• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització comercial autonòmica d'obertura, ampliació i modificació d'establiments comercials amb impacte territorial. Comerç.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'autorització comercial autonòmica, prevista en el capítol III de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i normativa de desplegament d'aplicació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els sol·licitants de l'autorització són aquells promotors o operadors comercials interessats.

  Requeriments

  Han de sol·licitar l'autorització, els promotors o operadors comercials interessats dels establiments comercials, individuals o col·lectius, en els casos següents:

  1. La implantació d'establiments comercials individuals o col·lectius que compten amb una superfície comercial igual o superior a 2.500 metres quadrats, excepte la dels establiments dedicats exclusivament al comerç a l'engròs, i la d'aquells establiments que formen part d'establiments col·lectius que hagen obtingut l'autorització de la Conselleria i les característiques bàsiques de la qual estigueren previstes en el projecte autoritzat.
  2. Implantació d'establiments comercials individuals o col·lectius, les condicions urbanístiques dels quals determine el Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana, si és el cas.
  3. Ampliació de la superfície comercial d'un establiment comercial individual o col·lectiu existent, quan com a conseqüència d'esta s'arribe o se superen les superfícies establides en l'apartat 1.
  4. Ampliació de la superfície comercial d'un establiment comercial individual o col·lectiu existent, la superfície del qual ja tinga o supere l'establida en l'apartat 1, quan l'ampliació, individualment o en conjunt amb altres ampliacions anteriors, supere el 10% de la superfície comercial autoritzada, i, en tot cas, quan l'ampliació individual o en conjunt supere els 2.500 metres quadrats.
  5. Modificació substancial de les característiques de funcionament d'un establiment comercial individual o col·lectiu existent, la superfície comercial del qual tinga o supere les superfícies establides en els punts 1 i 4.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, una vegada produïda i acreditada l'aprovació definitiva i publlicació de tots els instruments urbanístics necessaris, except la reparcel·lació, per a poder desenrotllar el projecte que es pretén.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'interessat persona física podrà presentar la sol·licitud d'autorització i documentació corresponent:

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=505

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Serà necessari aportar la documentació següent:

  - Si el sol·licitant és una persona física nom i cognoms complets i número d'identificació fiscal, així com, si és el cas, els del representant legal i domicili a efecte de notificacions.

  - Si el sol·licitant és una persona jurídica, les seues dades compostes per denominació, domicili social i codi d'identificació fiscal, així com les dades del representant legal, amb el mateix contingut del paràgraf anterior, fent constar el caràcter amb què intervé en representació de l'entitat, acreditant-la per mitjà de qualsevol dels mitjans admesos en dret. S'aportaran fotocòpies legalitzades de les escriptures públiques, inscrites en el registre corresponent, de constitució de la societat i de les modificacions on conste la composició actualitzada de l'accionariat.

  - Tipus d'establiment que es desitja implantar, modificar o ampliar, amb indicació de la superfície total edificada i superfícies dedicades als distints usos.

  - Productes que es projecta comercialitzar o, si és el cas, els que comercialitzen.

  - Pressupost global i per capítols de la inversió, pla de finançament d'este i compte d'explotació, previst per als cinc primers anys de funcionament. Quan es tracte d'un projecte d'ampliació o modificació s'aportaran el compte d'explotació dels tres últims exercicis.

  - Pla de situació de l'establiment en relació amb el municipi en què es trobe.

  - Certificat de qualificació urbanística del sòl en què s'implantarà emés per l'ajuntament, que acredite que este compta amb tots els instruments urbanístics aprovats definitivament, exceptuant-ne la reparcel·lació, i que el projecte, atés el seu ús i dimensions, té cabuda d'acord amb el planejament urbanístic vigent, així com que complix la dotació mínima d'aparcaments exigible.

  - Projecte que incloga els plans de planta, alçat i seccions de l'establiment. En el cas d'ampliació o modificació s'aportaran, junt amb els plans inicials, els que arrepleguen la situació i distribució final projectada.

  - Número, denominació i qualificació dels llocs de treball previstos, amb indicació de la plantilla total de l'establiment, modalitats de contractació i nombre de llocs d'ocupació temporal previstos en temporades de promoció o d'increment de demanda. En els casos d'ampliació i modificació d'un establiment s'aportaran també, de forma diferenciada, les dades dels llocs ja existents.

  - Determinació de l'impacte espacial del projecte, incloent un estudi d'impacte sobre el tràfic, anàlisi de l'accessibilitat, tractament de residus i repercussions mediambientals.

  - Calendari previst per a la realització del projecte.

  - Qualsevol altra documentació o informació addicional que, sent convenient per a la resolució de l'expedient, sol·licite la Conselleria competent en matèria de comerç interior.

  Sense perjuí de la seua presentació en forma impresa s'adjuntarà còpia de la mateixa documentació en suport informàtic.

  Impresos associats

  [AUTOECIT] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ESTABLIMENTS COMERCIALS AMB IMPACTE TERRITORIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de les sol·licituds i la documentació exigida.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgoten la via administrativa i contra estes es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de comerç interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o, directament, recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=505

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol·licitud amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - Els establiments podran tindre caràcter individual o col·lectiu.

  - S'entén per establiment de caràcter col·lectiu aquells integrats per un conjunt de locals comercials, situats o no en un mateix recinte, en els quals s'exercixen les respectives activitats de forma empresarialment independent i que han sigut projectats conjuntament, o bé que estan relacionats per elements privatius d'ús comú la utilització dels quals compartixen.

  - Es recomana contactar amb el Servici de Planificació del Comerç, Artesania i Consum, adscrit a la Direcció General de Comerç i Consum (Subdirecció General de Comerç i Consum), a l'efecte de rebre informació específica relativa a la tramitació, requisits i documentació associada a la tramitació del procediment referit.

  - L'autorització comercial autonòmica és preceptiva i prèvia a l'atorgament de les llicències municipals, encara que podrà tramitar-se conjuntament amb elles.

  - L'obtenció de l'autorització comercial autonòmica garantirà que les implantacions comercials de major impacte territorial s'ajusten a criteris de planificació supramunicipal, criteris ambientals, produïxen una ocupació racional del sòl, estan subjectes a l'existència d'infraestructures que resolen adequadament les necessitats de mobilitat previstes i no afecten àmbits protegits o d'especial interés pel seu valor historicoartístic, urbanístic o mediambiental.

  - Les sol·licitud de pròrroga de l'autorització, per un màxim de dotze mesos, haurà de produir-se amb anterioritat a la data de caducitat de l'autorització, i haurà d'acompanyar-se de la documentació justificativa corresponent.

  Sancions

  Les que corresponen a les infraccions relatives a l'obligatorietat d'obtindre l'autorització descrita que establix la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25 de març) en el seu títol VII.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25/03/2011). Articles 33 a 37.

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 3/2011, de 23 marzo, de la Generalitat

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.