021).
  - Extracte de la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9062, de 15/04/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 28/2016, de 23 de novembre de 2016 (bases reguladores).

  Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu la Resolució de 8 d'abril de 2021 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 8 d'abril de 2021 (extracte convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.