Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2023

Codi SIA: 210718
Codi GUC: 661
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-03-2023
02-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides a informar els visitants sobre el compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del medi forestal. Les activitats podran desenvolupar-se al llarg de tot l'exercici 2023. En el cas d'activitats realitzades amb anterioritat a la present convocatòria, per a ser subvencionables han d'haver-se realitzat segons el que estableixen les bases i constar el coneixement i l'autorització per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Observacions

DESPESES SUBVENCIONABLES Es consideren despeses subvencionables les següents: a) Despeses d'alimentació. b) Despeses de transport, lloguer de vehicles, gasolina i dietes de desplaçament. c) Material fungible necessari per a la correcta realització del projecte (aquell que tinga una vida útil similar a la d'execució del projecte). d) Assegurances obligatòries per al personal voluntari i de responsabilitat de l'entitat, despeses de gestoria i telefonia. Només es finançaran despeses corrents de l'entitat necessàries per a la realització objecte de l'activitat subvencionada, mai despeses d'inversió o financeres. e) Despeses de personal. Import màxim el 10 % del total concedit. f) Despeses d'allotjament del personal voluntari. L'organització d'esdeveniments o activitats poden subcontractar-se fins a un màxim del 50 % del total del projecte subvencionat. La data de la signatura de l'acta d'inici serà la data a partir de la qual es poden presentar justificants de despesa.

Requisits

Disposar de l'estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats o organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris de les subvencions recollides en aquestes bases les organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que en fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre les finalitats de la qual figuren la defensa i conservació de la naturalesa i l'educació ambiental, així com ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2023 serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Núm.. 9564 / 29.03.2023).

Documentació

1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en aquestes bases s'han de presentar en un imprés normalitzat, que s'adjunta a aquesta convocatòria, i han d'anar acompanyades de la documentació que s'indica a continuació: a) Organitzacions i entitats, certificat de la seua inscripció en el Registre d'entitats de voluntariat de la Comunitat Valenciana. b) En el cas de corporacions locals, acord adoptat pel ple o, si escau, per la junta de govern local quan acredite tindre aquesta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació amb la posterior ratificació del ple o de la junta en el cas que tinga aquesta facultat delegada. c) Els sol·licitants que no hagen participat en campanyes precedents, informe sobre les activitats realitzades per l'entitat en l'àrea de conservació de la naturalesa i el voluntariat ambiental. d) Memòria o projecte, amb els següents continguts mínims: títol, objectiu, àmbit d'actuació, nombre de persones voluntàries (total i diari), calendari detallat de l'activitat i ubicació. e) Pressupost desglossat segons els diferents blocs de despeses subvencionables recollits en la base sisena, així com import sol·licitat que en cap cas podrà superar l'import màxim establit. f) En cas de primera sol·licitud o canvi de compte bancari, l'entitat ha d'omplir l'imprés de manteniment de tercers. g) Declaració, si escau, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres administracions públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte. h) En el cas d'entitats o organitzacions, documentació acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent o exempt de les seues obligacions tributàries tant de la Generalitat Valenciana com estatal i amb la Seguretat Social, en els termes que estableix l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions. L'òrgan gestor d'aquest procediment està autoritzat a consultar la següent informació: identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-s'hi, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'hi oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per l'interessat per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. En cas contrari, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. i) Declaració responsable acreditativa de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13, apartat 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió de subvencions ja estiguen en poder de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura i Medi Ambient, el sol·licitant podrà acollir-se al dret que estableix l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o la dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (*ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits que estableixen les presents bases o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb aquestes, resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o presente la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. - L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment seran els serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució. - La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions - La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà una comissió de valoració, composta per la persona titular de la direcció general amb competències en prevenció d'incendis forestals en qualitat de president, el cap de servei de Conciliació d'Usos i Sensibilització, un representant de la Sotssecretaria de la Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i fins a un màxim de tres tècnics de Prevenció d'Incendis Forestals designats per la persona titular de la direcció general amb competències en prevenció d'incendis forestals, un dels quals actuarà en qualitat de secretaria de la comissió, que, atenent els criteris i requisits establits i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, estendrà l'acta i formularà la proposta de resolució a l'òrgan concedent. - La competència per a resoldre les corresponents convocatòries correspon a la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals per delegació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Criteris de valoració

Es tindran en compte els següents criteris de valoració, segons el següent ordre de prioritat: a) Valoració de les activitats realitzades en anteriors convocatòries de voluntariat en prevenció d'incendis forestals, de 0 a 20 punts, distribuïts de la manera següent: Entre 1 i dues convocatòries, fins a 5 punts. Entre tres i sis convocatòries, fins a 10 punts. Més de sis convocatòries, fins a 20 punts. Han de presentar una certificació o un document acreditatiu de les activitats realitzades. b) Realització d'activitats en espais naturals protegits, segons la definició de la Llei vigent d'espais naturals protegits, un punt per activitat i any fins a un màxim de 10 punts. c) Superfície forestal protegida per l'activitat, de 0 a 10 punts. De tots els projectes presentats a aquesta convocatòria, tindrà 10 punts el que més superfície forestal protegida preveja, 0 punts el que menys i la resta de manera proporcional. d) El grau d'adequació entre la despesa prevista i els objectius perseguits pel projecte, de 0 a 10 punts. De tots els projectes presentats a aquesta convocatòria, tindrà 10 punts el que millor relació objectiu/despesa tinga, 0 punts el que menys i la resta de manera proporcional. e) Període i nombre de voluntaris, de 0 a 10 punts. Per calcular-ho, se sumarà el nombre de voluntaris per projecte multiplicat pel nombre, enter o fracció, de mesos naturals treballats. De tots els projectes presentats a aquesta convocatòria, tindrà 10 punts el que obtinga el nombre més alt, 0 punts el que obtinga el més baix i la resta de manera proporcional. f) Experiència prèvia en activitats de voluntariat relacionades amb el medi ambient, suficientment documentada, de 0 a 5 punts. g) L'obertura de l'activitat a persones alienes a l'entitat sol·licitant i, especialment, la implantació del voluntariat en la zona d'actuació, de 0 a 10 punts. h) Promoure activitats que faciliten la integració de persones amb discapacitat, física, psíquica o social, de 0 a 5 punts. Seran exclosos els projectes en els quals es practique qualsevol política discriminatòria en la selecció dels seus participants. Quan la suma de les subvencions sol·licitades supere l'import global màxim disponible per a la subvenció, l'òrgan competent per a resoldre prorratejarà, d'acord amb la puntuació obtinguda en la baremació de les sol·licituds, entre els beneficiaris que complisquen els requisits per a ser beneficiaris.
Termini alegació: OBERT

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha de fer l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i les ajudes concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. d) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o autoritzar la Conselleria perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, aquesta informació. e) Acceptar la supervisió de les activitats per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual s'haurà de comunicar de manera prèvia l'inici i finalització de les activitats. f) Acceptar les bases fixades en aquesta ordre de bases, la convocatòria periòdica a la qual s'aculla la sol·licitud i aquelles directrius que la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals establisca per al seu desenvolupament i seguiment. g) Nomenar un director tècnic del projecte, que es convertirà en interlocutor vàlid amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en tot el que estiga relacionat amb el desenvolupament del projecte, nomenament que s'ha de comunicar per escrit. h) Comunicar per escrit les modificacions que es produïsquen en el desenvolupament del projecte subvencionat. i) Presentar, una vegada acabades les activitats, una memòria que preveja la totalitat del projecte realitzat i els resultats aconseguits, estructurada en els apartats següents: presentació, descripció de les activitats, mitjans humans i materials emprats, pressupost final i avaluació global i impressions. j) Qualsevol anunci, material imprés o publicació de l'activitat, així com qualsevol altre material de difusió utilitzat, haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la Conselleria de Governació i Justícia i d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i ha de constar en aquests, si és procedent, així com en les publicacions resultants dels treballs que han sigut realitzats amb una subvenció d'aquesta Conselleria. k) La realització de cursos de formació o activitats divulgatives relacionades amb el motiu d'aquesta subvenció haurà de comptar amb l'aprovació prèvia de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. l) Comunicar per escrit a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats. m) Subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb les cobertures mínimes obligatòries tant del personal voluntari com de tercers que es puguen veure afectats per l'activitat. Aquesta condició tindrà caràcter previ a l'inici de l'activitat. n) Les entitats acollides a les subvencions regulades per aquestes bases hauran d'establir normes internes de funcionament que no autoritzen la conducció de vehicles tot terreny a persones amb una antiguitat de permís de conduir igual o inferior a dos anys, llevat que aquestes hagen seguit un curs homologat de conducció d'aquesta mena de vehicles. o) Acceptar les normes mínimes d'uniformitat que establisca la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, tant en vestimenta com en els logotips dels vehicles que siguen finançats amb càrrec a aquesta subvenció. p) Les altres que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. q) Els beneficiaris han de complir el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, general de subvencions. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació d'informar els tercers de les seues dades de caràcter personal que s'aporten en el procediment administratiu derivat d'aquest escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament per part d'aquesta.

Observacions

- Contra les resolucions adoptades, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. - Tot això, sense perjudici de la interposició d'un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, no podrà simultaniejar-se la interposició del recurs de reposició amb el contenciós administratiu.

Quantia i cobrament

Les subvencions podran finançar fins al 100 % de l'execució del projecte d'activitats i l'ajuda màxima que es pot rebre per cada projecte és de 10.000 euros. L'import de les subvencions que regula aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la sol·licitud de cobrament de la subvenció com a data màxima el 31 d'octubre de 2023, utilitzant el model normalitzat i adjuntant la documentació que justifique les despeses subvencionables.

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions és de sis mesos comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud en els termes que preveu l'article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador en la matèria que regula aquesta ordre és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació: OBERT

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit