Detall de Procediment

JOC Sol·licitud d'alta màquines recreatives i d'atzar procedents d'altres comunitats autònomes.

Codi SIA: 210491
Codi GUC: 53
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-12-2017
25-12-2017)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'alta màquines recreatives i d'atzar procedents d'altres comunitats.

Observacions

Si durant la tramitació d'aquest procediment, necessita fer una consulta o té algun problema informàtic pot contactar a través de les següents adreces de correu electrònic: 1. Problemes en matèria de Joc: - Província Alacant: juegoadmvo_alicante@gva.es - Província Castelló: juegoadm_castellon@gva.es - Província València: dtjuego_valencia@gva.es 2.- Problemes Informàtics: generalitat_en_red@gva.es

Termini

Durant els 25 dies primers de desembre.

Documentació

- Sol·licitud en imprés normalitzat J02. - Exemplar de la guia de circulació en poder de l'empresa operadora, diligenciada amb la corresponent baixa concedida per la comunitat competent en la comunitat de procedència. - Fotocòpia legitimada del títol d'empresa operadora i la seua inscripció en el registre corresponent. - Declaració jurada a què fa referència l'art. 27.2.d del Decret 115/2006. - Còpia, amb segell de registre d'entrada, de l'escrit de l'empresa operadora dirigit a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on la màquina estava instal·lada, en què se sol·licite el trasllat de l'exemplar de la guia de circulació, allà depositada, per als serveis territorials de la demarcació territorial on vulga instal·lar la màquina. - Depòsit previ dels impostos i tributs específics sobre el joc.

Taxa o pagament

Taxa 2017 Per l'obtenció de l'imprés J02: 0,41 euros. Si obteniu el model a través d'Internet, Portal Tributari / Models, no haureu d'abonar cap import. Tot això, segons el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat.

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, a:
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d';aquest tràmit, amb l';objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l';objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d';anotar-vos el nom d';aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre';ls. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d';iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de ";Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l';assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d';omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s';ha anotat en el camp ";SOL·LICITUD";. * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l';àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó ";Registrar"; (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l';hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat., Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d';aquest tràmit, amb l';objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l';objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d';anotar-vos el nom d';aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre';ls. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d';iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de ";Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l';assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d';omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s';ha anotat en el camp ";SOL·LICITUD";. * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l';àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó ";Registrar"; (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l';hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentada la sol·licitud i documents annexos, els serveis territorials procediran, amb les comprovacions prèvies pertinents, a convalidar l'autorització d'explotació. - El termini màxim per a resoldre i notificar les autoritzacions que estableix el reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos a comptar de la presentació d'aquestes. Transcorregut aquest termini, l’efecte del silenci administratiu s'entendrà desestimatori, d'acord amb el que preveu la Llei del joc de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015), en relació amb la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc, de la Generalitat, i el Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte cap resolució, les sol·licituds s’entendran estimades.

Esgota via administrativa

Sancions

Les establides en el títol V del Decret 115/2006.