Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització de concessions demanials en forests de domini públic a conseqüència d'autoritzacions o concessions mineres

Codi SIA:: 210720
Codi GVA:: 663
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. Imprés de sol·licitud en format normalitzat degudament omplit. 2. Memòria descriptiva dels treballs que cal realitzar, en la qual es farà constar de manera explícita la superfície de terreny de la concessió, amb les dades necessàries per a determinar la seua ubicació, termini per al qual se sol·licita, etc., i plans necessaris que la definisquen en coordenades UTM, segons les fases de restauració que preveu el pla de restauració integral. 3. Còpia del títol de concessió o autorització en el qual conste el nom, els cognoms, la raó social, el domicili del concessionari, el recurs mineral o minerals objecte d'aquesta, situació, extensió i límits que té. 4. Còpia de la resolució d'aprovació del pla d'explotació i pla de restauració. 5. Còpia de la declaració d'impacte ambiental del projecte d'explotació minera. 6. Còpia íntegra del pla de restauració integral.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentación de la solicitud y la documentación requerida. - Informe-valoración y plano del Servicio Territorial de Medio Ambiente. - Redactar pliego de condiciones. - Dar vista del expediente y remisión del pliego de condiciones al interesado y al ayuntamiento. - Remisión del expediente a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. - Remisión de la resolución al interesado y, en su caso, al ayuntamiento. - Pago de la indemnización o canon anual. - Entrega de los terrenos y firma del acta.

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de nou mesos. Transcorreguts nou mesos sense que se´n dicte resolució, els expedients s´entendran desestimats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa