Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT)

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210625
|
Codi GVA: 370
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport consistirà en una prestació econòmica, de caràcter periòdic, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones amb discapacitat que, per raó de la seua disminució, tinguen greus...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- Al seu torn, les administracions públiques tenen el deure i el dret d'establir els mecanismes de control oportuns per a evitar qualsevol utilització indeguda de les prestacions socials; controls que s'efectuen tant amb caràcter previ al reconeixement com amb posterioritat periòdica i anualment.

 

- El Registre de Prestacions Socials Públiques, en el qual s'inscriuen totes les pensions públiques, inclosos aquests subsidis, és un instrument bàsic de la gestió pública de protecció social en possibilitar el seguiment i control permanent del dret a les prestacions i els seus perceptors.

 

- El dret a seguir percebent els subsidis s'extingeix quan es deixa de reunir algun dels requisits exigits per al seu reconeixement, així com per l'incompliment de les obligacions esmentades.

Normativa
 • Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 195, de 30/04/1982).
 • Reial decret 383/1984, d'1 de febrer, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, sobre el sistema especial de prestacions socials i econòmiques...
 • Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que va derogar (refonent)...
 • Llei 3/1997, de 24 de març, sobre recuperació automàtica del subsidi de garantia d'ingressos mínims (BOE núm. 72, de 25/03/1997).
 • Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de...
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones amb discapacitat.

Requisits

- No estar comprés/esa en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no desenvolupa cap activitat laboral.

- No ser beneficiari o no tindre dret, per edat o per qualssevol altres circumstàncies, a prestació o ajuda d'anàloga naturalesa i finalitat i, si escau, d'igual o superior quantia atorgada per un altre organisme públic.

- No superar el nivell de recursos econòmics personals i/o familiars del 70 %, en còmput anual de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), vigent en cada moment. En el cas que el beneficiari/ària tinga persones al seu càrrec o depenga d'una unitat familiar, aquest import s'incrementarà en un 10 %, per cada membre diferent del beneficiari fins al límit màxim del 100 % del salari esmentat.

- Edat: Tindre tres o més anys

-Discapacitat: grau de discapacitat igual o superior al 33%

- Greu dificultat per a utilitzar transports col·lectius.

- No trobar-se impossibilitat/ada per a desplaçar-se fora de casa.

- Si està intern/a en un centre, eixir almenys deu caps de setmana a l'any.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació. - Reconeixement en centre d'orientació. - Estudi per la junta de valoració en la delegació territorial de Serveis Socials. - Fiscalització. - Resolució.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Imprés de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació següent. 1. Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant o, en defecte d'això i provisionalment, certificat de naixement. 2. Fotocòpia compulsada del llibre de família (si escau). 3. Fotocòpia compulsada del DNI del representant...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
Presencial

En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- En l'ajuntament corresponent per raó de residència.

 

- I a:

 

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

C/ TEATRE, 37 - 39

03001- Alacant/Alacant

Tel.: 012

Fax: 965938068

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

Av. GERMANS BOU, 81

12003- Castelló de la Plana

Tel.: 012

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

Av. DE L´OEST, 36

46004- València

Tel.: 012

Fax: 961271894

 

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients es consideraran desestimats.
Quantia i cobrament
Les quanties per a 2016 són les següents: - Quantia anual: 759,60 euros - Quantia mensual: 63,30 euros
Obligacions
L'ús adequat dels recursos públics ha de quedar garantit, per la qual cosa els beneficiaris estan obligats a: - Observar les prescripcions dels facultatius sanitaris, així com les mesures rehabilitadores que s'establisquen i cooperar amb la màxima eficàcia d'aquestes. - Aplicar les prestacions...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució