Detall de Procediment

Procediment per a la concessió d'ajudes incloses en sol·licitud única PAC

Codi SIA:: 210704
Codi GVA:: 600
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-02-2024
31-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. La concessió i el pagament de l'ajuda bàsica a la renda. 2. La concessió i el pagament de l'ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat. 3. La concessió i el pagament de l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i joves agricultores. 4. La concessió i el pagament de les ajudes corresponents als règims voluntaris en favor del clima i el medi ambient: - Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: pastura extensiva, segada i biodiversitat en les superfícies de pastures. - Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu. - Ecorègims d’agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos. - Ecorègims d’agroecologia: espais de biodiversitat. 5. Pagaments directes associats a les persones agricultores. - Ajuda associada a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal. Pla proteic. -Ajuda associada a la producció sostenible d’arròs. - Ajuda associada a la producció sostenible de remolatxa sucrera. - Ajuda associada a la producció sostenible de tomaca per a transformació. - Ajuda associada a productors de fruita seca en àrees amb el risc de desertificació. - Ajuda associada a la producció tradicional de pansa. - Pagament específic al cultiu del cotó. - Ajuda associada a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor ambiental. 6. Pagaments directes associats a les persones ramaderes. - Ajuda associada per als ramaders extensius de boví de carn. - Ajuda associada per a l’engreix de jònecs en l’explotació de naixement. - Ajuda associada a la producció sostenible de llet de vaca. - Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí de carn. - Ajuda associada per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra. - Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí sense pastures a la seua disposició i que pasturen superfícies de restollades, guarets i restes hortofructícoles. 7. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el PEPAC: - Compromisos agroambientals en superfícies agràries: apicultura per a la biodiversitat. - Compromisos agroambientals en superfícies agràries: protecció avifauna (aus estepàries). - Compromisos agroambientals en superfícies agràries: manteniment o millora d’hàbitats i d’activitats agràries tradicionals (cultiu d’arròs) que preserven la biodiversitat. - Compromisos agroambientals en agricultura ecològica. - Compromisos de conservació de recursos genètics: conservació ovella guirra. 8. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2022, en els termes que estableix l'Ordre 6/2015, 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua: - Ajudes a zones de muntanya. - Ajudes amb limitacions naturals diferents de les de muntanya.

Observacions

Observacions

SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ DEL SIGPAC - A l'efecte de les declaracions de superfície de les ajudes, es podrà sol·licitar modificació de la informació que conté el SIGPAC, segons es regula en l'article 112 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, i l'article 21 del Reial decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les intervencions del Pla estratègic i altres ajudes de la política agrícola comuna. - Perquè la modificació faça efecte en una convocatòria determinada, la sol·licitud de modificació s'efectuarà com a màxim abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única, segons el que preveu la convocatòria anual de l'ajuda. - La presentació de la sol·licitud única d'ajuda, sense realitzar sol·licitud de cap modificació sobre SIGPAC, suposa acceptar la informació relativa als recintes que conté aquesta base de dades. - Quan es declare un coeficient de subvencionalitat de pastura (CSP) inferior a la dada que figura en SIGPAC, no serà obligatori presentar cap sol·licitud de modificació a aquesta base de dades, sempre que aquesta disminució siga temporal.

Requisits

Requisits

Cal ajustar-se al que disposa el títol II del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control, així com al que indica l'article 4 de l'Ordre 5/2023, de 8 de març de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Titulars d'una explotació agrària en la qual la majoria de la superfície estiga situada en el territori en la Comunitat Valenciana o, en cas de no disposar de superfícies, que l'explotació ramadera estiga situada en territori de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2024, segons el que es disposa en l'article 108 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2024 i finalitzarà el dia 30 d'abril. Després de la publicació del Reial decret 408/2024, del 23 d'abril, la disposició final primera del qual indica que el termini finalitzarà el 31 de maig, s'amplia el termini de sol·licituds fins a esta data (BOE núm. 100, de 24.04.2024).

Formularis documentació

Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, juntament amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen a través de l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades). 1. Model de sol·licitud, que contindrà necessàriament la informació mínima que preveu l'article 105 i següents, i l'annex VI del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. A l'efecte d'identificació i localització, segons el que estableix l'article 106 del Reial decret 1048/2022, tots els sol·licitants tenen l'obligatorietat de delimitar gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de la seua explotació. Quan es declaren recintes de pastures, l'agricultor haurà de comprovar que el coeficient de subvencionalitat de pastures assignat a les seues parcel·les agràries és conforme amb la realitat del terreny. Hauran de justificar que disposen de la càrrega ramadera suficient o realitzen una activitat del manteniment de pastura adequada. Així mateix, en el cas de superfícies d’utilitat pública, hauran de presentar documentació acreditativa de l’aprofitament ramader emés per l’entitat competent. En cas que es declare un coeficient d'admissibilitat de pastures (CSP) superior a la dada que figura en SIGPAC, serà obligatori presentar la sol·licitud de modificació a aquesta base de dades. Si el CSP que es declara és inferior, sempre que aquesta disminució siga temporal, no és necessari fer una al·legació a SIGPAC. Quan es declare una superfície agrària que en Sigpac figure amb incidència 117, 158, 177, 186, 199 o 211, s'ha d’acompanyar de la corresponent al·legació amb fotos georreferenciades que siguen representatives de tota la superfície declarada, o informe tècnic emés per personal competent amb una validesa no superior a sis mesos. De conformitat amb el que estableix l'article 107 del Reial decret 1048/2022, el beneficiari sol·licitarà que li siga concedida l'ajuda pel màxim nombre d'animals que complisquen els requisits per a poder percebre-la. El beneficiari declararà que totes les unitats de producció que constitueixen l'explotació i en les quals mantindran animals objecte de sol·licituds d'ajuda o que hagen de ser tingudes en compte per a la percepció d'aquestes es corresponen amb les incloses en la base de dades informatitzada. El beneficiari declararà que les dades de la seua explotació i dels seus animals es corresponen a les que conté la base de dades informatitzada. 2. A la sol·licitud s'ha d’adjuntar, a més de la documentació indicada en l'annex VI del Reial decret 1048/2022, la següent: a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas que no s’autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, si aquest és una persona jurídica, en cas que no autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. c) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritze o s’opose a la seua consulta per l’òrgan gestor del procediment. d) Model de domiciliació bancària, en cas d'alta o modificació del compte bancari, quan la persona sol·licitant no opte per realitzar aquest tràmit de manera telemàtica. e) Quan s’actue a través de representant legal, s’ha de presentar el document acreditatiu de l’existència de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la seua existència. f) Document d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, en el qual conste necessàriament el contingut que preveu l'article 4 de l'Ordre 5/2023, de 8 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. En cas de persones jurídiques, estatuts o escriptura de constitució de l'entitat titular de l'explotació. A més, les persones jurídiques (excepte cooperatives) han de declarar el nom, el CIF i la relació de socis, amb la indicació del % de la seua participació en el capital social. 3. Les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix l'apartat 4 de l'article 5 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, hauran de declarar i acreditar fefaentment el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent pot determinar que siga obligatori fer també la declaració corresponent als dos exercicis fiscals anteriors. 4. Les autoritzacions que els titulars d'una sol·licitud emeten al personal d'entitats col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a presentar aquestes sol·licituds en el seu nom seran vàlides exclusivament per a l'any de la sol·licitud en qüestió, excepte en el cas que el document d'autorització explicite un període diferent.

Presentació

Presentació

Telemàtica
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 108 del Reial decret 1048/2022 i en aplicació del que es preveu en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, les persones sol·licitants hauran de presentar les sol·licituds telemàticament.

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Els agricultors titulars d'una explotació agrària que vulguen obtindre durant l'any alguna de les ajudes que recull aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud única en els termes que es preveuen en la resolució de convocatòria de l'ajuda, així com en l'article 104 i el següent del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. Aquesta sol·licitud única ha de contindre totes les ajudes que un agricultor vulga sol·licitar. 2. Les sol·licituds d'ajuda s’han de presentar a través de l'aplicació informàtica SINAPA, disponible en les oficines de la Conselleria, en les seus de les entitats col·laboradores i accessible també als ciutadans. 3. Quan estiga disponible el servei de notificació telemàtica, els impresos de sol·licitud hauran d'especificar la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica. 4. El contingut de la sol·licitud ha de complir el contingut mínim que es preveu en l'article 108 i següents i l'annex VI del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. 5. Les modificacions admissibles respecte de la sol·licitud han de ser les que es recullen en l'article 112 del Reial decret 1048/2014, de 19 de desembre. 6. Les sol·licituds d'ajuda s’han de dirigir a la conselleria que siga competent en matèria d'agricultura i ramaderia quan l'explotació o la major part de la superfície d'aquesta es trobe en el territori de la Comunitat Valenciana, en cas que no dispose de superfície agrària on es trobe el nombre més alt d'animals.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Cal ajustar-se al que disposa cada un dels compromisos agroambientals recollits en el títol II. Ajudes al desenvolupament rural.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Per delegació: Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació, la competència per a resoldre els expedients d'ajudes correspon a la directora general de Política Agrària Comuna.
Termini alegació:
des de: 31-05-2024
fins a: 30-06-2025

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Les persones sol·licitants que hi vulguen fer al·legacions o aportar documentació addicional, o reben requeriments per a l'esmena d'informació o documentació de la sol·licitud única, o per a la realització de tràmits d'audiència relacionats amb aquesta, podran contestar a través de l'aplicació informàtica SGA-SINAPA, a la qual es pot accedir a través de l'enllaç: https://sinapa.gva.es/SgaCac/login?service=https%3A%2F%2Fsinapa.gva.es%2FSgaGpi%2Fservices%2Fj_acegi_cas_security_check&locale=ca_ES_VALENCIA

Obligacions

Obligacions

Tot beneficiari que presente la sol·licitud única haurà de complir el que estableix el títol III del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

Observacions

Observacions

Per a les ajudes que recull el títol II, de concurrència competitiva, la proposta de concessió es formularà a l’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o la denegació de la incorporació a les ajudes agroambientals per un òrgan col·legiat a través l’òrgan instructor. L’òrgan col·legiat es compondrà del titular del servei amb competència en gestió d’ajudes de la PAC, un cap de secció i un tècnic. L'acte pel qual es resol el procediment de concessió de les ajudes posarà fi a la via administrativa i contra aquesta resolució es podrà interposar: - Recurs potestatiu de reposició davant del titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució (art. 124 de la Llei 39/2015); - o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos (art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia d'aquestes ajudes és la que preveu l'apartat 2 de la convocatòria per a l'any 2024.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar o publicar la concessió d’ajudes serà el 30 de juny de l’any següent al de la sol·licitud d’ajuda.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

L'òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de les ajudes regulades en el títol I de l'Ordre 5/2023, de 8 de març, és la Direcció General de la Política Agrària Comuna, per Acord de delegació de 26 d'abril de 2012.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

PENALITZACIONS: Als pagaments directes li resultarà d'aplicació les penalitzacions establides en el Reial decret 147/2023, de 28 de febrer, pel qual s'establixen les normes per a l'aplicació de penalitzacions en les intervencions contemplades en el Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, i es modifiquen diversos reials decrets pels quals es regulen diferents aspectes relacionats amb l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna per al període 2023-2027 REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS INDEGUTS: Per als casos de recuperació dels pagaments indeguts a conseqüència de concessió de les ajudes, serà aplicable al procediment de reintegrament el que es preveu per la normativa de referència amb caràcter preferent, a més del que s'estableix amb caràcter de norma bàsica per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el Decret 75/2001, de 2 d'abril, així com el que s'estableix en l'article 10 de Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes. En el cas de pagaments indeguts, els productors hauran de reembossar el seu import més els interessos corresponents al temps transcorregut entre la notificació de l'obligació de reembossament i el reembossament o la deducció. El tipus d'interés a aplicar serà el de demora establit en la normativa estatal.
Termini justificació: OBERT

Termini

Termini

1. Amb caràcter general, els pagaments del saldo corresponents als pagaments directes que regula el títol III i les intervencions de desenvolupament rural assimilades al SIGC s'efectuaran entre l'1 de desembre de l'any de presentació de la sol·licitud única i el 30 de juny de l'any natural següent. 2. Entre el 16 d'octubre i el 30 de novembre, l'autoritat competent podrà pagar bestretes de fins a un 50 %, en el cas de les intervencions en forma de pagaments directes, i de fins a un 75 % en el cas de les intervencions per al desenvolupament rural en l'àmbit del sistema integrat de gestió i control. REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS INDEGUTS Per als casos de recuperació dels pagaments indeguts a conseqüència de concessió de les ajudes que preveu aquesta convocatòria, serà aplicable el procediment de reintegrament que preveu la Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la política agrícola comuna i altres matèries connexes, a més del que estableix, amb caràcter de norma bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions, i el Decret 75/2001, de 2 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es dicten normes per al cobrament en període executiu dels crèdits de l’organisme pagador del FEOGA-Garantia a la Comunitat Valenciana. En el cas de pagaments indeguts, els beneficiaris reintegraran les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora corresponent de conformitat amb l’article 10 de Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la política agrícola comuna i altres matèries connexes.