Detall de Procediment

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb PROJECTE: Alta, modificació/ampliació, canvi de titularitat i baixa de la instal·lació. Indústria

Codi SIA:: 210644
Codi GVA:: 434
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen projecte (consultar l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer les instal·lacions que necessiten projecte), així com les seues modificacions o ampliacions, baixa i canvi de titularitat . S'inclouen en aquest tràmit les següents instal·lacions: A. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió QUE REQUERISQUEN PROJECTE: - Instal·lacions d'EDIFICIS D'HABITATGES amb una potència instal·lada major de 100 kW, i habitatges individuals de potència instal·lada major de 50 kW. B. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a AUXILIARS D'OBRES que requerisquen projecte (potència instal·lada major de 50 kW). C. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió TEMPORALS per a ENLLUMENATS FESTIUS I NADALENCS que requerisquen projecte (aquestes instal·lacions temporals no requereixen inspecció inicial per OCH sobre la base del que s'estableix en la Instrucció 01/2010 de la Direcció general amb competències en matèria d'indústria): Potència instal·lada major de 50 kW D. Instal·lacions de GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA amb Potència instal·lada major de 10 kW. NOTA 1: En el supòsit d'instal·lacions d'autoconsum en baixa tensió (potència instal·lada superior a 25 kW), s'haurà de tramitar a través del següent procediment (VEURE procediments relacionats): - Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica: Alta i modificació. Energia. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp NOTA 2: Existeix un tràmit específic per a la "Comunicació de posada en servei d'infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, que posseïsquen una potència superior a 3000 kW", i que requereixen autorització d'explotació (Decret 88/05 del Consell, i que hauran de ser tramitats a través del seu propi tràmit (veure enllaç): https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G2455

Observacions

Observacions

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ QUE REQUEREIXEN PROJECTE 1. NOVES. Requereixen elaboració de projecte les noves instal·lacions dels grups següents: a) Les corresponents a indústries, en general, amb potència superior a 20kW. b) Les corresponents a locals humits, polsosos o amb el risc de corrosió, amb potència superior a 10kW; bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguen industrials o no, amb potència superior a 10kW. c) Les corresponents a locals mullats; generadors i convertidors; i conductors aïllats per a calfament, excloent les d'habitatges: totes les de potència superior a 10kW. d) De caràcter temporal, per a alimentació de maquinària d'obres en construcció; i de caràcter temporal, en locals o emplaçaments oberts: totes les de potència superior a 50kW. e) Les d'edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguen la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal, amb potència superior a 100 kW per caixa general de protecció. f) Les corresponents a habitatges unifamiliars amb potència superior a 50 kW. g) Les de garatges que requereixen ventilació forçada, qualsevol que siga la seua ocupació. h) Les de garatges que disposen de ventilació natural, de més de cinc places d'estacionament. i) Les corresponents a locals de pública concurrència, en tots els casos. j) Les corresponents a les següents instal·lacions, qualsevol que siga la seua potència: línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió; màquines d'elevació i transport; les que utilitzen tensions especials; les destinades a rètols lluminosos llevat que es consideren instal·lacions de baixa tensió segons el que s'estableix en la ITC-BT 44; voltes elèctriques; xarxes aèries o subterrànies de distribució. k) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència superior a 5 kW. l) Les corresponents a locals amb el risc d'incendi o explosió, excepte garatges, qualsevol que siga la seua potència. m) Les de quiròfans i sales d'intervenció, en tots els casos. n) Les corresponents a piscines i fonts amb potència superior a 5 kW. *ñ) - Les corresponents a les infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric amb potència superior a 50 kW. - Instal·lacions de recàrrega situades en l'exterior amb potència superior a 10 kW. - Totes les instal·lacions que incloguen estacions de recàrrega previstes per a la manera de càrrega 4. o) Totes aquelles que, no estant compreses en els grups anteriors, determine el Ministeri amb competències en matèria de seguretat industrial, mitjançant l'oportuna disposició. [P = Potència prevista en la instal·lació, tenint en compte l'estipulat en la (ITC) BT-10]. - No serà necessària l'elaboració de projecte per a les instal·lacions de recàrrega que s'executen en els grups d'instal·lació g) i h) existents en edificis d'habitatges, sempre que les noves instal·lacions no estiguen incloses en el grup ñ). - Si una instal·lació està compresa en més d'un grup, se li aplicarà el criteri més exigent dels establits per a aquests grups. 2. AMPLIACIONS I MODIFICACIONS. Requeriran elaboració de projecte les ampliacions i modificacions de les instal·lacions següents: 2.1) Les modificacions d'importància de les instal·lacions assenyalades en els grups anteriors, i les ampliacions de les instal·lacions compreses en els grups b, c, g, i, j, l i m. 2.2) Les ampliacions de les instal·lacions que, sent dels grups assenyalats en el punt 1, no aconseguiren els límits de potència prevista establits per a aquestes, però que els superen en produir-se l'ampliació. 2.3) Les ampliacions d'instal·lacions que van requerir projecte originalment, si en una o diverses ampliacions se supera el 50% de la potència prevista en el projecte anterior. - Si una instal·lació està compresa en més d'un grup, se li aplicarà el criteri més exigent dels establits per a aquests grups. - S'aplicarà l'RD 842/2002 a les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor que siguen objecte de modificacions d'importància, reparacions d'importància i a les seues ampliacions. S'entendrà per modificacions o reparacions d'importància les que afecten més del 50% de la potència instal·lada. Igualment, es considerarà modificació d'importància la que afecte línies completes de processos productius amb nous circuits i quadres, encara amb reducció de potència. També s'entendran com a modificacions el canvi d'ús d'una instal·lació. PREGUNTES FREQÜENTS: Veure Portal d'Indústria, apartat TRAMITA_INSTAL·LACIONS I ESTABLIMENTS_BAIXA TENSIÓ (Veure apartat enllaços)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- El/la instal·lador/a habilitat/a de baixa tensió que haja executat la instal·lació - La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal (veure apartat de tramitació telemàtica).

Procediments relacionats

Procediments relacionats

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SUPÒSITS D'ALTA I MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ (d'alguns dels documents existeixen formularis normalitzats en el tràmit telemàtic): - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del tipus d'instal·lació _receptora específica/habitatge (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte de la instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per tècnic competent. - Certificat de direcció i terminació d'obra (CERINSBT). - Informació a l'usuari - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres, en el supòsit de mancar de visat el projecte (DECRESTE). NOTA: En el cas que s'haja obtingut autorització administrativa per a la utilització d'UNA TÈCNICA DE SEGURETAT EQUIVALENT, o una EXCEPCIÓ Al COMPLIMENT d'un precepte dels reglaments de baixa tensió o d'eficiència energètica en enllumenats exteriors, serà necessari aportar aquesta RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA. (veure apartat de procediments relacionats) 2. CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) 3. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)

Presentació

Presentació

Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit , en els supòsits d'ALTA i MODIFICACIÓ, es realitzarà per EL/LA INSTAL·LADOR/A HABILITAT/Al fet que ha realitzat la instal·lació o per la PERSONA TITULAR de la instal·lació i el seu representant legal i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent, per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat (veure apartat enllaços). 2. Una vegada emplenat i signat el formulari web inicial , l'instal·lador pot continuar la tramitació, o bé remetre al titular de la instal·lació o al seu representant legal la documentació que corresponga perquè continue la tramitació i procedisca a la signatura i registre de l'expedient . El sistema telemàtic li anirà guiant en la tramitació, indicant-li els passos a seguir i la documentació a presentar, en funció de l'acció seleccionada i el tipus d'instal·lació elèctrica de baixa tensió de què es tracte (edifici d'habitatges o instal·lació receptora específica). En funció del tipus d'instal·lació, haurà d'emplenar el certificat d'instal·lació corresponent , que el sistema li indicarà (CERTINS E o CERTINS V). TRAMITACIÓ 1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital d'una persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&;version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir a través del botó SOL·LICITUD_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 3. En l'apartat G) del formulari general es deurà selecció el tipus de petició que procedisca en cada cas 4. Respecte als documents a annexar: - En l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeix un model normalitzat i emplenable, que després d'emplenar-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, emplene, ferm i guarde electrònicament la sol·licitud en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podrà fer-ho en aqueix mateix pas. 5. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ , com d'una MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ, el procediment a seguir és el següent: 1. El tràmit s'iniciarà per: - El/la instal·lador/a habilitat/a - La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal 2. Presentació de la documentació que corresponga, EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent. 3. Remissió de manera telemàtica del certificat de la instal·lació validat pel Servei territorial amb competències en matèria d'indústria, tant a l'instal·lador habilitat com a la persona titular de la instal·lació, en el termini de 24 hores. 4. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part del centre gestor ( inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador). En els supòsits de CANVI DE TITULARITAT I BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: 1. En aquests supòsits de podrà iniciar el procediment per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal, a través del tràmit telemàtic corresponent. 2. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part del centre gestor (inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador)