Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Adopció internacional.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del procediment és posar de manifest a l'Administració les característiques de l'oferiment per a l'adopció de persones menors d'edat considerades adoptables per l'autoritat estrangera competent i amb residència habitual a l'estranger, i que van ser desplaçades a la Comunitat Valenciana per adoptants amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, bé després de la seua adopció al país d'origen, bé amb la finalitat de constituir tal adopció a la Comunitat Valenciana.
  L'oferiment per a l'adopció internacional únicament genera el dret al fet que s'inicie la tramitació del seu expedient per a la declaració o no de la seua idoneïtat en relació amb el projecte adoptiu concret al qual dirigeixen el seu oferiment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran oferir-se per a adoptar les persones majors de 25 anys residents a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Complir els requisits de capacitat i d'una altra índole establits en la legislació del país de destinació, a més dels previstos en la normativa espanyola.
  - Ser major de 25 anys i residir a la Comunitat Valenciana. En cas de ser dos els adoptants, només cal que tinga aquesta edat un d'ells.
  No podran ser adoptants les persones que no puguen ser tutors d'acord amb el que preveu el Codi Civil.

  Inici
 • Taxes

  Les que impose cada país al qual vaja adreçat l'oferiment i la taxa per serveis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferentment, en els registres de les direccions territorials amb competència en matèria de protecció de menors, de la província de residència:

  - Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - VALÈNCIA
  Av. de l'Oest, 36, 46001 VALÈNCIA:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  - Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - ALACANT
  C/ TEATRE, 37, 03001, ALACANT

  - Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - CASTELLÓ
  Av. Germans Bou, 81 12003 CASTELLÓ

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés oficial d'oferiment signat per la persona o les persones interessades.
  - Fotografia/ies mida carnet recent de les persones que s'ofereixen per a l'adopció.
  En cas de no autoritzar l'Administració per a obtindre documents o certificats elaborats per qualsevol administració, haurà d'aportar-los. Aquests són:
  a) DNI, NIE o passaport (en cas d'identificació mitjançant el passaport, s'haurà d'aportar sempre).
  b) Certificat d'empadronament, que no acreditarà per si mateix la residència a la Comunitat Valenciana.
  c) Certificat d'antecedents penals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
  - Fotocòpia/òpies compulsada/ades del llibre de família o certificat de convivència, o inscripció en el Registre d'unions de fet, segons els casos.
  1. Declaració responsable de cada una de les persones que s'ofereixen per a l'adopció del fet que no han sigut privades de la pàtria potestat o suspeses en el seu exercici. No haver sigut legalment remogudes d'una situació de tutela o haver incorregut en circumstàncies que els impossibiliten per a ser tutors d'acord amb el que preveu la legislació civil vigent.
  - Còpia compulsada/ades del document que acredite la cobertura sanitària (pública o privada)
  - Informe mèdic subscrit per persona professional col·legiada de cada una de les persones que s'ofereixen per a l'adopció en el qual es reculla una referència a l'historial mèdic de la persona que s'ofereix per a l'adopció, diagnòstic/s actuals amb la indicació del tractament que rep i com afecta la seua vida diària. En cas de patir una malaltia crònica greu i/o trobar-se en fase de remissió d'aquesta, ha d'aportar-se, a més, un informe d'un/a professional especialista en el qual es reflectisca el seu estat actual i pronòstic, l'afectació en les activitats de la vida diària i el tractament.
  - Última declaració de la renda o, si escau, certificat d'estar-ne exempt expedit per l'Agència Tributària. Quan es requerisca, haurà de presentar-se la declaració de la renda més recent i, si coincideix el requeriment amb la campanya de la renda, la corresponent a l'exercici una vegada ja presentada.
  - Certificat negatiu o autorització per a la seua consulta dels registres següents: Registre central de penats (dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys); Registre central de delinqüents sexuals (dels membres de la unitat familiar majors de 14 anys); Registre central per a la protecció de les víctimes de violència domèstica dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys, i Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes dels membres de la unitat de convivència majors de 18 anys.
  L'Administració, d'acord amb les circumstàncies del cas al llarg del procés de valoració, podrà requerir qualsevol altra documentació que es considere necessària per a la resolució d'aquest.

  Impresos associats

  OFERIMENT PER A ADOPCIÓ INTERNACIONAL

  DECLARACIÓ JURADA DE NO HAVER SIGUT CONDEMNAT/ADA, NO ESTAR INCURS/CURSA EN CAUSA PENAL NI HAVER SIGUT PRIVAT/ADA O SUSPÉS/ESA DE L'EXERCICI DE LA PÀTRIA POTESTAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Assistència a la sessió informativa.
  - Presentació de l'oferiment.
  - Incoació de l'expedient.
  - Cursos de formació de famílies amb emissió del certificat d'assistència.
  - Entrevistes i elaboració d'informe social i psicològic.
  - Acord de l'òrgan col·legiat amb competències en matèria d'adopció pel qual es declara la idoneïtat per a l'adopció d'un/a xiquet/a amb unes característiques concretes del país al qual dirigeixen el seu oferiment.
  - Resolució d'idoneïtat per a l'adopció internacional de l'òrgan directiu amb competència en matèria de protecció de la infància i adolescència, amb la indicació expressa del país i l'expedició del certificat de compromís de seguiment quan així ho exigeix el país d'origen.
  - Remissió de l'expedient i certificats a l'organisme competent del país d'origen, bé a través d'un organisme acreditat per a la intermediació en adopció internacional, bé a través de l'autoritat central competent.
  - Inici dels tràmits administratius i judicials al país d'origen.
  - Selecció de la família per a una possible adopció per l'òrgan competent del país d'origen de la persona menor d'edat.
  - Desplaçament al país d'origen: depenent del país serà necessari realitzar un o diversos viatges de diferent durada, ja siga per a conéixer el xiquet/a, per al període de convivència o adaptació o per a finalitzar el procés d'adopció.
  - Constitució de l'adopció conforme a la legislació del país d'origen.
  - Inscripció del xiquet o la xiqueta en el Registre consular espanyol i/o obtenció de la documentació necessària per a l'eixida del seu país i entrada a Espanya i posterior inscripció en el Registre Civil espanyol.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució sobre la declaració d'idoneïtat o no-idoneïtat de les persones que s'ofereixen per a l'adopció es podrà recórrer davant de la jurisdicció civil.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en què vosaltres mateixos haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho, cal tindre en compte que:

  1. Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2. Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualsevol altre document que considereu necessari, omplir-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, escaiga, i guardar-lo en el vostre ordinador per a tindre'l preparat per a annexar-lo en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica.

  3. Si escau, heu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos a través de l'Assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que us heu anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us baixat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Cliqueu el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Constitueix una infracció administrativa que els adoptants no faciliten a l'entitat pública de protecció de la infància i l'adolescència espanyola o a l'entitat col·laboradora per aquesta autoritzada la informació, la documentació i les entrevistes necessàries per a l'emissió dels informes de seguiment postadoptiu exigits per l'autoritat competent del país d'origen de la persona menor d'edat adoptada, o incomplir altres obligacions, econòmiques o materials, necessàries perquè aquests informes puguen ser rebuts per tal autoritat estrangera dins del termini i la forma requerits. Aquesta infracció comporta una sanció que pot anar des d'amonestació per escrit o multa de 300 fins a 60.000, 01 a 600.000 euros, en funció de si és qualificada com a lleu, greu o molt greu.

  Enllaços

  Web del menor

  Sesions informatives d´Alacant

  Sesions informatives de Castelló

  Sesions informatives de València

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Codi Civil
  - Conveni relatiu a la protecció del xiquet i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a la Haia el 29 de maig de 1993 i que va entrar en vigor a Espanya l'1 de novembre de 1995.
  - Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4008, de 28/05/01).
  - Llei 54/2007, de 28 desembre, d'adopció internacional (BOE núm. 312, de 29/12/07).
  - Llei 26/2015, de 28 juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29/07/2015).
  - Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29/07/2015).
  - Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  - Decret 65/2011, de 27 maig, del Consell, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat (DOCV núm. 6531, de 30/05/11).
  - Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 65/2011, de 27 de maig.

  Reial decret 165/2019, de 22 de ,març, pel qual s'aprova el Reglament d'Adopció Internacional.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.