• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració d'aigües minerals o termals. Mineria.

  Objecte del tràmit

  Declarar unes aigües com a minerals o termals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades que complisquen els requisits exigits.

  Requeriments

  El sol·licitant haurà de complir les condicions exigides en el capítol VIII de la Llei de Mines, segons la redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 1303/1986, de 28 de juny (BOE de 30/6/86).

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  835,7 €

  Taxa

  Taxes 2020:

  6.5 - Declaració d'aigües minerals o termals: 835,70 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333650
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965937820

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=487

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Instància on s´adjunte:
  - Expedient de presa de mostres que se sol·licita mitjançant instància MA-21.
  - Plànol de situació.
  - Característiques del aqüífer o font.

  Impresos associats

  [SOLGENEC] SOL·LICITUD GENERAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació, i pagament de taxes.
  - El Servici Territorial amb competències en matèria de mineria, o el de la província que comprenga la major extensió de terreny, desenvoluparà la instrucció del procediment en la seua integritat.
  - La direcció de mines procedirà a la presa de mostres de l'aigua i a la seua remissió per a l'anàlisi a l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya.
  - Instruït i finalitzat el procediment, el Servici Territorial remetrà l'expedient amb el seu informe i proposta a la Direcció General amb competències en matèria de mineria per a la resolució o tramitació que siga procedent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgoten la via administrativa i en contra seu podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=487

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via elemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a
  l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial,
  annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant
  de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En
  el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Correspon al conseller competent en matèria de mineria:
  - la declaració de la condició de mineral o termal d'unes aigües determinades
  - la declaració d'una aigua com a mineral natural o de font, que establix el Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà, i en general la qualificació com a tals de recursos de la secció B).

  Correspon als servicis territorials competents en matèria de mineria:
  - Instruir el procediment per a les declaracions anteriors
  - Instruir el procediment dels expedients relatius a l'autorització o concessió d'aprofitament d'aigües minerals o termals i al reconeixement del dret a la utilització de la denominació d'aigua mineral natural o de brollador.
  - L'autorització d'aprofitament dels altres recursos qualificats com a secció B)
  - Elaborar la corresponent proposta de resolució.
  - Instruir el procediment i dictar una resolució en els expedients relacionats amb la caducitat i transmissió de les autoritzacions o concessions.

  Sancions

  Les previstes en la Llei d´Indústria (Llei 21/1992), la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - 1. Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines (BOE núm. 176, de 24/07/1973).
  - 2. Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria (BOE núm. 295, d'11/12/1978).
  - 3. Orde 14/2011, de 31 de març, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen els òrgans competents per a l'exercici de determinades funcions en matèria de drets miners (DOCV núm. 6499, d'11/04/2004).
  - 4. Reial Decret 975/2009, de 12 de juliol, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres (BOE núm. 143, de 13/01/2009).
  - 5. Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà (BOE núm. 16, de 19/01/2011).
  - 6. Decret 82/2002, de 22 d'abril, del Consell de la Generalitat, d'Ordenació Ambiental d'Explotacions Mineres en Espais Forestals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4993, de 26/04/2005).
  - 7. Reial Decret 107/1995, de 27 de gener, pel qual es fixa criteris de valoració per a configurar la secció A) de la Llei de Mines (BOE núm. 41, de 17/02/1995).
  - 8. Llei 54/1980, de 5 de novembre, de modificació de la Llei de Mines, amb especial atenció als recursos minerals energètics (BOE núm. 280, de 21/11/1980).
  - 9. Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament general de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 140, de 12/06/1985).
  - 10. Orde de 2 d'octubre de 1985, per la qual s'aproven Instruccions Tècniques Complementàries dels capítols V, VI i IX del Reglament general de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 242, de 9/10/1985).
  - 11. Orde de 22 de març de 1988, per la qual s'aproven instruccions tècniques complementàries dels capítols II, IV, i XIII del Reglament general de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 85, de 8/04/1988)
  - 12. Orde ITC/1638/2007, de 29 de maig, per la qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries 09.0.02, 12.0.01 i 12.0.02, i es deroga la instrucció tècnica complementària 12.0.04, del Reglament general de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 141, de 13/06/2007).
  - 13. Orde ITC/2107/2009, de 28 de juliol, per la qual es modifica l'Orde ITC/1638/2007, de 29 de maig, per la qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries 09.0.02, 12.0.01 i 12.0.02, i es deroga la instrucció tècnica complementària 12.0.04, del Reglament general de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (BOE núm. 186, de 3/08/2009).
  - 14. Reial Decret 1047/1984, d'11 d'abril, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions i mitjans adscrits als servicis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'indústria, energia i mines (BOE núm. 132, de 2/06/1984).
  - 15. Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 86, d'11/04/2006).
  - 16. Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/4/1998).
  - 17. Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental (BOE núm. 255, de 24/10/2007).
  - 18. Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzemament geològic de diòxid de carboni (BOE núm. 317, de 30 de desembre del 2010).
  - 19. Orde ITC/101/2006, de 23 de gener, per la qual es regula el contingut mínim i estructura del document sobre seguretat i salut per a la indústria extractiva (BOE núm. 25, de 30/01/2006).
  - 20. Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes (BOE núm. 23, de 26/01/2008).
  - 21. Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'Impacte Ambiental (DOCV núm. 1021, de 08/03/1989).
  - 22. Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'Impacte Ambiental (DOCV núm. 1412, de 30/10/1990).
  - 23. Orde de 3 de gener del 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda per la qual s'establix el contingut mínim dels estudis d'impacte ambiental que s'hagen de tramitar davant d'esta Conselleria (DOCV núm. 4922, de 12/01/2005).
  - 24. Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 3267, de 18/06/1998).
  - 25. Decret 208/2010, de 10 de desembre, del Consell, pel qual s'establix el contingut mínim de la documentació necessària per a l'elaboració dels informes els estudis d'impacte ambiental a què es referix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 6416, de 14/12/2010).
  - 26. Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (BOE núm. 157, de 2/7/2002
  - 27. Reial Decret 509/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (BOE núm. 96, de 21/04/2007).
  - 28. Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental (DOCV núm. 5256, d'11/05/2006).
  - 29. Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007
  - 30. Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenrotlla la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric (BOE núm. 96, de 22/4/1975). Únicament vigent l'annex IV, respecte d'aquelles instal·lacions considerades en l'article 5.3. Podrà usar-se com a referència als efectes de l'apartat e) de l'article 5.2, mentre no hi haja cap normativa que establisca altres valors límit d'emissió.
  - 31. Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'establixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació (BOE núm. 25, de 29/01/2011).
  - 32. Reial Decret Llei número 743/1928, pel que s'aprova l'Estatut sobre l'explotació de brolladors d'aigües mineromedicinals (Gaseta de Madrid núm. 117, de 26/04/1928).
  - 33. Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori (BOE núm. 190, de 6/08/2010).
  - 34. Resolució de 4 d'octubre del 2010, de la Direcció General d'Indústria i Innovació per la qual s'establix una declaració responsable normalitzada en els procediments administratius en què siga preceptiva la presentació de projectes tècnics i/o certificats redactats i subscrits per tècnic titulat competent i no tinguen visat pel corresponent col·legi professional (DOCV núm. 6377, de 15/10/2010).
  - 35. Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (BOE núm. 176, de 24/07/2001).
  - 36. Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (BOE núm. 103, de 30/04/1986).
  - 37. Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre, sobre liberalització industrial.
  - 38. Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).

  Llista de normativa

  Ordre 14/2011, de 31 de març

  Reial Decret 2857/1978, de 25 de agost

  Reial Decret 975/2009, de 12 de juliol

  Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.