Detall de Procediment

Partió de muntanyes de domini públic

Codi SIA:: 210724
Codi GVA:: 668
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realitzar la partió de muntanyes de domini públic

Requisits

Requisits

Les despeses generades seran a càrrec dels propietaris de finques confrontants que ho hagen sol·licitat, havent de constar en l'expedient la seua conformitat expressa amb ells, així com el pagament de la corresponent taxa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El procediment s'iniciarà d'ofici o a petició dels propietaris de finques confrontants, mitjançant resolució d'acord d'inici de la persona titular de la direcció general competent en matèria forestal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

·Instància normalitzada per a sol·licitar la delimitació.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9832: Taxa per serveis relatius a partió i replanteig en vies pecuàries i muntanyes d'utilitat. LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 26.5-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat. Tipus de servei: 3. Partió de muntanya d'utilitat pública 1.862,98 euros per km (taxa mínima de 931,46 euros). D'acord amb l'apartat 1 de l'article 26.5-2, Meritació i exigibilitat, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes (modificat per la Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat), la meritació es produirà en el moment en què s'inicie el procediment, la qual cosa es comunicarà al sol·licitant segons es descriu en l'apartat INFORMACIÓ DE TRAMITACIÓ.

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Amb caràcter previ a l'acord d'inici, l'administració competent elaborarà una memòria justificativa de la conveniència de la partió, que haurà de comprendre: a) Descripció de la finca o finques objecte de la partió, amb expressió de les seues fites generals, enclavaments, contigüitat i extensió perimetral i superficial. b) Títol de propietat i, en el seu cas, certificat d'inscripció en el Registre de la Propietat, que reflectisca l'historial jurídic registral. c) Pla de delimitació provisional, i els plans cadastrals obtinguts de la seu electrònica de la Direcció General del Cadastre i les certificacions cadastrals descriptives i gràfiques dels immobles afectats. d) Taxes aplicables, en el seu cas. L'acord d'inici es notificarà als ajuntaments afectats, propietaris de les finques confrontants, així com als titulars de drets reals o situacions possessòries sobre la muntanya o terreny objecte partione i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la seu electrònica de la conselleria competent i en el tauler d'edictes dels ajuntaments. L'acord d'inici es comunicarà al Registre de la Propietat per a la seua constància per nota marginal, acompanyat el pla de l'àrea a partionar i la relació de propietaris. Si la muntanya no estiguera *inmatriculado, es procedirà a la seua immatriculació d'acord amb el que es disposa en la legislació hipotecària. El registrador expressarà les dades identificatives de l'expedient de partió en la informació registral relativa a les finques afectades, i les notes de despatx dels títols presentats amb posterioritat a la nota marginal. Dos mesos després de la publicació de l'acord d'inici en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la conselleria competent en matèria forestal publicarà en seu electrònica el pla provisional *georreferenciado de la partió a partir de les dades de la inclusió de la muntanya en el catàleg, sentències fermes en judici declaratiu de propietat, Registre de la propietat, fons documental de la Conselleria, ortofotos històriques, cadastre i quantes dades oficials existisquen. Els interessats afectats, en el termini de dos mesos des de la publicació del pla provisional, podran realitzar les al·legacions que consideren convenients en la defensa dels seus drets, aportant documentació justificativa d'aquestes. Les al·legacions s'estudiaran per l'instructor i, en funció d'aquestes i prèvies comprovacions en camp i en gabinet, elaborarà un nou pla provisional de la partió que serà publicat en la seu electrònica de la Conselleria. Finalitzat el pla provisional després de les al·legacions i rebudes les actuacions, la direcció general competent en matèria forestal emetrà proposta d'aprovació de partió i sol·licitarà informe preceptiu a l'Advocacia General de la Generalitat. La partió s'aprovarà mitjançant Resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria forestal, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es notificarà als afectats pel procediment, incloses les organitzacions legitimades a l'empara de l'article 2.2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, així com a l'Ajuntament respectiu, que el publicarà en el tauler d'edictes o la seua seu electrònica i al Cadastre. La resolució d'aprovació de la partió haurà d'especificar els plans aprovats, que han de permetre *georreferenciar el límit del domini públic en la cartografia cadastral. Es farà constar la geolocalització de les servituds imposades als terrenys confrontants. Els terrenys sobrants podran ser desafectats en la forma prevista en el present Reglament.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

La partió de les muntanyes de domini públic es realitzarà per la conselleria competent en matèria forestal. D'acord amb el que es preveu en la Llei 39/2015, es podran adoptar mesures cautelars com limitar els aprofitaments en la muntanya a partionar i en les finques confrontants o enclavades, suspendre l'eficàcia de tota autorització, ocupació, servitud o concessió, suspensió de l'atorgament de noves concessions i autoritzacions, així com adoptar qualssevol altres mesures provisionals que es consideren oportunes per a protegir l'efectivitat de l'acte de partió que, si escau, poguera aprovar-se. Si durant la tramitació de l'expedient es tinguera coneixement de l'existència de finques registrals afectades per la partió, no incloses en procediment, se sol·licitarà al Registrador de la Propietat certificació de domini i càrregues d'aquestes, fent-ho constar mitjançant nota marginal. Si aquesta circumstància fora advertida pel Registrador, haurà de comunicar-lo a l'òrgan instructor i als titulars de drets inscrits sobre la finca, deixant constància de les comunicacions practicades. Quan es tracte de finques que intersecten o confronten amb el domini públic forestal, segons la cartografia cadastral, el Registrador expressarà les dades identificatives de l'expedient de partió en la informació registral referida a aquestes finques i en les notes de despatx dels títols presentats amb posterioritat a la incoació de l'expedient. Quan el projecte de partió modifique la delimitació provisional realitzada amb anterioritat, es donarà nova audiència als qui hagen acreditat la seua condició d'interessats.

Observacions

Observacions

· Qüestions de tramitació o de caràcter administratiu: recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos i potestatiu de reposició en el termini d'un mes. · Qüestions de propietat o civils: acció davant els tribunals ordinaris en el termini de dos mesos des de la publicació de l'Ordre o quatre mesos des del transcurs del termini per a resoldre expressament.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre el procediment de partió serà de 18 mesos, de conformitat amb el que es disposa en la legislació patrimonial aplicable a les administracions públiques. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat i notificat la corresponent resolució, caducarà el procediment i s'acordarà l'arxivament de les actuacions. En els casos en els quals siga possible la iniciació d'un nou procediment, podran incorporar-se a aquest els actes i tràmits el contingut dels quals s'haguera mantingut igual de no haver-se produït la caducitat. En tot cas, en el nou procediment hauran d'emplenar-se els tràmits d'al·legacions, proposició de prova i audiència a l'interessat.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa