Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210629
|
Codi GVA: 376
Descarregar informació
Termini obert
  • Què necessites saber
  • Què és
  • A qui va dirigit
  • Com es tramita
  • Procediments relacionats
  • Formularis
  • Tramitació
  • Sol·licitud
  • Resolució
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre el reconeixement inicial del grau de discapacitat, d'acord amb els barems que figuren com a annex III, IV, V i VI del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, i, en el seu cas, el reconeixement de persona amb mobilitat reduïda, d'acord amb el barem de Limitacions en les Activitats de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

La persona interessada, qui li representa legalment o el seu guardador/a de fet

Requisits

La persona interessada ha d'estar empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta Comunitat, en cas de residir a l'estranger.

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos 1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida 2.- Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que la mateixa és defectuosa o incompleta, el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats notificarà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies...
Saber més
Òrgans de tramitació
Centres de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Comunitat Valenciana: ALACANT C/ Vicente *Chávarri, 52 03007 Alacant/Alacant *Tel: 965938789 CASTELLÓ Av. Germans Bou, 81 12003 Castelló de la Plana *Tel: 964 376426 i 964 376441 VALÈNCIA C/ San José de *Calasanz, 30 46008...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Es presentarà l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT) en el model normalitzat. La sol·licitud haurà de vindre acompanyada de la següent documentació preceptiva, llevat que ja obre en poder del centre de valoració i orientació: ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per internet: Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos. En la seu electrònica de la Generalitat: http//sede.gva.es
Presencial

La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:

 

a) Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

 

• Llistat d'ajuntaments on pot presentar la sol·licitud (sol·licitar cita prèvia): https://www.gva.es/resources/pdf/guia_municipal.pdf

 

• Oficines PROP: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?buscar=buscar&descripcion=oficina%20PROP

 

• Sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP:

 

◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

◦ Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/*home?*uuid=4a86-87ca8-9257-816be

 

b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma:

 

• Direcció Territorial Alacant, en oficina *PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41 03002 Alacant.

 

◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

• Direcció Territorial Castelló, adreça: Av. Germans Bou, 81, Castelló de la Plana

 

• Telefonant al 964 72 62 00, al 012, o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

 

• Direcció Territorial València, adreça: Av. de l'Oest, 36, València.

◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

 

◦ Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/és/*home?*uuid=821e-05ed8-*c316-9d194

 

c) El Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats (*CVO) de València, per a les persones sol·licitants residents a València. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma:

 

• Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

 

• Mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21078

 

Correus de contacte per a informació:

- Centre de Valoració de la província d'Alacant: centrobase_alicante@gva.es

- Centre de Valoració de la província de Castelló: cbase_castellon@gva.es

- Centre de Valoració de la província de València:  informacioncbase_valencia@gva.es

 

Saber més

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim reglamentari per a resoldre i notificar la resolució expressa serà de 6 mesos, computant-se a partir de la data de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini inferior. En aquest cas,...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Observacions

El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat resolució expressa podrà entendre's com a desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'administració de dictar i notificar la resolució que estableix la Llei del procediment...

Saber més
Òrgans resolució
La persona titular de la Direcció Territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que corresponga per domicili del sol·licitant.