Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb PROJECTE: Alta, modificació/ampliació, canvi de titularitat i baixa de la instal·lació. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210644
|
Codi GVA: 434
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen projecte (consultar l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer les instal·lacions que necessiten projecte), així com les seues modificacions o ampliacions, baixa i canvi de titularitat .

S'inclouen en aquest tràmit les següents instal·lacions:

A. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió QUE REQUERISQUEN PROJECTE:

- Instal·lacions d'EDIFICIS D'HABITATGES amb una potència instal·lada major de 100 kW, i habitatges individuals de potència instal·lada major de 50 kW.

B. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a AUXILIARS D'OBRES que requerisquen projecte (potència instal·lada major de 50 kW).

C. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió TEMPORALS per a ENLLUMENATS FESTIUS I NADALENCS que requerisquen projecte (aquestes instal·lacions temporals no requereixen inspecció inicial per OCH sobre la base del que s'estableix en la Instrucció 01/2010 de la Direcció general amb competències en matèria d'indústria): Potència instal·lada major de 50 kW

D. Instal·lacions de GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA amb Potència instal·lada major de 10 kW.

 

 

NOTA 1:

En el supòsit d'instal·lacions d'autoconsum en baixa tensió (potència instal·lada superior a 25 kW), s'haurà de tramitar a través del següent procediment (VEURE procediments relacionats):

 

- Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica: Alta i modificació. Energia.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp

 

NOTA 2:

Existeix un tràmit específic per a la "Comunicació de posada en servei d'infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, que posseïsquen una potència superior a 3000 kW", i que requereixen autorització d'explotació (Decret 88/05 del Consell, i que hauran de ser tramitats a través del seu propi tràmit (veure enllaç):

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G2455

 

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ QUE REQUEREIXEN PROJECTE

 

1. NOVES. Requereixen elaboració de projecte les noves instal·lacions dels grups següents:

 

a) Les corresponents a indústries, en general, amb potència superior a 20kW.

b) Les corresponents a locals humits, polsosos o amb el risc de corrosió, amb potència superior a 10kW; bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguen industrials o no, amb potència superior a 10kW.

c) Les corresponents a locals mullats; generadors i convertidors; i conductors aïllats per a calfament, excloent les d'habitatges: totes les de potència superior a 10kW.

d) De caràcter temporal, per a alimentació de maquinària d'obres en construcció; i de caràcter temporal, en locals o emplaçaments oberts: totes les de potència superior a 50kW.

e) Les d'edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguen la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal, amb potència superior a 100 kW per caixa general de protecció.

f) Les corresponents a habitatges unifamiliars amb potència superior a 50 kW.

g) Les de garatges que requereixen ventilació forçada, qualsevol que siga la seua ocupació.

h) Les de garatges que disposen de ventilació natural, de més de cinc places d'estacionament.

i) Les corresponents a locals de pública concurrència, en tots els casos.

j) Les corresponents a les següents instal·lacions, qualsevol que siga la seua potència: línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió; màquines d'elevació i transport; les que utilitzen tensions especials; les destinades a rètols lluminosos llevat que es consideren instal·lacions de baixa tensió segons el que s'estableix en la ITC-BT 44; voltes elèctriques; xarxes aèries o subterrànies de distribució.

k) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència superior a 5 kW.

l) Les corresponents a locals amb el risc d'incendi o explosió, excepte garatges, qualsevol que siga la seua potència.

m) Les de quiròfans i sales d'intervenció, en tots els casos.

n) Les corresponents a piscines i fonts amb potència superior a 5 kW.

*ñ) - Les corresponents a les infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric amb potència superior a 50 kW.

- Instal·lacions de recàrrega situades en l'exterior amb potència superior a 10 kW.

- Totes les instal·lacions que incloguen estacions de recàrrega previstes per a la manera de càrrega 4.

o) Totes aquelles que, no estant compreses en els grups anteriors, determine el Ministeri amb competències en matèria de seguretat industrial, mitjançant l'oportuna disposició.

[P = Potència prevista en la instal·lació, tenint en compte l'estipulat en la (ITC) BT-10].

- No serà necessària l'elaboració de projecte per a les instal·lacions de recàrrega que s'executen en els grups d'instal·lació g) i h) existents en edificis d'habitatges, sempre que les noves instal·lacions no estiguen incloses en el grup ñ).

 

- Si una instal·lació està compresa en més d'un grup, se li aplicarà el criteri més exigent dels establits per a aquests grups.

 

2. AMPLIACIONS I MODIFICACIONS. Requeriran elaboració de projecte les ampliacions i modificacions de les instal·lacions següents:

 

2.1) Les modificacions d'importància de les instal·lacions assenyalades en els grups anteriors, i les ampliacions de les instal·lacions compreses en els grups b, c, g, i, j, l i m.

 

2.2) Les ampliacions de les instal·lacions que, sent dels grups assenyalats en el punt 1, no aconseguiren els límits de potència prevista establits per a aquestes, però que els superen en produir-se l'ampliació.

 

2.3) Les ampliacions d'instal·lacions que van requerir projecte originalment, si en una o diverses ampliacions se supera el 50% de la potència prevista en el projecte anterior.

 

- Si una instal·lació està compresa en més d'un grup, se li aplicarà el criteri més exigent dels establits per a aquests grups.

 

- S'aplicarà l'RD 842/2002 a les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor que siguen objecte de modificacions d'importància, reparacions d'importància i a les seues ampliacions.

 

S'entendrà per modificacions o reparacions d'importància les que afecten més del 50% de la potència instal·lada.

 

Igualment, es considerarà modificació d'importància la que afecte línies completes de processos productius amb nous circuits i quadres, encara amb reducció de potència. També s'entendran com a modificacions el canvi d'ús d'una instal·lació.

 

PREGUNTES FREQÜENTS:

Veure Portal d'Indústria, apartat TRAMITA_INSTAL·LACIONS I ESTABLIMENTS_BAIXA TENSIÓ (Veure apartat enllaços)

 

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

- El/la instal·lador/a habilitat/a de baixa tensió que haja executat la instal·lació

- La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal (veure apartat de tramitació telemàtica).

Com es tramita

Procés de tramitació

Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ , com d'una MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ, el procediment a seguir és el següent:

1. El tràmit s'iniciarà per:

- El/la instal·lador/a habilitat/a

- La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal

2. Presentació de la documentació que corresponga, EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent.

3. Remissió de manera telemàtica del certificat de la instal·lació validat pel Servei territorial amb competències en matèria d'indústria, tant a l'instal·lador habilitat com a la persona titular de la instal·lació, en el termini de 24 hores.

4. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part del centre gestor ( inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador).

 

En els supòsits de CANVI DE TITULARITAT I BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ:

1. En aquests supòsits de podrà iniciar el procediment per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal, a través del tràmit telemàtic corresponent.

2. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part del centre gestor (inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador)

Procediments relacionats

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SUPÒSITS D'ALTA I MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ (d'alguns dels documents existeixen formularis normalitzats en el tràmit telemàtic): - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del tipus d'instal·lació _receptora...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit , en els supòsits d'ALTA i MODIFICACIÓ, es realitzarà per EL/LA INSTAL·LADOR/A HABILITAT/Al fet que ha realitzat la instal·lació o per la PERSONA TITULAR de la instal·lació i el seu representant legal i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic...
Saber més