• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Procediment per a la concessió d'ajudes directes per mitjà de la sol·licitud única.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les ajudes que recull l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant Ordre 5/2015), i en concret les següents:
  1. El pagament bàsic als agricultors, segons el que estableixen l'article 13 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres
  règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (en avant Reial decret 1075/2014, de 19 desembre).
  2. Un pagament per als agricultors que apliquen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, segons el que estableixen l'article 17 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  3. Un pagament complementari per als joves agricultors que comencen la seua activitat agrícola, segons el que estableixen l'article 25 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  4. Un règim d'ajuda associada voluntària relatiu als cultius següents:
  - Arròs, segons el que estableixen l'article 30 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Cultius proteics segons el que estableixen l'article 34 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Fruits de corfa i les garrofes, segons el que estableixen l'article 38 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Llegums de qualitat, segons el que estableixen l'article 41 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Remolatxa sucrera, segons el que estableixen l'article 45 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Tomaca per a indústria segons el que estableixen l'article 48 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Pagament específic al cultiu del cotó segons el que estableixen l'article 53 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  5. Un règim d'ajuda associada voluntària relatiu als sectors ramaders següents, d'acord amb el que estableixen els articles 58 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  - Ajuda associada per a les explotacions que mantinguen vaques alletants.
  - Ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball.
  - Ajuda associada per a les explotacions de boví de llet.
  - Ajuda associada per a les explotacions d'oví.
  - Ajuda associada per a les explotacions de caprí.
  - Ajuda associada per als ramaders de boví de llet que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic.
  - Ajuda associada per als ramaders de boví d'enceball que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic.
  -Ajuda associada per als ramaders d'oví i caprí que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic.
  6. Un règim simplificat per als petits agricultors, segons el que estableixen l'article 86 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agricultors titulars d'una explotació agrària.

  Requeriments

  Els requisits són els que indica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, en l'Ordre 5/2015. A més:

  1. Són aplicables als beneficiaris de les ajudes les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions i les obligacions que conté l'article 14 del mateix text legal. A aquest efecte, haurà de constar en la sol·licitud la declaració responsable sobre el compliment dels requisits previstos en l'esmentat article 13.2 de la Llei general de subvencions.

  2. No obstant això, llevat de la manifestació expressa en contra del sol·licitant, amb la presentació de la sol·licitud s'autoritza
  l'Administració actuant perquè puga efectuar la consulta de les seues dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  3. Quan es tracte de comunitats de béns s'identificaran les persones físiques o jurídiques que les integren i s'indicaran les seues respectives quotes percentuals sobre la cosa comuna, cas en el qual s'hauran de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En tot cas, haurà d'anomenar-se
  un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de
  prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

  4. En el supòsit de comunitats de béns, es comprovarà, pel que fa a totes les persones integrants, el compliment de les seues obligacions tributàries i, si és procedent, el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  5. Tindrà la condició de beneficiari de les ajudes, la figura de la titularitat compartida d'explotacions agràries, que recull la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, i que es defineix com a unitat econòmica, sense personalitat jurídica, susceptible d'imposició a efectes fiscals, que es constitueix per un matrimoni o parella unida per un relació d'afectivitat anàloga, per a la gestió conjunta de l'explotació agrària, sempre que consten inscrites en el registre de titularitat compartida d'explotacions agrícoles en la data de presentació de la sol·licitud única. Serà exigible l'aportació del CIF de l'entitat, així com el document de manteniment de tercers associat de l'entitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia d'aquestes ajudes és la prevista en annex II del Reial decret 1075/2015, de 19 de desembre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'any 2020 el termini de presentació de la sol·licitud, previst en l'article 95, finalitzarà el 15 de juny de 2020, inclusivament (Ordre APA/377/2020, de 28 d'abril. BOE 120 de 30/4/2020)

  Queda obert el termini de presentació d'al·legacions.

  Es consideraran així mateix les possibles modificacions de termini que es puguen establir en la normativa estatal.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a fer la sol·licitud única s'han de dirigir a l'oficina comarcal agrària del seu àmbit territorial:

  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46702 Gandia
  Tel: 962829510
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  PL. AJUNTAMENT, 1-2NVer plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-3a - APDO. 57Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189010
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323404
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMPTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÒ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964369665

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=600

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, juntament amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen en l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades).

  En la sol·licitud única s'han de declarar totes les parcel·les agrícoles que conformen tota la superfície agrària de l'explotació i que estiguen a la disposició del titular, bé en règim de propietat, usdefruit, arrendament, parceria o assignació de superfícies comunals d'una entitat que les gestione, incloses aquelles per les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda.

  A l'efecte d'identificar-les i localitzar-les, s'han de delimitar gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de l'explotació, així com les terres no agrícoles que es preveuen en el punt anterior per les quals se sol·licita ajuda (d'ara en avant, "declaració gràfica").
  A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació de caràcter general i la documentació específica per a cada règim d'ajuda que es detalle en la normativa de referència i en la convocatòria d'ajudes, sempre que la documentació esmentada no es trobe en aquesta administració.
  En concret, la informació i documentació que ha de contindre la sol·licitud d'ajudes de desenvolupament rural que s'inclouen en la sol·licitud única de la PAC és la següent:
  I. Informació general
  1. La identificació de l'agricultor: NIF, cognoms i nom de l'agricultor i, si escau, del seu cònjuge i el règim matrimonial, si és el cas, o raó social, data de naixement si escau, domicili (tipus de via i el número, codi postal, municipi i província), telèfon i cognoms i nom del representant legal si escau, amb el NIF. En cas de persona física, indicació de si la titularitat de l'explotació és compartida mitjançant la inscripció en el registre previ corresponent. Les dades d'identitat només s'han d'aportar si no s'autoritza l'Administració a consultar-les.
  2. Les dades bancàries, amb ressenya de l'entitat financera i de les xifres corresponents al codi IBAN, de banc i de sucursal, els dos dígits de control i el número del compte corrent, llibreta, etc. en què es vulguen rebre els pagaments.
  3. Declaració que el titular de l'explotació coneix les condicions relatives als règims d'ajuda sol·licitats que estableixen la Unió Europea i l'Estat espanyol.
  4. La identificació, a partir de l'any 2016, dels drets d'ajuda, d'acord amb el sistema d'identificació i registre que s'estableix en l'article 7 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes. Aquesta identificació es pot substituir per una declaració del productor en què sol·licite tots els drets de què dispose en la base de dades de drets de pagament bàsic.
  5. Llevat que no s'autoritze expressament l'Administració, l'autoritat competent recaptarà de l'Institut Nacional de la Seguretat Social la declaració dels costos laborals realment pagats l'any anterior, inclosos els impostos i cotitzacions socials en cas que l'import de l'ajuda pel règim de pagament bàsic que ha de percebre per l'agricultor sobrepasse els 150.000 euros. En cas de no autoritzar-ho, el sol·licitant ha d'aportar aquesta documentació. No obstant això, per a la sol·licitud de 2015, una vegada que s'hagen assignat els drets, en cas que no quede acreditada la voluntat que l'Administració consulte aquestes dades en l'INSS, l'Administració sol·licitarà aquestes dades als sol·licitants afectats, abans d'abonar l'ajuda.
  6. Compromís exprés de col·laborar per a facilitar els controls que duga a terme qualsevol autoritat competent per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
  7. Compromís exprés de retornar les bestretes o ajudes cobrades indegudament, a requeriment de l'autoritat competent, incrementats, si és el cas, en l'interés corresponent.
  8. Declaració que no ha presentat cap altra sol·licitud per aquests règims d'ajuda en una altra comunitat autònoma en aquesta campanya.
  9. Declaració formal que totes les dades ressenyades són vertaderes.
  10. Els advertiments que conté la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa vigent.
  11. Declaració de totes les parcel·les agràries de l'explotació, fins i tot aquelles per a les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda, que indique en tot cas i per a cada parcel·la el que es recull en els punts 1 a 4 de l'epígraf III d'aquest annex. Per a cada recinte s'ha d'indicar el règim de tinença, és a dir, si és propietat del sol·licitant, s'explota en règim d'arrendament o parceria, casos en què cal indicar el NIF de l'arrendador o cedent parcer, per a recintes majors de 2 hectàrees, usdefruit, o si es tracta d'una superfície comunal assignada per una entitat que la gestione, cas en què cal aportar la documentació relativa a aquesta assignació. No cal indicar el NIF de l'arrendador o cedent parcer en les comunitats autònomes que tinguen implementat un sistema que permeta als propietaris de les parcel·les indicar quines no es poden sol·licitar perquè no estan arrendades, per a evitar-ne així la utilització fraudulenta.
  12. Declaració expressa que coneix els usos i delimitacions que figuren en la base de dades del SIGPAC (visor) per a les parcel·les agrícoles declarades i que aquests es corresponen amb els usos i aprofitaments que du a terme en la seua explotació i, en cas contrari, presentar l'al·legació de canvi d'ús SIGPAC o delimitació que corresponga.

  En declarar recintes de pastures, l'agricultor ha de comprovar que el coeficient d'admissibilitat de pastures (CAP) assignat a les seues parcel·les agrícoles coincideix amb la realitat del terreny.
  En cas de disconformitat es pot utilitzar l'enquesta que es recull en l'annex I de l'Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per a estimar el CAP d'aquestes superfícies.
  En cas que es declare un coeficient d'admissibilitat de pastures (CAP) superior a la dada que figura en SIGPAC serà obligatori presentar sol·licitud de modificació a aquesta base de dades. Si el CAP que es declara és inferior, sempre que aquesta disminució siga temporal, no és necessari fer una al·legació a SIGPAC.
  13. Informació fiscal per a comprovar el compliment dels criteris d'agricultor actiu, només en el cas que no s'haja autoritzat l'Administració a consultar-ho l'Agència Tributària.
  14. En el cas de les societats, cal declarar el nom, NIF i data de naixement, si és procedent, dels socis participants i el tant per cent de la participació que tenen en el capital social.
  15. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la lletra b de l'apartat 4 de l'article 9, han de declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent.
  L'autoritat competent pot determinar l'obligatorietat de fer també la declaració corresponent dels dos exercicis fiscals anteriors.
  16. S'ha d'incloure referència expressa al codi d'identificació assignat a cada unitat de producció en virtut del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes.
  Així mateix, s'ha de declarar el codi d'identificació assignat a l'explotació en els registres que les autoritats competents tinguen disposats sobre la base de l'article 6 del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en el moment de la sol·licitud. Sense perjudici del que s'ha dit, quan l'autoritat competent tinga accés a la informació exigida en aquest punt, s'eximirà al sol·licitant de la necessitat de lliurar-la.
  17. Declaració expressa en què l'agricultor manifeste que no exerceix cap activitat que, d'acord amb la Classificació Nacional d'Entitats Econòmiques (CNAE) o d'acord amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es corresponga amb els codis que es recullen en l'annex III, i que ni és controlat ni té el control de cap entitat associada, segons es defineixen en l'article 8, que duga a terme alguna d'aquestes activitats. Aquesta declaració s'ha de fer en relació amb les campanyes 2015 i 2016, sempre que en les dues primeres s'hagen rebut pagaments per ajudes directes, i en tots els casos en relació amb la campanya 2017. En aquesta declaració cal incloure el NIF de les entitats associades amb què l'agricultor tinga relació.
  II. Declaració expressa del que sol·licita
  1. Cal indicar expressament la superfície de cadascun dels règims de pagament directes pels quals sol·licita el pagament. En cas de sol·licitar el règim de pagament bàsic, cal indicar que desitja sol·licitar el pagament corresponent als drets de pagament bàsic declarats, tenint en consideració tota la superfície de la seua explotació que siga admissible per a aquest règim, excepte en el cas que no es complisquen els criteris que s'estableixen en el capítol I del títol II.
  2. Si se sol·licita el pagament bàsic, cal indicar que se sol·licita per tots els drets que posseïsca en la campanya en qüestió, o, si no se sol·licita el pagament bàsic per tots els drets, cal aportar una relació identificativa dels drets sol·licitats en cadascuna de les regions en què tinga drets assignats.
  III. Règims d'ajuda als cultius, mesures d'ajuda per superfície i altres ajudes als agricultors que exercisquen activitat agrària en superfícies.

  S'han de declarar totes les parcel·les agrícoles de l'explotació i indicar, en tot cas i per a cadascuna, el que es recull en els punts 1 a 4 i, segons el règim d'ajuda sol·licitat, s'ha d'indicar el que procedisca de la resta de punts:

  1. La identificació s'ha de fer mitjançant les referències alfanumèriques del SIGPAC o mitjançant delimitació gràfica. No obstant això, als termes municipals en què es produïsquen modificacions territorials o altres, degudament justificats, les comunitats autònomes podran determinar l'autorització temporal d'altres referències oficials.

  2. La superfície en hectàrees s'ha d'indicar amb dos decimals.

  3. Els règims per als quals se sol·licita l'ajuda.

  4. L'ús de les parcel·les, amb indicació en tot cas del producte cultivat, les pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus d'aquest, els cultius permanents, les superfícies plantades amb plantes forestals de cicle curt, etc. En el cas dels recintes de pastures, cal indicar si les parcel·les seran objecte de producció amb pasturatge, sega o manteniment mitjançant altres tècniques. En el cas de les terres de cultiu, es pot declarar més d'un producte per campanya i parcel·la, amb indicació del cultiu declarat a l'efecte de la diversificació i, si escau, un altre cultiu, tal com queden definits en les lletres c i d de l'apartat 1 de l'article 89. El sol·licitant ha de declarar de manera expressa que els cultius i aprofitaments així com les activitats de manteniment declarades són veraços i constitueixen un fidel reflex de l'activitat agrària que s'hi du a terme.

  5. S'ha de declarar per separat el guaret mediambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, i la repoblació forestal d'acord amb aquest o amb el Reglament (CE) núm. 1257/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l'ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel qual es modifiquen i deroguen determinats reglaments.

  6. El sistema d'explotació: secà o regadiu, segons siga procedent.

  7. En el cas que la parcel·la se sembre de cereals o oleaginoses, s'ha d'indicar, amb finalitats estadístiques, si la llavor utilitzada és certificada o prové de reutilització i la varietat sembrada quan es tracte de blat dur, arròs, cànem, cotó, tabac i bleda-rave sucrera. En el cas de cultiu de dacsa, cal indicar si la varietat sembrada està modificada genèticament o no.

  8. Superfícies d'interés ecològic:
  - Relació de parcel·les en guaret, superfícies replantades i superfícies dedicades a agroforesteria, tal com es descriuen en l'article 24 d'aquest reial decret.
  - Relació de parcel·les de cultius fixadors de nitrogen, dedicades a cadascun dels cultius següents:
  - Lleguminoses per a consum humà o animal, diferenciant, si és el cas, entre les espècies següents: fesol, cigró, llentilla, pésol, fava, tramús, garrofa, guixó, guixa, veça, erb, alfolba, esparceta i sulla.
  - Alfals.

  9. En cas que el productor justifique que en una parcel·la té un mètode de producció ecològica segons el que s'estableix en l'article 17.3, ha d'aportar un certificat que permeta comprovar aquesta declaració. Quan l'autoritat competent tinga accés a la informació exigida en aquest punt, s'eximirà al sol·licitant de la necessitat d'adjuntar-la a la sol·licitud.

  10. En el cas de l'ajuda associada als cultius proteics a què es refereix la secció 3a del capítol I del títol IV, la superfície per la qual se sol·licita el pagament s'ha de desglossar per espècie i, quan corresponga, per varietat cultivada.

  11. En el cas tant de l'ajuda associada a la fruita de closca a què es refereix la secció 4a del capítol I del títol IV com de l'ajuda nacional a la fruita de closca a què es refereix la disposició addicional primera, les espècies i el nombre d'arbres de cadascuna de les que es beneficien d'aquesta ajuda.

  12. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la secció 8a del capítol I del títol IV, cal indicar, si és el cas, l'organització interprofessional autoritzada a què pertany.

  IV. Ajuda associada als ramaders, mesures d'ajuda relacionades amb els animals i ajudes als agricultors que exercisquen activitat ramadera.

  1. Declaració del sol·licitant que totes les unitats de producció que constitueixen l'explotació i en les quals mantindrà animals objecte de sol·licituds d'ajuda o que s'han de tindre en compte per a la percepció d'aquestes es corresponen amb les que s'inclouen en la base de dades informatitzada segons el que s'estableix en el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  2. Per a totes les ajudes als ramaders que exercisquen activitat ramadera, el productor ha de sol·licitar que se li concedisca aquesta ajuda pel nombre màxim d'animals que complisquen els requisits.
  D'acord amb l'apartat 4 de l'article 21 del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, ha de figurar en la sol·licitud la declaració del productor del fet que és conscient que els animals que s'haja comprovat que no estan identificats o registrats correctament en el sistema d'identificació i registre poden comptar com a animals respecte dels quals s'han detectat irregularitats, segons es preveu en l'article 31 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014.

  3. Declaració que les dades de la seua explotació corresponen a les que hi ha en la base de dades informatitzada o, altrament, compromís de comunicar-ne a l'òrgan competent la rectificació segons el que s'estableix en el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  4. Per a l'ajuda associada per vaca alletant, declaració, si és el cas, sobre la venda de llet o productes lactis procedents de l'explotació del sol·licitant.

  5. Declaració que les dades dels animals del sector boví i oví i cabrú corresponen als que conté la base de dades informatitzada o, altrament, compromís de comunicar-ne a l'òrgan competent la rectificació, segons el que s'estableix en el Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació dels animals de l'espècie bovina i el Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna, respectivament.

  V. Informació i documentació addicional.

  1. Croquis de les parcel·les agrícoles quan el productor no declare la totalitat d'un recinte SIGPAC o quan declare productes diferents o varietats diferents d'un mateix producte en un recinte, sempre que la distinció entre els diversos productes i varietats tinga un impacte en l'admissibilitat de l'ajuda que se sol·licita. El que s'ha dit no es pot aplicar en el cas de pastures permanents d'ús comú i en el cas que la titularitat de la parcel·la siga en règim de parceria.

  2. Per a justificar l'activitat agrària establida en l'article 11, en els casos en què el productor vaja a rebre ajudes en superfícies de pastures i no siga titular d'una explotació ramadera inscrita en el REGA, d'acord amb el que s'estableix en les lletres a i b de l'apartat 6 de l'article 11, ha de presentar proves que fa la sega o les labors de manteniment que es descriuen en l'Annex IV a la superfície de pastures declarada, quan l'autoritat competent ho establisca d'aquesta manera.

  3. En el cas de l'ajuda associada a la bleda-rave sucrera a què es refereix la secció 6a del capítol I del títol IV, cal aportar una còpia del contracte de subministrament amb la indústria sucrera.

  4. En el cas de l'ajuda associada a la tomaca per a indústria a què es refereix la secció 7a del capítol I del títol IV, còpia del contracte subscrit amb la indústria o del compromís de lliurament amb l'OP que farà la transformació, excepte en el cas que no siga exigible d'acord amb el que es preveu en el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 50.

  5. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la secció 8a del capítol I del títol IV, còpia del contracte de subministrament a una desmotadora autoritzada.

  6. En el cas de l'ajuda associada a les explotacions que mantinguen vaques alletants a què es refereix la secció 2a del capítol II del títol IV, certificat oficial sobre rendiment lleter quan siga necessari.

  7. En el cas de l'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet a què es refereix la secció 4a del capítol II del títol IV, justificació documental que acredite que s'han fet vendes directes l'any anterior al de la sol·licitud, en cas que l'explotació no faça lliuraments a compradors.

  8. En el cas de les ajudes associades a les explotacions de vaques alletants, boví de llet, oví i cabrú a què es refereixen les seccions 2a, 4a, 5a, 6a, 7a i 9a del capítol II del títol IV, quan el ramader faça lliuraments de llet a un comprador primer la residència o el domicili social del qual no estiga a Espanya, justificació documental d'aquests lliuraments.

  9. Sense perjudici del que s'estableix en els paràgrafs anteriors, quan l'autoritat competent tinga accés a la documentació exigida en aquest apartat (V), s'eximirà al sol·licitant de la necessitat de presentar aquesta documentació, i se substituirà, si és el cas, per una autorització expressa a l'autoritat competent per a accedir a aquesta informació.

  10. Quan s'actue a través de representant, s'ha de presentar el document que acredite la representació, signat pel sol·licitant i el representant. En el supòsit de persones jurídiques, s'ha de presentar l'escriptura de nomenament de l'apoderat o representant en la qual ha de constar l'extensió del poder o, si és el cas, document equivalent.

  11. Document de comunitats de béns en què conste necessàriament el contingut que es preveu en l'article 2 de l'Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

  12. Document de domiciliació bancària, només en els casos en què no figuren donats d'alta en el Registre de tercers de l'Agència (GTA) o quan hi haja hagut un canvi de compte bancari.

  13. En cas de persones jurídiques, estatuts o escriptura de constitució de l'entitat titular de l'explotació. En el cas de les societats, cal declarar el nom, NIF i data de naixement, si escau, dels socis participants i indicar el percentatge de la seua participació en el capital social.

  14. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la lletra b de l'apartat 4 de l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, modificat pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, cal declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent pot determinar que siga obligatori fer també la declaració corresponent als dos exercicis fiscals anteriors.

  Impresos associats

  TRÀMIT D'AUDIÈNCIA SOLICITUD ÚNICA (AJUDES DIRECTES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Els agricultors titulars d'una explotació agrària que desitgen obtindre en l'any alguna de les ajudes hauran de presentar una sol·licitud única en els termes que preveu la resolució de convocatòria de l'ajuda, així com en l'article 91 i següent del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Aquesta sol·licitud única contindrà totes les ajudes que un agricultor vullga sol·licitar.
  2. Les sol·licituds d'ajuda es presentaran a través de l'aplicació informàtica AGRORED, disponible en les oficines d'agricultura i en la seu de les entitats col·laboradores. Les sol·licituds seran signades i registrades d'acord amb la legislació vigent.
  3. Una vegada estiga disponible el servei de notificació telemàtica, els impresos de sol·licitud hauran d'especificar la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica.
  4. El contingut de la sol·licitud tindrà en compte el contingut mínim previst en l'article 91 i següents i l'annex VII del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  5. Les modificacions admissibles respecte de la sol·licitud, seran les que recull l'article 96 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  6. Les sol·licituds d'ajuda es dirigiran a la conselleria amb competència en matèria d'agricultura i ramaderia quan l'explotació o la major part de la superfície d'aquesta radique al territori de la Comunitat Valenciana, en cas de no disposar de superfície agrària on es trobe el nombre més gran d'animals.
  7. La titularitat de la competència per a resoldre, pagar, reintegrar i revocar les ajudes correspon al titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, sense perjudici de les possibles delegacions existents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  L'acte pel qual es resol el procediment de concessió de les ajudes posarà fi a la via administrativa i contra la dita resolució es podrà interposar:
  - Recurs potestatiu de reposició davant del titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució (art. 124 de la Llei 39/2015);
  - o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos (art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=600

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc600.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

  La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  * SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ DEL SIGPAC
  - Als efectes de les declaracions de superfície de les ajudes, es podrà sol·licitar modificació de la informació continguda en el SIGPAC, conforme es regula en l'article 94 de Reial decret 1075/2014 i en l'article 7 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
  - Perquè la modificació produïsca efectes en una convocatòria determinada, la sol·licitud de modificació s'efectuarà com a màxim abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única, segons el que preveu la convocatòria anual de l'ajuda.
  - La presentació de la sol·licitud única d'ajuda, sense realitzar sol·licitud de cap modificació sobre SIGPAC suposa acceptar la informació relativa als recintes continguda en la dita base de dades.
  - Quan es declare un coeficient d'admissibilitat de pastura (CAP) inferior a la dada que figura en SIGPAC no serà obligatori presentar sol·licitud de modificació a la dita base de dades, sempre que la dita disminució siga temporal.
  - De manera prèvia a la declaració en la sol·licitud única d'un CAP inferior al que figura en SIGPAC es podrà utilitzar l'enquesta de l'annex I de l'Ordre 5/2015.
  - Es fixa com a data límit per a poder efectuar sol·licituds de modificació a les dades que es troben en el SIGPAC, com a tard abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única.

  Obligacions

  Qualsevol beneficiari que presente la sol·licitud única haurà de complir el que estableix l'article 100 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  Sancions

  PENALITZACIONS:

  Seran aplicables als pagaments directes les penalitzacions establides en l'article 102 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS INDEGUTS:

  Per als casos de recuperació dels pagaments indeguts com a conseqüència de concessió de les ajudes, serà aplicable al procediment de reintegrament el que preveu la normativa de referència amb caràcter preferent, a més del que estableixen amb caràcter de norma bàsica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions, el Decret 75/2001, de 2 d'abril, així com el que estableix l'art. 106 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  En el cas de pagaments indeguts, els productors hauran de reemborsar el seu import més els interessos corresponents al temps transcorregut entre la notificació de l'obligació de reemborsament i el reemborsament o la deducció. El tipus d'interés a aplicar serà el de demora establit en la normativa estatal.

  Enllaços

  Com realitzar al·legacions a la sol·licitud única

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20-12-2014).
  - Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna (BOE núm. 307, de 20-12-2014).
  - Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola (BOE núm. 307, de 20-12-2014).
  - Ordre 3/2015, de 30 de gener, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regula l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació de sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la política agrícola comuna (DOCV núm. 7466, de 16-02-2015).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12-02-2015).
  - Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (DOCV núm. 7478, de 04/03/2015).
  - ORDRE 8/2018, de 14 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesure d'agroambient i clima,
  contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de desenvolupament rural (FEA
  DER). DOGV núm. 8242 de 26/02/2018
  - Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria per a la concessió i sol·licitud de pagament anual de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2020.
  - Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2020.
  - Resolució de 12 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix el règim de controls per monitoratge en la campanya 2020 de sol·licitud única dins del marc de la política agrícola comuna i s'estableixen els terminis de modificació de la sol·licitud única en el cas d'agricultors subjectes a controls per mitjà de monitoratge
  - Orde APA/377/2020, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen, per a l'any 2020, diversos terminis establits en els Reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003.

  Vegeu el Reial decret 1075/2014.

  Vegeu el Reial decret 1076/2014.

  Vegeu el Reial decret 1078/2014.

  Vegeu l'Ordre 3/2015.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu l'Ordre 5/2015 (bases reguladores).

  Vegeu l'Ordre 6/2015.

  Vegeu l'Ordre 7/2015.

  Vegeu l'Ordre 8/2015.

  Vegeu l'Ordre AAA/872/2015, de 12 de maig.

  Vegeu l'Ordre AAA/726/2016, de 13 de maig.

  Vegeu l'Ordre 18/2016, de 20 de juliol.

  Vegeu l'Ordre 23/2016, de 3 d'agost.

  Vegeu l'Ordre 24/2016, de 3 d'agost.

  Vegeu l'ORDRE 8/2018, de 14 de febrer

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu

  Sistemes de verificació de signatures

  Vegeu la Resolució de 24 de gener de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020.

  Vegeu Resolució de 12 de maig de 2020

  Veure Orde APA/377/2020, de 28 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.