Detall de Procediment

Sol·licitud de permuta d'una muntanya pública

Codi SIA: 210719
Codi GUC: 662
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Termini

Durant tot l'any

Documentació

- Imprés de sol·licitud amb la referència a les parcel·les objecte de permuta. - Fotocopia DNI/ NIF (en cas que no s'autoritze l'Administració a fer la consulta electrònica). - Documents acreditatius de la representació, si escau. - Escriptura de propietat del terreny que es permuta o, en defecte d'això, certificació del Registre de la Propietat. - Plànol del terreny particular que es permuta. - Plànols del terreny de muntanya pública que es pretén permutar.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc662. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè l'esmenen a través de la seua presentació electrònica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació. - Sol·licitar acord del ple de la corporació en cas que afecte la muntanya pública propietat d'un ajuntament. - Pagament de les taxes corresponents. - Informe-valoració i plànols de la Direcció Territorial de Medi Ambient. - Donar vista de l'expedient i remissió de l'informe-valoració de l'ajuntament, si escau. - Donar vista de l'expedient i remissió de l'informe-valoració de l'ajuntament a la persona interessada. - Remissió de l'expedient a la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental. - Remissió de la resolució a l'interessat i, si escau, a l'ajuntament. - Amollonament dels terrenys i signatura de l'acta. - Signatura de l'escriptura de permuta. - Lliurament dels terrenys i signatura de l'acta.

Observacions

Recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, previ recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.

Òrgans resolució

Depenent de si el forest és propietat de l'ajuntament o de la Generalitat, resoldrà:

Esgota via administrativa