Gratuïtat dels aprofitaments apícoles de muntanyes propietat de la Generalitat

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210722
|
Codi GVA: 665
Descarregar informació
Termini obert

Des de 30-05-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Delimitació dels àmbits d'aplicació.

- Definició detallada dels requisits, les condicions i els compromisos que han de complir l'apicultor i els assentaments.

- Establir un mètode d'adjudicació coherent amb l'activitat apícola i amb els objectius mediambientals que s'hi pretenen, així com l'adequació d'aquests a la normativa vigent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
30-05-2022
Observacions

* ACLARIMENTS SOBRE L'ENTRADA EN VIGOR DE L'APROFITAMENT

La concessió de cada assentament s'adjudicarà per tres anys des del 01.09.2018 fins al 31.08.2021.

 

* LLISTA DE MUNTANYES AMB GRATUÏTAT D'APROFITAMENTS

El mes de gener de cada any es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la llista de muntanyes en les quals s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments, amb indicació del nombre d'assentaments autoritzats en cada una d'aquestes i el codi d'identificació, així com la situació de disponibilitat i una estimació de la quantitat de bucs que cada assentament pot suportar.

 

* ADJUDICACIONS EXISTENTS

Els apicultors que tinguen adjudicat un assentament segons les bases de la convocatòria abans de la publicació del present decret, tindran preferència sobre els altres sol·licitants en la concessió d'aquest assentament, si així ho sol·liciten en la primera convocatòria, a partir de l'entrada en vigor del present decret.

A aquest efecte, la duració de la concessió s'entendrà atorgada pels anys que resten, des que se'ls va atorgar per primera vegada en els dos últims anys, fins a completar el període màxim de tres anys establit en l'article 2, sempre que complisquen les condicions i els compromisos establits en aquest decret i no concórrega cap de les causes d'extinció previstes en l'article 7.

 

L'adjudicació dels aprofitaments apícoles estarà condicionada pels treballs que s'executen en aquestes muntanyes. Els adjudicataris han d'assumir les instruccions de la direcció d'obra en cada cas.

 

En cas que els interessats hagen presentat sol·licituds en el termini establit abans de la data de publicació de la resolució del 9 de març del 2018, i vulguen optar a la concessió d'algun o alguns dels assentaments nous que s'hi recullen, han de tindre en compte en la seua nova sol·licitud l'article 4.3 del Decret 71/2011, del Consell, de 10 de juny, pel qual s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles en muntanyes de propietat de la Generalitat, i en concret l'apartat següent: «No obstant això, el nombre total de bucs sol·licitats per apicultor en assentaments de les tres províncies no ha de depassar el respectiu cens que figure en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA) en la data de presentació de les instàncies». Per això han de manifestar, si cal, en la nova sol·licitud, la renúncia a algun o alguns dels assentaments sol·licitats amb anterioritat a la publicació de la present resolució, per tal d'executar-ho.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones que es dediquen a l'apicultura interessades en els assentaments.

Requisits

1. Els apicultors, en la data de la sol·licitud, han d'estar degudament inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA).

 

2. Han de tindre subscrita, i mantindre-la en vigor al llarg de tot el període de concessió, l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'exercici professional de l'activitat apícola.

 

3. Els apicultors respectaran la quantitat de bucs que cada assentament puga suportar, d'acord amb el que s'ha publicat en la llista de muntanyes en les quals s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments, amb una tolerància del 20 % d'ocupació efectiva respecte del màxim tolerat en un assentament.

 

4. Els bucs o caixes de cada assentament han d'identificar-se individualment, d'acord amb el que estableix el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles, així com el Decret 12/1987, del Consell, de 2 de febrer, pel qual es regula i s'ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana. Aquesta identificació serà objecte de revisió anual per part de l'agent mediambiental.

 

5. Així mateix, han de respectar les distàncies assenyalades en la normativa vigent respecte a altres abellars, camins, carreteres i nuclis de població, que determinarà la conselleria competent en matèria d'explotació ramadera.

Si es detecten altres abellars legalment establits fora de l'àmbit d'actuació del present decret, les seccions forestals dels serveis territorials de Medi Ambient tractaran de reubicar els assentaments en altres zones de la mateixa muntanya en les quals es complisquen aquests requisits, amb previ informe a la direcció territorial corresponent.

Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, la distància entre abellars en línia recta serà, com a mínim, de 1.000 metres, dins dels límits de la muntanya.

La distància respecte de cultius citrícoles serà la que s'estableix en l'Acord de 26 de març de 2010, del Consell, pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics.

La distància respecte d'altres cultius agrícoles s'adequarà al que determine la conselleria competent en matèria d'agricultura i els successius acords que adopte el Consell en aquesta matèria.

 

6. Per a la ubicació i el manteniment dels assentaments, els adjudicataris requeriran l'assessorament de l'agent mediambiental de la demarcació forestal en què es trobe la muntanya.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Els interessats en la concessió d'assentaments apícoles podran presentar les seues instàncies dirigides a la direcció territorial de la província en la qual es trobe cada muntanya (el model d'instància consta com a imprés associat al procediment de gratuïtat dels aprofitaments apícoles de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Les direccions territorials baremaran les sol·licituds de conformitat amb els criteris següents: a) El domicili fiscal i l'explotació registrats a la Comunitat Valenciana, amb preferència a l'apicultor que tinga el seu domicili fiscal en la demarcació en què es trobe l'assentament, huit punts....
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 30-05-2022

Els interessats en la concessió dels nous assentaments apícoles podran presentar les seues instàncies dirigides a la direcció territorial corresponent (el model de les quals consta com a imprés associat al procediment de gratuïtat dels aprofitaments apícoles de muntanyes de propietat de la...

Saber més
Documentació
- En la sol·licitud s'han de fer constar les dades del titular de l'explotació apícola (DNI, domicili, etc.), el seu codi d'identificació del Registre d'Explotació Ramadera (codi RERA), l'adreça del domicili fiscal que figure en el RERA, el cens actualitzat de bucs i la muntanya triada. S'hi...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no estiguen obligats a açò però opten per aquesta via, han de tramitar les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.

 

c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
La concessió i la denegació dels assentaments les resoldrà el director territorial competent, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de sis mesos des de la finalització del termini de sol·licitud, sense perjudici de la corresponent notificació als...
Saber més
Obligacions
Compromisos dels apicultors: 1. Excepte causes de força major degudament justificades, els apicultors han d'ocupar els assentaments el mes de novembre de l'any en què es concedeixen. Si transcorre aquest termini i la instal·lació no s'ha dut a terme, l'assentament quedarà lliure i es podrà...
Saber més
Observacions

Contra la resolució podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció general competent en la matèria, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.