Detall de Procediments

Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i establiments industrials i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió A. Indústria
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i establiments industrials i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió A. Indústria

  Objecte del tràmit

  1.- El procediment per a LA POSADA EN FUNCIONAMENT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL de les empreses i els establiments industrials inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i en la DIVISIÓ A del registre esmentat, que, d'acord amb la seua normativa específica, no requereixen cap autorització administrativa prèvia.

  * Nota 1: En el cas de les empreses i establiments industrials de la Divisió A que sí que requereixen autorització administrativa prèvia a la seua posada en funcionament, aquesta autorització l'han de comunicar els òrgans competents per a l'atorgament als òrgans competents en matèria d'indústria, a fi de procedir d'ofici a la inscripció immediata de les dades corresponents en el Registre Integrat Industrial.

  * Nota 2: Els tallers de reparació d'automòbils que realitzen les activitats d'instal·lació de limitadors de velocitat i/o d'instal·lació i revisió de tacògrafs, així com les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els centres d'emmagatzematge de gas liquat de petroli (GLP) de 1a categoria (ITC-2), disposen d'un procediment específic per a la seua autorització i inscripció en la divisió A del Registre Integrat Industrial, la informació del qual es pot consultar en els corresponents tràmits també específics de la Guia PROP, disponibles, respectivament, en les adreces següents:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=730&version=amp
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=731&version=amp
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=715&version=amp
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3186&version=amp

  2.- I el procediment per a la VARIACIÓ SIGNIFICATIVA O LA BAIXA d'aquestes empreses i establiments en la DIVISIÓ A de l'esmentat Registre Integrat Industrial.

  Tindran la consideració de variacions significatives de les dades d'empreses i establiments industrials (divisió A), a l'efecte de comunicació per a anotar-les en el Registre Integrat Industrial, les següents: el trasllat, el canvi de titularitat o el canvi d'activitat.

  * En aquests casos, resulta també aplicable el que s'ha indicat en les notes 1 i 2 de l'apartat anterior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El/la titular d'una empresa o un establiment industrial descrit en l'apartat "Objecte" d'aquest tràmit, o el seu representant legal (amb les excepcions assenyalades en les notes 1 i 2 d'aquest apartat).

  Requeriments

  1) Les empreses i els establiments industrials inclosos en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial són:

  a) Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials; l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, siga quina siga la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes requereixen.
  b) Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i els productes energètics.
  c) Les activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, siga quin siga el seu origen i estat físic.
  d) Les instal·lacions nuclears i radioactives.
  e) Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria, i les que es declaren d'interés per a la defensa nacional.
  f) Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.
  g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.
  h) Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.
  i) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.

  Aquestes empreses i establiments industrials són tant els establits a Espanya, com els legalment establits per a l'exercici de la seua activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europa, que exercisquen la seua activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18492&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A.- Per al procediment d'ALTA (NOVA INDÚSTRIA), cal presentar:

  - Comunicació prèvia a la posada en servei d'empreses i establiments industrials (segons model que figura com a imprés associat denominat COMINDUS).

  Aquesta comunicació inclou en la seua apartat E la declaració responsable que s'ha d'omplir sobre l'instrument d'intervenció ambiental de què es disposa.

  - El full de comunicació de dades al Registre Integrat Industrial corresponent a les empreses i establiments industrials de la divisió A (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN A), en què cal marcar la casella "Nova indústria".

  - I la resta de documentació requerida, segons siguen:

  a) Establiments industrials amb instal·lació elèctrica amb projecte.

  1. Acreditació de la representació de l'interessat, si escau.

  2. En cas de ser-li aplicable l'RD 2267/2004, de 3 de desembre, imprés de seguretat contra incendis (segons el model que figura com a imprés associat denominat SOLPROIN), o bé declaració de no-aplicació del Reglament de seguretat contra incendis (segons el model que figura com a imprés associat denominat DECLAINC).

  3. Manual d'informació a l'usuari de la instal·lació elèctrica.

  4. Projecte (EE-5) de la instal·lació elèctrica.

  Amb caràcter general, el projecte elèctric es requereix quan la potència instal·lada de la indústria siga de més de 20 kW. En cas contrari, s'ha de presentar una memòria de la instal·lació dirigida per un instal·lador elèctric i realitzada per una empresa instal·ladora d'instal·lacions elèctriques autoritzada.

  No obstant això, hi ha algunes excepcions a aquesta regla general previstes en la ITC-BT-04.

  5. Declaració responsable dels tècnics competents (segons el model que figura com a imprés associat denominat DECRESTE) o, en defecte d'això, visat del projecte.

  6. Croquis d'accés.

  7. Certificat final d'obra en instal·lacions elèctriques de baixa tensió (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERFINBT).

  8. Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per a instal·lació receptora específica emés per un instal·lador autoritzat (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERTINS E).

  9. Autorització per a retirar els certificats d'instal·lació si no els retira el titular (segons el model que figura com a imprés associat denominat AUTNOT).

  10. Declaració responsable, en cas d'instal·lacions amb risc per a la prevenció de la legionel·losi (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERLEGIO).

  b) Establiments industrials amb instal·lació elèctrica amb projecte i inspecció inicial per organisme de control.

  La mateixa documentació requerida en l'apartat a i, a més, el certificat d'inspecció inicial de l'organisme de control (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERTOCA).

  c) Establiments industrials amb instal·lació elèctrica amb memòria tècnica de disseny.

  La mateixa documentació requerida en l'apartat a, a excepció:

  * Dels documents DECRESTE i CERFINBT, que en aquest cas no s'han d'aportar.

  * I del projecte (EE-5), ja que en aquest supòsit el que s'ha de presentar és una memòria tècnica de disseny de la instal·lació elèctrica, dirigida per un instal·lador elèctric i realitzada per l'empresa instal·ladora d'instal·lacions elèctriques autoritzada.


  B.- Per al procediment de VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (que inclou canvi de titular, trasllat i canvi d'activitat) s'ha de presentar:

  - Comunicació prèvia a la posada en servei d'empreses i establiments industrials (segons el model que figura com a imprés associat denominat COMINDUS), per a la qual cosa s'ha de marcar la casella "Variació significativa" i després la modalitat de corresponga (canvi de titular, trasllat i canvi d'activitat), i aportar la documentació requerida en aquest document segons l'empresa o l'establiment industrial de què es tracte i el tipus de variació produïda.

  - I full de comunicació de dades al Registre Integrat Industrial corresponent a la divisió A (DATTECN A), en què s'ha de marcar la casella "Variació significativa" i, a continuació, la modalitat que corresponga (canvi de titular, trasllat i canvi d'activitat) i omplir els altres apartats que corresponga segons l'empresa o l'establiment industrial de què es tracte i el tipus de variació produïda.


  C.- Per al procediment de BAIXA, s'ha de presentar:

  - Full de comunicació de dades al Registre Integrat Industrial corresponent a la divisió A (DATTECN A), per a la qual cosa cal marcar la casella "Comunicació de baixa".

  Impresos associats

  [COMINDUS] COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA POSADA EN SERVICI D'ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERFINBT] CERTIFICAT FINAL D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ (EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, AUXILIARS D'OBRA, ENLLUMENATS PÚBLICS I XARXES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA)

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CERTOCA] CERTIFICAT D'INSPECCIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER ORGANISME DE CONTROL

  [SOLPROIN] SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [DECLAINC] DECLARACIÓ DE NO APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

  [EE-5-BT] EE-5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ EN INDÚSTRIES

  [DATTECNA] FULL DE COMUNICACIÓ DE DADES AL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL D'INDÚSTRIES DE LA DIVISIÓ A

  [CERTINS E] CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER UNA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA ESPECÍFICA

  [DECRAMB] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTRUMENT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PROCEDIMENT GENERAL PER A L'ALTA :

  1.1. Presentació de la comunicació prèvia (COMINDUS) i de la resta de la documentació que es requereix per a l'alta, de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA

  1.2. Registre i revisió de la documentació presentada, la qual cosa pot originar una de les següents situacions:

  a) Que la documentació siga correcta. En aquest cas:

  - Es procedeix a diligenciar la documentació de posada en servei de l'establiment i es REMITENT telemàticament a l'interessat el certificat de posada en servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.

  - Es procedeix a la inscripció de l'alta en el Registre Integrat Industrial i a la notificació telemàtica a l'interessat.

  b) Que la documentació no siga correcta. En aquest cas, es remet telemàticament a l'interessat un requeriment indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar.

  Si l'interessat aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 1.2.a.

  Si l'interessat NO aporta la documentació correcta, es resol declarant que n'ha desistit i s'arxiva l'expedient.

  1.3. Si és el cas, es realitzarà una visita d'inspecció posterior.


  2.- PROCEDIMENT GENERAL DE VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (inclou canvi titular, trasllat i canvi d'activitat):

  2.1. Presentació de la comunicació prèvia (COMINDUS), el full de comunicació de dades (DATTECN A) i la resta de documentació requerida en cada cas, forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA

  2.2. A continuació, es procedeix de la mateixa manera descrita en els punts 1.2 i següents del procediment d'alta.


  3.- PROCEDIMENT GENERAL DE BAIXA

  3.1. Presentació del full de comunicació de dades (DATTECN A) forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA

  3.2. Registre i revisió del full de comunicació presentada.

  3.3. Es procedeix a la inscripció de la baixa en el Registre Integrat Industrial i a notificar-la telemàticament a l'interessat.

  * NOTA: La baixa d'una empresa o un establiment industrial també es pot produir si el servei territorial d'indústria competent té coneixement de la inactivitat de la indústria per altres mitjans:

  - Per comunicació d'un altre organisme (generalment l'ajuntament).
  - O per una visita d'inspecció.

  En el primer cas, es notifica a l'interessat la cancel·lació de la inscripció i, en el segon cas, s'avisa prèviament que no s'ha trobat el local o no estava obert, i se li notifica la cancel·lació de la inscripció.

  L'aportació de documentació per part de la persona interessada (esmena...) es realitzarà a través del tràmit telemàtic de "Aportació de documentació" (veure apartat enllaços)

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL
  CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada
  basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la
  llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de
  persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones
  jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una
  altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en
  el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual
  està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT'
  (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar
  la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació
  telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir
  de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en
  aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les
  extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es
  Informació complementària

  Inici
 • Informació complementària

  1.- EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL

  1.1. Té caràcter informatiu, és d'àmbit estatal, està adscrit al ministeri competent en matèria d'indústria i desenvolupa les seues actuacions sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes per a establir registres industrials en els seus respectius territoris.

  1.2. Té les finalitats següents:
  a) Integrar la informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol que siga necessària per a l'exercici de les competències atribuïdes en matèria de supervisió i control a les administracions públiques en matèria industrial, en particular sobre les activitats sotmeses a un règim de comunicació o de declaració responsable.
  b) Constituir l'instrument d'informació sobre l'activitat industrial en tot el territori espanyol com un servei a les administracions públiques, els ciutadans i, particularment, al sector empresarial.
  c) Subministrar als serveis competents de les administracions públiques les dades necessàries per a l'elaboració dels directoris de les estadístiques industrials.

  1.3. S'estructura en les tres divisions següents:

  - DIVISIÓ A (a la qual es refereix aquest tràmit).

  - DIVISIÓ B: relativa a les empreses i les entitats de serveis (amb personalitat física o jurídica) d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial, directament relacionades amb les indústries, activitats i instal·lacions de la divisió A.
  La divisió B s'organitza en les seccions següents:
  a) Empreses consultores.
  b) Empreses d'enginyeria.
  c) Empreses projectistes i dissenyadores.
  d) Empreses instal·ladores.
  e) Empreses reparadores, conservadores i mantenidores.

  - DIVISIÓ C: corresponent a les entitats d'acreditació, organismes de control, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial.
  La divisió C s'organitza en les següents seccions:
  a) Entitats d'acreditació.
  b) Organismes de normalització.
  c) Organismes de control.
  d) Laboratoris d'assaig.
  e) Laboratoris de calibratge.
  f) Entitats de certificació.
  g) Entitats auditores i d'inspecció.
  h) Verificadors ambientals.
  i) Verificadors d'informes d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  j) Altres agents col·laboradors.

  1.4. La informació sobre els procediments de comunicació d'alta, variació significativa o baixa i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial corresponents a les divisions B i C es pot consultar en el respectiu tràmit de la Guia PROP:

  - DIVISIÓ B:

  * Seccions a, b i c
  La informació corresponent a aquestes seccions està disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat 'Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i entitats consultores, d'enginyeria i projectistes i dissenyadores relatives a l'activitat industrial i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió B, seccions a, b i c.', que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18083&version=amp

  * Seccions d i e
  Els diferents tipus d'empreses i entitats de serveis de les seccions d i e de la divisió B tenen un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en el corresponent tràmit també específic de la Guia PROP (així, per exemple: empreses instal·ladores de gas, empreses instal·ladores i reparadores de productes petrolífers líquids, empreses conservadores d'ascensors, empreses mantenidores d'aparells elevadors, etc.).

  - DIVISIÓ C:

  * Seccions a, b, d, e, f, g, h, i j.
  La informació corresponent a les entitats i els agents de la divisió C (excepte la seua secció c) està disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat 'Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'entitats d'acreditació, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - divisió C (excepte secció c).', que es pot consultar-se en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18084&version=amp

  * Secció c (organismes de control)
  Els organismes de control (és a dir, la secció c de la divisió C) tenen un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en el corresponent tràmit també específic de la Guia PROP denominat 'Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de la seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.', que està disponible en la següent adreça:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1920&version=amp


  2.- INTERVENCIÓ AMBIENTAL

  - La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, defineix com a ACTIVITAT: el procés o l'explotació que es du a terme en una determinada instal·lació industrial, ramadera, minera o en establiment comercial, de serveis, magatzems o altres, de titularitat pública o privada.
  - D'acord amb aquesta Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, les instal·lacions i activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació se sotmeten, segons el major o menor grau de potencial incidència sobre el medi ambient, a algun dels següents INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL:
  a) Autorització ambiental integrada per a les activitats incloses en l'annex I de la llei.
  b) Llicència ambiental per a les activitats no sotmeses a l'autorització ambiental integrada i que figuren en l'annex II.
  c) Declaració responsable ambiental per a les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d'autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la llei per a poder ser considerades innòcues.
  d) Comunicació d'activitats innòcues per a les activitats sense incidència ambiental sempre que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la llei.

  - De conformitat amb això, en l'apartat E de la comunicació prèvia a la posada en servei d'establiments industrials (imprés COMINDUS), es realitzarà la declaració responsable sobre l'instrument d'intervenció ambiental que té l'empresa o l'establiment industrial de què es tracte.
  - El canvi d'emplaçament de l'activitat implicarà la necessitat d'obtindre novament l'instrument d'intervenció ambiental que corresponga.
  - L'atorgament de l'autorització ambiental integrada o de la llicència ambiental, així com, si escau, la formalització de la resta d'instruments d'intervenció administrativa ambiental regulats en la Llei 6/2014, precedirà a l'autorització administrativa o un altre mitjà d'intervenció al qual se subjecten les indústries o instal·lacions industrials a què es refereix l'article 4.3 de la llei esmentada.

  Sancions

  Les que establixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i els reglaments corresponents.

  En el cas d'infraccions mediambientals, les que establix el capítol III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (BOE 22/05/2010).  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV 01/10/2012).
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat

  Llista de normativa

  Llei 21/1992, de 16 de juliol

  Reial decret 559/2010, de 7 de maig

  Decret 141/2012, de 28 de setembre

  Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.