Sol·licitud de subvencions destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 210718
|
Codi GVA: 661
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides a la informació als visitants sobre el compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal.

 

Les activitats subvencionables podran desenvolupar-se fins al 31 d'octubre de 2024. En el cas d'activitats realitzades amb anterioritat a la present convocatòria, per a ser subvencionables hauran d'haver-se realitzat conforme el que s'establix en les bases i constar el coneixement i autorització per part de la Conselleria de Justícia i Interior

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
31-10-2024
Observacions

DESPESES SUBVENCIONABLES

 

Es consideren despeses subvencionables les següents:

 

a) Despeses d'alimentació.

b) Despeses de transport, lloguer de vehicles, gasolina i dietes de desplaçament.

c) Material fungible necessari per a la correcta realització del projecte (aquell que tinga una vida útil similar a la d'execució del projecte).

d) Assegurances obligatòries per al personal voluntari i de responsabilitat de l'entitat, despeses de gestoria i telefonia. Només es finançaran despeses corrents de l'entitat necessàries per a la realització objecte de l'activitat subvencionada, mai despeses d'inversió o financeres.

e) Despeses de personal. Import màxim el 10 % del total concedit.

f) Despeses d'allotjament del personal voluntari.

 

L'organització d'esdeveniments o activitats poden subcontractar-se fins a un màxim del 50 % del total del projecte subvencionat.

 

La data de la signatura de l'acta d'inici serà la data a partir de la qual es poden presentar justificants de despesa.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiaris de les subvencions recollides en aquestes bases les organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que en fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre les finalitats de la qual figuren la defensa i conservació de la naturalesa i...

Saber més
Requisits

Disposar de l'estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats o organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les presents bases o no s'acompanye la documentació que d'acord amb les mateixes resulte exigible es requerirà a l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta...
Saber més
Criteris de valoració
Es tindran en compte els següents criteris de valoració, conforme al següent orde de prioritat: a) Valoració de les activitats realitzades en anteriors convocatòries de voluntariat en prevenció d'incendis forestals, de 0 a 20 punts, distribuïts de la manera següent: Entre 1 i dos convocatòries...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds per a l'exercici 2024 serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. Núm. 9821 / 04.04.2024).

 

 

Documentació
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en les presents bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta a la present convocatòria i acompanyades de la documentació que a continuació s'indica: a) Organitzacions i entitats, certificat de la seua inscripció en el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat resolució...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les subvencions podran finançar fins al 100 % de l'execució del projecte d'activitats i l'ajuhttps://siac-back.gva.es/siac-back/images/icons/pdf.gifda màxima que es pot rebre per cada projecte és de 10.000 euros. L'import de les subvencions que regula aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la...
  Saber més
  Observacions

  - Contra les resolucions adoptades, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador en la matèria que regula aquesta ordre és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Justificació

  Termini
  Fins 31-10-2024

  El termini màxim de presentació de la justificació de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024, serà com a màxim el 31 d'octubre de 2024.

  Descripció

  La justificació es realitzarà, acompanyada de la documentació indicada en la base tretzena de l'annex I de l'orde de bases i en el mateix orde en este apartat. Les resolucions de pagament seran notificades mitjançant la seua publicació en este mateix procediment.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més