• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.

  Objecte del tràmit

  La concessió de les subvencions que es distribuiran entre els sindicats i les organitzacions sindicals el dret de sindicació de les quals es regisca per la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, en proporció a la seua representativitat basada en els resultats electorals obtinguts en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, expressada en el nombre de delegats de personal, de representants dels treballadors en els comités d'empresa i de representants en els òrgans corresponents de les administracions públiques, en exercici de l'activitat sindical.

  En concret:

  1) El detall de les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES és el següent:

  La finalitat d'aquestes subvencions és fomentar la realització de qualsevol tipus d'activitat sindical dirigida a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials de les persones treballadores i garantir el dret a la llibertat sindical i el dret a la igualtat de tracte que porta implícit.
  Són, per tant, subvencionables les activitats de promoció sociolaboral, sindical i de formació de les persones treballadores o qualssevol altres que estiguen dins de les finalitats pròpies de les organitzacions sindicals, desenvolupades dins de l'any natural per al qual es concedeix la subvenció i en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  2) I el de les DESPESES SUBVENCIONABLES és:

  - Són subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el termini establit en les bases reguladores d'aquestes subvencions, amb subjecció al que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Es considerarà despesa realitzada la que estiga efectivament pagada abans de la finalització del període de justificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1.- Es podran beneficiar d'aquestes subvencions:
  a) Els sindicats o les organitzacions sindicals que hagen obtingut alguna persona delegada de personal o membre del comité d'empresa o de juntes de personal, en les eleccions i l'àmbit indicats en l'article 1 de les bases Reguladores.
  b) Les federacions i confederacions en els quals aquests sindicats o organitzacions sindicals s'integren, en els termes i les condicions establits en l'article 1 de les bases Reguladores.
  2.- No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES

  - La distribució de les subvencions es realitzarà en proporció a la representativitat dels beneficiaris basada en els resultats electorals obtinguts en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana, i expressada en el nombre de delegats de personal i dels representants dels treballadors en els comités d'empresa, i en els òrgans corresponents de les administracions públiques el dret de sindicació de les quals es regisca per la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, sempre que hagen obtingut representació sindical en altres administracions públiques dins del marc geogràfic de la Comunitat Valenciana.
  - Els mandats obtinguts en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana són els computats com a mandats vàlids vigents i no prorrogats a 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria de les subvencions en les oficines públiques de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, adscrites a la direcció general competent en matèria de treball.
  A aquests únics efectes, l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes elaborarà un quadre llista de mandats vigents i no prorrogats a 31 de desembre que, després de les al·legacions oportunes de les organitzacions sindicals, quedarà definitivament tancat a data 31 de març de cada any.
  - Respecte dels resultats obtinguts en les eleccions a òrgans de representació del personal al servei d'altres administracions públiques en l'àmbit territorial d'aquesta comunitat autònoma, l'organització sindical sol·licitant de la subvenció ha d'acreditar el total de representants atribuïts a aquesta respecte dels mandats vàlids vigents i no prorrogats, a dia 31 de desembre.

  2. QUANTIA DE LES AJUDES

  El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es procedirà al prorrateig entre les entitats beneficiàries de l'import total dels crèdits consignats, segons els criteris següents:
  a) Una quantitat inicial de 600 euros a totes i cada una de les organitzacions sindicals que hagen efectuat la seua petició en el termini i hagen acreditat els requisits i les condicions exigits en les bases de la convocatòria.
  b) Aquest import s'incrementarà en una altra quantitat que es determinarà prenent com a base el nombre de representants sindicals obtinguts per cada organització sindical en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i respecte dels mandats vàlids vigents i no prorrogats a què fa referència l'article 1 de les bases reguladores.
  c) S'obtindrà la quantia per representant, per a la qual cosa es dividirà la quantitat restant de la dotació pressupostària anual, una vegada descomptat el total dels imports fixos, pel nombre total de representants obtinguts per les organitzacions sindicals sol·licitants.

  3. PAGAMENT DE LES AJUDES

  Conforme al resolc onzé de la resolució de convocatòria, d'acord amb el que es preveu en l'article 44.3 e) de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, es lliurarà en el moment de la resolució de concessió el 50% de l'import concedit.
  El pagament restant es lliurarà una vegada justificada la totalitat de la despesa, minorant-se l'ajuda concedida en el cas que la justificació total siga inferior a aquesta, i procedint el reintegrament de fons en el supòsit de justificació inferior a la quantitat anticipada.

  4. REINTEGRAMENT I MINORACIÓ DE LES SUBVENCIONS: segons el que s'estableix en el resolc dotzé de la resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 4 de MARÇ de 2019 FINS AL dia 15 de MARÇ de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8492, de 22/02/2019).

  IMPORTANT:

  Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).
  Després del seu ompliment el formulari web ha de firmar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic.

  2. DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic):

  a) ANNEX a la sol·licitud d'ajudes a organitzacions sindicals (segons el model normalitzat denominat ANEXINDI, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic).

  b) Autorització expressa a la Conselleria competent en matèria de treball perquè aquesta comprove les dades d'identitat del sol·licitant o, en cas que es tracte d'una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. (Aquesta autorització està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).
  En cas que els documents exigits que hagen de presentar-se amb la sol·licitud ja estiguen en poder de la direcció general competent en matèria de treball, l'entitat sol·licitant podrà acollir-se al que es disposa en la legislació sobre el procediment administratiu comú vigent, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en la qual es van presentar o, si és el cas, van ser emesos i quan no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
  En els casos que no siga possible materialment d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què fa referència el document.

  c) Acreditació fefaent de la representació de la persona que actue en nom del sindicat o l'organització sindical sol·licitant; la representació podrà acreditar-se per qualsevol de les formes establides en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que l'entitat sindical sol·licitant fóra una federació o confederació, i demanara la subvenció en nom de les organitzacions sindicals integrades o afiliades en aquesta, ha de presentar la documentació acreditativa en què conste l'autorització fefaent d'aquestes organitzacions perquè la confederació o federació puga sol·licitar i percebre en nom seu la subvenció interessada.
  Quan es tracte d'una coalició electoral i l'atribució dels resultats electorals conste verificada a aquesta, el sindicat o l'organització sindical que sol·licite la subvenció, per si i en nom i representació del coalligat, ha d'acompanyar, en forma fefaent, l'autorització expressa d'aquest perquè sol·licite i perceba la subvenció en nom seu.

  d) Respecte dels resultats obtinguts en les eleccions a òrgans de representació del personal al servei d'altres administracions públiques en l'àmbit territorial d'aquesta comunitat autònoma, s'ha d'acreditar, mitjançant un certificat emés per l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, el total de representants atribuïts a aquesta, respecte dels mandats vàlids vigents i no prorrogats en la data indicada en l'article 2 de les bases reguladores.

  e) Memòria de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, executades o executables durant l'exercici.
  La memòria esmentada ha de contindre les activitats per al finançament de les quals se sol·licita la subvenció, i cal indicar el cost estimat de cada una, el seu contingut i els objectius.
  A més, ha d'estar signada per qui subscriga la sol·licitud (segons el model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic).

  f) Dades de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), excepte si s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat cap variació, en aquest cas s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes (per a la qual cosa cal utilitzar el corresponent apartat del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  g) Autorització a la Conselleria competent en matèria de treball perquè aquesta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  (Aquesta autorització està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  La direcció general competent en matèria de treball es reserva el dret de requerir el sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.
  No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització i, com a conseqüència, haurà d'aportar les certificacions que a continuació es detallen, la validesa de les quals ha d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  h) Declaració responsable de:
  - Les ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) NÚM. 1407/2013 (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  - Que la subvenció que es concedeix estiga destinada a les finalitats pròpies de l'organització sindical.
  (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  - Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).
  - De compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'acreditació d'estar-ne exempt. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "annex a la sol·licitud d'ajudes a organitzacions sindicals" [ANEXINDI]), disponible també en el tràmit telemàtic).
  - De compliment de la normativa en matèria d'igualtat de dones i homes. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "annex a la sol·licitud d'ajudes a organitzacions sindicals" [ANEXINDI]), disponible també en el tràmit telemàtic).

  Impresos associats

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [ANEXSINDI] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES A ORGANITZACIONS SINDICALS

  MODEL DE MEMÒRIA D'ACTIVITATS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL COMPTE JUSTIFICATIU DE GASTOS SUBVENCIONABLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA TELEMÀTICA.
  La presentació de la sol·licitud porta implícita l'acceptació de les bases reguladores.

  2. ESMENA DE SOL·LICITUDS

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es dictarà una resolució en la qual es considere que ha desistit de la seua petició.
  - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  3. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  - L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondrà a la direcció general competent en matèria de treball.
  - Per a l'avaluació de les sol·licituds i la proposta de concessió, es constituirà una comissió de valoració adscrita a la dita direcció general, que formularà la seua proposta de resolució, que podrà ser individualitzada o inclusiva de tots els sol·licitants que estime que han d'obtindre la subvenció.

  4. RESOLUCIÓ

  - Vista la proposta elevada per la comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà un resolució en què concedirà o denegarà la subvenció.
  - En cas de concessió de la subvenció, la resolució fixarà expressament la quantia de la subvenció i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals haja de subjectar-se l'entitat beneficiària.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Transcorregut aquest sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre-la.

  5. NOTIFICACIÓ

  - La resolució es notificarà a les persones interessades en els termes previstos en el resolc tretzé de la Resolució de convocatòria.
  - La notificació de concessió i denegació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.

  6. JUSTIFICACIÓ

  - Les entitats beneficiàries podran presentar la documentació justificativa FINS AL 31 d'OCTUBRE de 2019.
  - Eixa justificació es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que es pot consultar en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - Les entitats beneficiàries hauran de presentar un compte justificatiu subscrit per aquesta entitat (segons model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit), amb aportació de justificants de despesa amb el contingut previst en l'article 72 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. No obstant això, per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros, podrà presentar-se el compte justificatiu simplificat regulat en l'article 75 del reglament esmentat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, si la resolució és expressa, i de tres mesos, en cas de silenci administratiu, o bé es pot impugnar directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, si és expressa la resolució, i de sis mesos, en cas de silenci administratiu, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=352

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible en:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes instruccions generals per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris objectius d'atorgament que es fixen en l'article 5 de les bases reguladores, per la Comissió de Valoració establida en l'article 9 de les bases reguladores.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de complir totes les obligacions establides en els articles 3, 7 i 11 de l'Ordre 28/2016 (bases reguladores).

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de treball

  Inscripció en el Registre de representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 28/2016, de 28 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928, de 30/11/2016).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Resolució de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8492, de 22/02/2019).
  - Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8492, de 22/02/2019).
  - Resolució de 7 de juny de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019 (DOGV 8568, de 12/06/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la normativa sobre prohibicions per a l'obtenció de la condició de beneficiari de subvencions.

  Vegeu la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat.

  Vegeu l'Ordre 28/2016, de 28 de novembre de 2016 (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 20 de febrer de 2019

  Vegeu Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2019

  Resolució de concessió de 7 de juny de 2019

  Llistat de seguiment

  Resolució de concessió

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.