• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Pla de labors anual d'explotació en activitats mineres. Mineria.

  Objecte del tràmit

  Presentació pels titulars o explotadors legals de drets miners, en la forma i el termini previstos per la normativa vigent, del pla de labors anual, en desplegament del projecte general d'explotació i del pla de restauració.

  Quan corresponga, inclourà també la comunicació d'inici de l'activitat d'explotació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars o els explotadors legals de drets miners d'explotació.

  Requeriments

  1. El desenvolupament i l'execució dels treballs d'explotació dels recursos naturals minerals s'ajustarà al projecte general d'explotació i al pla de restauració, o pla de restauració integral, si és procedent, aprovats per la conselleria competent en mineria en la resolució d'atorgament de l'autorització o concessió d'explotació, i no podrà demorar-se'n la iniciació ni paralitzar-se sense l'autorització prèvia de l'Administració minera.

  2. El pla de labors anual haurà de contindre el que establix la normativa tècnica minera i el que resulte del desplegament del projecte general d'explotació i del pla de restauració.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019:

  - Pla de labors anuals:

  Exploració, investigació i explotació de plans de tasques mineres, de restauració i grans voladures amb explosius i sondejos:

  8.1 . El 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 99,90 €

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La presentació del pla de labors anual i la resta de documentació que ha d'acompanyar-lo s'ajustarà al següent calendari, en funció del tipus de dret miner de què es tracte:

  a) Durant el primer trimestre de l'any, per a concessions mineres d'explotació.
  b) Durant el segon trimestre de l'any, per a autoritzacions d'explotació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965937820
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333640

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=465

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- El titular o l'explotador legal de l'explotació minera haurà de presentar en el servici territorial competent i en el termini establit en la vigent Llei de Mines, un PLA DE LABORS ANUAL, que inclourà la planificació de treballs previstos per a eixe any i el resultat dels treballs realitzats l'any anterior.


  2.- Junt amb el pla de labors anual, haurà de presentar-se la DOCUMENTACIÓ següent:

  - Imprés de presentació del pla de labors anual (segons model que figura com a imprés associat denominat SOLPLEXP). Quan procedisca, per mitjà d'este imprés es comunicarà també la data d'inici de l'activitat d'explotació.
  - Quan procedisca, declaració responsable de la persona titular o de l'explotador legal de l'explotació minera del compliment de les prescripcions imposades en la resolució d'autorització o de concessió (segons model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat DECREXPL).
  - Quadro resum corresponent al balanç de restauració (segons model que figura com a imprés associat denominat RESBAEXP).
  - Garanties de restauració actualitzades anualment segons l'increment de l'IPC.
  - Actualització del document sobre seguretat i salut.
  - Fitxes registre dels resultats obtinguts en els mesuraments periòdics de pols.
  - Quan procedisca, memòria anual relativa a l'aplicació de les dotacions del factor d'esgotament.
  - Declaració responsable del director facultatiu que expresse l'efectiva realització dels treballs d'explotació i restauració, relatius a l'any anterior, i l'adequació a la mateixa dels nous treballs anuals que calga desenrotllar (segons model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat DECREXPL).
  - Quan procedisca, declaració responsable del titular o de l'explotador legal, relatiu a la disponibilitat dels terrenys necessaris per al desenrotllament anual dels treballs d'explotació i restauració (segons model normalitzat inclòs en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat DECREXPL).
  - Informe d'una entitat externa sobre el grau de compliment de l'avanç parcial de l'explotació i restauració relatiu a l'any anterior i sobre l'adequació dels treballs planificats per a l'any als termes establits en la resolució d'atorgament de l'autorització o concessió (document opcional).

  Impresos associats

  [DECREXPL] DECLARACIONS RESPONSABLES

  [RESBAEXP] QUADRE RESUM DEL BALANÇ DEL PROCÉS DE RESTAURACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ MINERA

  [SOLPLEXP] PLA DE LABORS ANUAL D'EXPLOTACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació, en el servici territorial que corresponga de la conselleria competent en matèria de mineria i en el termini establit en la normativa de mines, del pla de labors anual d'explotació i de la seua documentació adjunta.

  - El servici territorial competent en mineria, havent trobat conforme el pla de labors anual, l'aprovarà en els termes que corresponga, en un termini màxim de dos mesos en el supòsit d'autoritzacions, i de tres mesos en el cas de concessions mineres, i notificarà a l'interessat la resolució d'aprovació.
  La finalització dels terminis anteriorment assenyalats sense que se n'haja emés resolució habilitarà el promotor per a l'execució dels treballs inclosos en el pla de labors anual presentat, sense que això pressupose l'acceptació o la conformitat de l'Administració minera amb l'indicat pla i la resta de documentació adjuntada.

  - Qualsevol modificació substancial del pla de labors anual serà notificada al servici territorial competent en mineria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=465

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant
  de registre corresponent.


  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En
  el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Allò que s'ha assenyalat s'entén sense perjuí de tercers i no exclou la necessitat d'obtindre les altres autoritzacions i concessions que d'acord amb la normativa vigent siguen necessàries.

  Sancions

  Les que establix l'article 121 de la Llei 22/1973, de Mines, segons la modificació efectuada per la Llei 12/2007, de 2 de juliol, en la disposició addicional primera (BOE núm. 158, de 03/07/2007, pàgina 28.590). En esta es considera infracció greu el fet de no presentar el pla de tasques en el termini i amb els continguts reglamentaris.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL:
  - Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines (BOE núm. 176, de 24/07/1973).
  - Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric (BOE núm. 96, de 22/4/1975).
  - NOTA: únicament està vigent l'annex IV, respecte d'aquelles instal·lacions considerades en l'article 5.3, que podrà usar-se com a referència als efectes de l'apartat e) de l'article 5.2 fins que no hi haja una altra normativa que establisca altres valors límit d'emissió.
  - Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria (BOE núm. 295, d'11/12/1978).
  - Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre, de Liberalització Industrial (BOE núm. 247, de 14/10/1980).
  - Llei 54/1980, de 5 de novembre, de modificació de la Llei de Mines, amb especial atenció als recursos minerals energètics (BOE núm. 280, de 21/11/1980).
  - Reial Decret 1047/1984, d'11 d'abril, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions i mitjans adscrits als servicis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'indústria, energia i mines (BOE núm.132, de 02/06/1984).
  - Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 140, de 12/06/1985).
  - Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (BOE núm. 103, de 30/04/1986).
  - Reial Decret 107/1995, de 27 de gener, pel qual es fixen criteris de valoració per a configurar la secció A) de la Llei de Mines (BOE núm. 41, de 17/02/1995).
  - Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (BOE núm. 176, de 24/07/2001).
  - Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/2002).
  - Orde ITC/101/2006, de 23 de gener, per la qual es regula el contingut mínim i l'estructura del document sobre seguretat i salut per a la indústria extractiva (BOE núm. 25, de 30/01/2006).
  - Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental (BOE núm. 255, de 24/10/2007).
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
  - Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres (BOE núm. 143, de 13/06/2009).
  - Orde ITC/2107/2009, de 28 de juliol, per la qual es modifica l'Orde ITC/1638/2007, de 29 de maig, per la qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries 09.0.02, 12.0.01 i 12.0.02, i es deroga la instrucció tècnica complementària 12.0.04, del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 186, de 03/08/2009).
  - Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori (BOE núm. 190, de 06/08/2010).
  - Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'establixen les disposicions bàsiques per a aplicar-les (BOE núm. 25, de 29/01/2011).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE nº 181, de 29/07/2011).
  - Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE nº 296, de 11/12/2013).
  - Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE nº 251, de 19/10/2013).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA:
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental (DOCV núm. 1021, de 08/03/1989).
  - Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental (DOCV núm. 1412, de 30/10/1990).
  - Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 3267, de 18/06/1998).
  - Decret 82/2005, de 22 d'abril, del Consell de la Generalitat, d'Ordenació Ambiental d'Explotacions Mineres en Espais Forestals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4993, de 26/04/2005).
  - Orde de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'establix el contingut mínim dels estudis d'impacte ambiental que s'hagen de tramitar davant d'esta conselleria (DOCV núm. 4922, de 12/01/2005).
  - Resolució de 4 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Indústria i Innovació, per la qual s'establix una declaració responsable normalitzada en els procediments administratius en què siga preceptiva la presentació de projectes tècnics i/o certificats redactats i subscrits per un tècnic titulat competent i que no estiguen visats pel corresponent col·legi professional (DOCV núm. 6377, de 15/10/2010).
  - Decret 208/2010, de 10 de desembre, del Consell, pel qual s'establix el contingut mínim de la documentació necessària per a l'elaboració dels informes per als estudis d'impacte ambiental a què es referix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 6416, de 14/12/2010).
  - Orde 14/2011, de 31 de març, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen els òrgans competents per a l'exercici de determinades funcions en matèria de drets miners (DOCV núm. 6499, d'11/04/2011).
  - Orde 18/2011, de 9 de maig, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual els titulars de drets miners establixen la forma de presentació del pla de labors anual (DOCV núm. 6525, de 20/05/2011).
  - Decret 23/2013, de 25 de gener, pel qual s'establixen mesures per a l'agilització i la simplificació administrativa de procediments en matèria de mineria (DOCV núm. 6954, de 30/01/2013).
  - NOTA: la Sentència núm. 896/2015, de 23-10-2015, dictada per la Secció Primera, de la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el procediment ordinari núm.1/000061/2013-S, declara nul l'article 2 d'este Decret, per omissió de la seua referència al Pla de Labors de treballs d'investigació, i els epígrafs 4.1, 4.3.a, 4.4 i 5.1 dels articles 4 i 5, així com la Disposició transitòria 2ª, en la qual cosa es referix exclusivament a la periodicitat quadriennal del Pla de Labors de treballs d'explotació i restauració.
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329 de 31/07/2014).

  Llista de normativa

  Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines.

  Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost.

  Llei 54/1980, de 5 de novembre.

  Decret 82/2005, de 22 d'abril.

  Orde ITC/101/2006, de 23 de gener.

  Reial Decret 975/2009, de 12 de juliol.

  Resolució de 4 d'octubre 2010.

  Orde 14/2011, de 31 de març.

  Orde 18/2011, de 9 de maig.

  Decret 23/2013, de 25 de gener.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.