Detall de Procediment

Gratuïtat dels aprofitaments apícoles de muntanyes propietat de la Generalitat

Codi SIA: 210722
Codi GUC: 665
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 30-05-2022
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Delimitació dels àmbits d'aplicació. - Definició detallada dels requisits, les condicions i els compromisos que han de complir l'apicultor i els assentaments. - Establir un mètode d'adjudicació coherent amb l'activitat apícola i amb els objectius mediambientals que s'hi pretenen, així com l'adequació d'aquests a la normativa vigent.

Observacions

* ACLARIMENTS SOBRE L'ENTRADA EN VIGOR DE L'APROFITAMENT La concessió de cada assentament s'adjudicarà per tres anys des del 01.09.2018 fins al 31.08.2021. * LLISTA DE MUNTANYES AMB GRATUÏTAT D'APROFITAMENTS El mes de gener de cada any es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la llista de muntanyes en les quals s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments, amb indicació del nombre d'assentaments autoritzats en cada una d'aquestes i el codi d'identificació, així com la situació de disponibilitat i una estimació de la quantitat de bucs que cada assentament pot suportar. * ADJUDICACIONS EXISTENTS Els apicultors que tinguen adjudicat un assentament segons les bases de la convocatòria abans de la publicació del present decret, tindran preferència sobre els altres sol·licitants en la concessió d'aquest assentament, si així ho sol·liciten en la primera convocatòria, a partir de l'entrada en vigor del present decret. A aquest efecte, la duració de la concessió s'entendrà atorgada pels anys que resten, des que se'ls va atorgar per primera vegada en els dos últims anys, fins a completar el període màxim de tres anys establit en l'article 2, sempre que complisquen les condicions i els compromisos establits en aquest decret i no concórrega cap de les causes d'extinció previstes en l'article 7. L'adjudicació dels aprofitaments apícoles estarà condicionada pels treballs que s'executen en aquestes muntanyes. Els adjudicataris han d'assumir les instruccions de la direcció d'obra en cada cas. En cas que els interessats hagen presentat sol·licituds en el termini establit abans de la data de publicació de la resolució del 9 de març del 2018, i vulguen optar a la concessió d'algun o alguns dels assentaments nous que s'hi recullen, han de tindre en compte en la seua nova sol·licitud l'article 4.3 del Decret 71/2011, del Consell, de 10 de juny, pel qual s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles en muntanyes de propietat de la Generalitat, i en concret l'apartat següent: «No obstant això, el nombre total de bucs sol·licitats per apicultor en assentaments de les tres províncies no ha de depassar el respectiu cens que figure en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA) en la data de presentació de les instàncies». Per això han de manifestar, si cal, en la nova sol·licitud, la renúncia a algun o alguns dels assentaments sol·licitats amb anterioritat a la publicació de la present resolució, per tal d'executar-ho.

Requisits

1. Els apicultors, en la data de la sol·licitud, han d'estar degudament inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA). 2. Han de tindre subscrita, i mantindre-la en vigor al llarg de tot el període de concessió, l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'exercici professional de l'activitat apícola. 3. Els apicultors respectaran la quantitat de bucs que cada assentament puga suportar, d'acord amb el que s'ha publicat en la llista de muntanyes en les quals s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments, amb una tolerància del 20 % d'ocupació efectiva respecte del màxim tolerat en un assentament. 4. Els bucs o caixes de cada assentament han d'identificar-se individualment, d'acord amb el que estableix el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles, així com el Decret 12/1987, del Consell, de 2 de febrer, pel qual es regula i s'ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana. Aquesta identificació serà objecte de revisió anual per part de l'agent mediambiental. 5. Així mateix, han de respectar les distàncies assenyalades en la normativa vigent respecte a altres abellars, camins, carreteres i nuclis de població, que determinarà la conselleria competent en matèria d'explotació ramadera. Si es detecten altres abellars legalment establits fora de l'àmbit d'actuació del present decret, les seccions forestals dels serveis territorials de Medi Ambient tractaran de reubicar els assentaments en altres zones de la mateixa muntanya en les quals es complisquen aquests requisits, amb previ informe a la direcció territorial corresponent. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, la distància entre abellars en línia recta serà, com a mínim, de 1.000 metres, dins dels límits de la muntanya. La distància respecte de cultius citrícoles serà la que s'estableix en l'Acord de 26 de març de 2010, del Consell, pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics. La distància respecte d'altres cultius agrícoles s'adequarà al que determine la conselleria competent en matèria d'agricultura i els successius acords que adopte el Consell en aquesta matèria. 6. Per a la ubicació i el manteniment dels assentaments, els adjudicataris requeriran l'assessorament de l'agent mediambiental de la demarcació forestal en què es trobe la muntanya.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones que es dediquen a l'apicultura interessades en els assentaments.

Normativa del procediment

Termini

Els interessats en la concessió dels nous assentaments apícoles podran presentar les seues instàncies dirigides a la direcció territorial corresponent (el model de les quals consta com a imprés associat al procediment de gratuïtat dels aprofitaments apícoles de muntanyes de propietat de la Generalitat en la pàgina web de la Generalitat), en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució,(DOGV nº 9349, de 27/05/2022).

Documentació

- En la sol·licitud s'han de fer constar les dades del titular de l'explotació apícola (DNI, domicili, etc.), el seu codi d'identificació del Registre d'Explotació Ramadera (codi RERA), l'adreça del domicili fiscal que figure en el RERA, el cens actualitzat de bucs i la muntanya triada. S'hi detallaran els codis dels assentaments sol·licitats i el nombre de bucs que pretén assentar en cada un dels assentaments. - Assegurança de responsabilitat civil de l'exercici professional de l'activitat apícola degudament subscrita i en vigor. - Fotocòpia dels fulls del llibre d'explotació ramadera en els quals figuren les dades generals de l'explotació, el codi RERA i el cens RERA en la data de presentació de la sol·licitud. NOTA: Per a cada muntanya es presentarà una sol·licitud que podrà ser per a diversos abellars. Per tant, cada apicultor pot presentar diverses sol·licituds als aprofitaments vacants i també s'admet que diversos apicultors compartisquen un assentament. El nombre total de bucs sol·licitats per cada apicultor no superarà el seu cens RERA en la data de presentació de la instància. Es respectarà la quantitat de bucs que cada assentament puga suportar, d'acord amb el que s'ha publicat en la llista de muntanyes, amb una tolerància del 20 % d'ocupació efectiva respecte del màxim tolerat en un assentament.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no estiguen obligats a açò però opten per aquesta via, han de tramitar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/va/proc665 Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics però la sol·licitud s'haja tramitat presencialment, es demanarà a l'interessat que la tramite de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la tramitació telemàtica. Per a accedir-hi telemàticament, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació, entre els quals hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar posteriorment per a acabar la tramitació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Els interessats en la concessió d'assentaments apícoles podran presentar les seues instàncies dirigides a la direcció territorial de la província en la qual es trobe cada muntanya (el model d'instància consta com a imprés associat al procediment de gratuïtat dels aprofitaments apícoles de muntanyes de propietat de la Generalitat en la pàgina web de la Generalitat). - Tramitació de la sol·licitud o sol·licituds i la documentació requerida (per a cada muntanya es requerirà una única sol·licitud, que podrà ser per a diversos abellars i s'admetran diverses sol·licituds per apicultor als aprofitaments apícoles vacants en cada província). També s'admetrà, en una o diverses sol·licituds, compartir assentament apícola entre diversos apicultors fins a ocupar el màxim de capacitat d'aquest. - No obstant això, el nombre total de bucs sol·licitats per apicultor en assentaments de les tres províncies no ha de depassar el respectiu cens que figure en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA) en la data de presentació de les instàncies. En la sol·licitud es faran constar les dades del titular de l'explotació, el seu número oficial de registre, l'adreça del domicili fiscal que figure en el RERA, el cens actualitzat de bucs i la muntanya triada. S'hi detallaran els codis dels assentaments sol·licitats i el nombre de bucs que pretén assentar en cada un dels assentaments. - Petició d'esmena, si escau. - La concessió i la denegació dels assentaments les resoldrà el director territorial competent.

Criteris de valoració

1. Les direccions territorials baremaran les sol·licituds de conformitat amb els criteris següents: a) El domicili fiscal i l'explotació registrats a la Comunitat Valenciana, amb preferència a l'apicultor que tinga el seu domicili fiscal en la demarcació en què es trobe l'assentament, huit punts. b) Haver sol·licitat i no tindre concedits, en la data de la convocatòria, altres assentaments per a la mateixa muntanya o muntanyes pròximes, sis punts. c) Haver obtingut l'adjudicació del mateix assentament un nombre més alt de vegades en els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, quatre punts. d) Residir en una zona desfavorida, segons la normativa aplicable en matèria de ramaderia de la Comunitat Valenciana, tres punts. e) Assegurança de responsabilitat civil de més quantia per buc, dos punts (per quantia no ha d'entendre's l'import anual de la pòlissa per buc, sinó la cobertura que garanteix). f) Pla de millores que es duran a terme en l'assentament sol·licitat, un punt. g) Assentament apícola compartit entre diversos apicultors fins al màxim de la capacitat d'aquest, un punt. 2. En cas d'empat entre dos o més sol·licituds, la preferència es decidirà per rigorós ordre de presentació de les instàncies, d'acord amb el que disposa el Decret 130/1998, del Consell, de 8 de setembre, de registre d'entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l'Administració de la Generalitat. 3. Els apicultors que incórreguen en les causes b), c) i d) de l'apartat 1 de l'article 7 no podran presentar-se a l'adjudicació dels assentaments de l'any següent.

Obligacions

Compromisos dels apicultors: 1. Excepte causes de força major degudament justificades, els apicultors han d'ocupar els assentaments el mes de novembre de l'any en què es concedeixen. Si transcorre aquest termini i la instal·lació no s'ha dut a terme, l'assentament quedarà lliure i es podrà adjudicar a un altre interessat, seguint els criteris de valoració establits en el present decret. El termini d'aquesta adjudicació, amb l'obligació d'ocupar l'assentament abans del mes d'abril següent, serà el comprés entre la notificació d'aquesta i el 31 d'agost previst en la primera adjudicació. Quan l'aprofitament quede extingit per qualsevol de les causes de l'article 7 del decret, l'apicultor que el va tindre adjudicat anteriorment, o fins i tot el que l'ocupa de manera no reglamentària, té l'obligació de desallotjar l'assentament. En cas contrari, el nou adjudicatari de l'assentament ho notificarà a l'agent mediambiental i aquest n'estendrà acta i formularà la denúncia corresponent. 2. Els bucs romandran un mínim de sis mesos a l'any en cada assentament concedit. En aquest cas, al llarg dels tres anys de concessió, el còmput total d'ocupació serà de 18 mesos, excepte les ocupacions extraordinàries per concessions de durada inferior, previstes en el present decret. Almenys el 80 % dels bucs concedits compliran el termini anterior. El compromís de permanència queda supeditat a l'existència de flora adequada en l'assentament. En cas que els bucs no puguen alimentar-se, l'apicultor podrà retirar-los de l'assentament, amb previ informe favorable de l'agent mediambiental de la demarcació forestal en què es trobe la muntanya. S'entén per ocupacions extraordinàries els assentaments d'aquells apicultors als quals se'ls ha adjudicat la concessió dels assentaments en els supòsits de l'article 7 del present decret. 3. Dur a terme les tasques adequades de condicionament, senyalització i conservació de l'assentament i dels accessos a aquest, d'acord amb el que estableix sobre aquest tema la normativa vigent, així com les indicacions dels corresponents agents mediambientals. Qualsevol obra d'adaptació dels camins requerirà el coneixement previ de l'agent mediambiental, i, en cas de ser una obertura o ampliació, estarà subjecte al procediment que determine la Llei d'impacte ambiental i la Llei forestal. 4. Complir, en tot cas, la legislació sectorial vigent en matèria ramadera i forestal. 5. Mantindre, durant tot el període de la concessió, els requisits i les condicions que van donar lloc a l'atorgament, així com facilitar, en qualsevol moment, les inspeccions de les autoritats competents en matèria forestal i mediambiental.

Observacions

Contra la resolució podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció general competent en la matèria, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

La concessió i la denegació dels assentaments les resoldrà el director territorial competent, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de sis mesos des de la finalització del termini de sol·licitud, sense perjudici de la corresponent notificació als interessats. Si transcorre el termini de sis mesos i no hi ha hagut una resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 43 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Esgota via administrativa