Detall de Procediments

Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i establiments industrials i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió A. Indústria
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'alta, variació significativa o baixa d'empreses i establiments industrials i la seua inscripció en el Registre Integrat Industrial - Divisió A. Indústria

  Objecte del tràmit

  1.- El procediment per a LA POSADA EN FUNCIONAMENT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL de les empreses i els establiments industrials inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i en la DIVISIÓ A del registre esmentat, que, d'acord amb la seua normativa específica, no requereixen cap autorització administrativa prèvia.

  * Nota 1: En el cas de les empreses i establiments industrials de la Divisió A que sí que requereixen autorització administrativa prèvia a la seua posada en funcionament, aquesta autorització l'han de comunicar els òrgans competents per a l'atorgament als òrgans competents en matèria d'indústria, a fi de procedir d'ofici a la inscripció immediata de les dades corresponents en el Registre Integrat Industrial.

  * Nota 2: Els tallers de reparació d'automòbils que realitzen les activitats d'instal·lació de limitadors de velocitat i/o d'instal·lació i revisió de tacògrafs, així com les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els centres d'emmagatzematge de gas liquat de petroli (GLP) de 1a categoria (ITC-2), disposen d'un procediment específic per a la seua autorització i inscripció en la divisió A del Registre Integrat Industrial, la informació del qual es pot consultar en els corresponents tràmits també específics de la Guia PROP, disponibles, respectivament, en les adreces següents:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=730&version=amp
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=731&version=amp
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=715&version=amp
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3186&version=amp

  2.- I el procediment per a la VARIACIÓ SIGNIFICATIVA O LA BAIXA d'aquestes empreses i establiments en la DIVISIÓ A de l'esmentat Registre Integrat Industrial.

  Tindran la consideració de variacions significatives de les dades d'empreses i establiments industrials (divisió A), a l'efecte de comunicació per a anotar-les en el Registre Integrat Industrial, les següents: el trasllat, el canvi de titularitat o el canvi d'activitat.

  * En aquests casos, resulta també aplicable el que s'ha indicat en les notes 1 i 2 de l'apartat anterior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El/la titular d'una empresa o un establiment industrial descrit en l'apartat "Objecte" d'aquest tràmit, o el seu representant legal (amb les excepcions assenyalades en les notes 1 i 2 d'aquest apartat).

  Requeriments

  1) Les empreses i els establiments industrials inclosos en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial són:

  a) Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials; l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, siga quina siga la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes requereixen.
  b) Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i els productes energètics.
  c) Les activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, siga quin siga el seu origen i estat físic.
  d) Les instal·lacions nuclears i radioactives.
  e) Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria, i les que es declaren d'interés per a la defensa nacional.
  f) Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.
  g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.
  h) Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.
  i) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.

  Aquestes empreses i establiments industrials són tant els establits a Espanya, com els legalment establits per a l'exercici de la seua activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europa, que exercisquen la seua activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18492&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A.- Per al procediment d'ALTA (NOVA INDÚSTRIA), cal presentar:

  - Comunicació prèvia a la posada en servei d'empreses i establiments industrials (segons model que figura com a imprés associat denominat COMINDUS).

  Aquesta comunicació inclou en la seua apartat E la declaració responsable que s'ha d'omplir sobre l'instrument d'intervenció ambiental de què es disposa.

  - El full de comunicació de dades al Registre Integrat Industrial corresponent a les empreses i establiments industrials de la divisió A (segons el model que figura com a imprés associat denominat DATTECN A), en què cal marcar la casella "Nova indústria".

  - I la resta de documentació requerida, segons siguen:

  a) Establiments industrials amb instal·lació elèctrica amb projecte.

  1. Acreditació de la representació de l'interessat, si escau.

  2. En cas de ser-li aplicable l'RD 2267/2004, de 3 de desembre, imprés de seguretat contra incendis (segons el model que figura com a imprés associat denominat SOLPROIN), o bé declaració de no-aplicació del Reglament de seguretat contra incendis (segons el model que figura com a imprés associat denominat DECLAINC).

  3. Manual d'informació a l'usuari de la instal·lació elèctrica.

  4. Projecte (EE-5) de la instal·lació elèctrica.

  Amb caràcter general, el projecte elèctric es requereix quan la potència instal·lada de la indústria siga de més de 20 kW. En cas contrari, s'ha de presentar una memòria de la instal·lació dirigida per un instal·lador elèctric i realitzada per una empresa instal·ladora d'instal·lacions elèctriques autoritzada.

  No obstant això, hi ha algunes excepcions a aquesta regla general previstes en la ITC-BT-04.

  5. Declaració responsable dels tècnics competents (segons el model que figura com a imprés associat denominat DECRESTE) o, en defecte d'això, visat del projecte.

  6. Croquis d'accés.

  7. Certificat final d'obra en instal·lacions elèctriques de baixa tensió (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERFINBT).

  8. Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per a instal·lació receptora específica emés per un instal·lador autoritzat (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERTINS E).

  9. Autorització per a retirar els certificats d'instal·lació si no els retira el titular (segons el model que figura com a imprés associat denominat AUTNOT).

  10. Declaració responsable, en cas d'instal·lacions amb risc per a la prevenció de la legionel·losi (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERLEGIO).

  b) Establiments industrials amb instal·lació elèctrica amb projecte i inspecció inicial per organisme de control.

  La mateixa documentació requerida en l'apartat a i, a més, el certificat d'inspecció inicial de l'organisme de control (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERTOCA).

  c) Establiments industrials amb instal·lació elèctrica amb memòria tècnica de disseny.

  La mateixa documentació requerida en l'apartat a, a excepció:

  * Dels documents DECRESTE i CERFINBT, que en aquest cas no s'han d'aportar.

  * I del projecte (EE-5), ja que en aquest supòsit el que s'ha de presentar és una memòria tècnica de disseny de la instal·lació elèctrica, dirigida per un instal·lador elèctric i realitzada per l'empresa instal·ladora d'instal·lacions elèctriques autoritzada.


  B.- Per al procediment de VARIACIÓ SIGNIFICATIVA (que inclou canvi de titular, trasllat i canvi d'activitat) s'ha de presentar:

  - Comunicació prèvia a la posada en servei d'empreses i establiments industrials (segons el model que figura com a imprés associat denominat COMINDUS), per a la qual cosa s'ha de marcar la casella "Variació significativa" i després la modalitat de corresponga (canvi de titular, trasllat i canvi d'activitat), i aportar la documentació requerida en aquest document segons l'empresa o l'establiment industrial de què es tracte i el tipus de variació produïda.

  - I full de comunicació de dades al Registre Integrat Industrial corresponent a la divisió A (DATTECN A), en què s'ha de marcar la casella "Variació significativa" i, a continuació, la modalitat que corresponga (canvi de titular, trasllat i canvi d'activitat) i omplir els altres apartats que corresponga segons l'empresa o l'establiment industrial de què es tracte i el tipus de variació produïda.


  C.- Per al procediment de BAIXA, s'ha de presentar:

  - Full de comunicació de dades al Registre Integrat Industrial corresponent a la divisió A (DATTECN A), per a la qual cosa cal marcar la casella "Comunicació de baixa".

  Impresos associats

  [COMINDUS] COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA POSADA EN SERVICI D'ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERFINBT] CERTIFICAT FINAL D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ (EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, AUXILIARS D'OBRA, ENLLUMENATS PÚBLICS I XARXES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA)

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CERTOCA] CERTIFICAT D'INSPECCIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER ORGANISME DE CONTROL

  [SOLPROIN] SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [DECLAINC] DECLARACIÓ DE NO APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

  [EE-5-BT] EE-5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ EN INDÚSTRIES

  [DATTECNA] FULL DE COMUNICACIÓ DE DADES AL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL D'INDÚSTRIES DE LA DIVISIÓ A

  [CERTINS E] CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER UNA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA ESPECÍFICA

  [DECRAMB] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTRUMENT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.