Sol·licitud de permuta d'una muntanya pública.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210719
|
Codi GVA: 662
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació.

 

- Sol·licitar acord del ple de la corporació en cas que afecte la muntanya pública propietat d'un ajuntament.

 

- Pagament de les taxes corresponents.

 

- Informe-valoració i plànols de la Direcció Territorial de Medi Ambient.

 

- Donar vista de l'expedient i remissió de l'informe-valoració de l'ajuntament, si escau.

 

- Donar vista de l'expedient i remissió de l'informe-valoració de l'ajuntament a la persona interessada.

 

- Remissió de l'expedient a la Direcció General de Medi natural i Animal.

 

- Remissió de la resolució a l'interessat i, si escau, a l'ajuntament.

 

- Amollonament dels terrenys i signatura de l'acta.

 

- Signatura de l'escriptura de permuta.

 

- Lliurament dels terrenys i signatura de l'acta.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Imprés de sol·licitud amb la referència a les parcel·les objecte de permuta. - Fotocopia DNI/ NIF (en cas que no s'autoritze l'Administració a fer la consulta electrònica). - Documents acreditatius de la representació, si escau. - Escriptura de propietat del terreny que es permuta o, en defecte...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts nou mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.
Observacions

Recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, previ recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient.