Detall de Procediment

Amollonament parcial de forests de domini públic

Codi SIA: 210725
Codi GUC: 669
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Fitació parcial de muntanyes de domini públic

Requisits

La forest ha de tindre la delimitació aprovada. Les despeses generades seran a càrrec dels propietaris de finques confrontants que ho hagen sol·licitat, per a la qual cosa ha de constar en l'expedient la seua conformitat expressa amb ells.

Qui pot sol·licitar-ho?

Propietaris de finques confrontants amb la forest.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Instància normalitzada general en què se sol·licite l'amollonament amb indicació precisa de la zona que es vol amollonar.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Una vegada presentada la sol·licitud des de la secció forestal, es marcaran en el terreny les situacions on s'han de col·locar les fites i el model de fita que s'ha de posar.

òrgans de tramitació

Observacions

- Qüestions de tramitació o de caràcter administratiu: recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes. - Qüestions de domini o naturalesa civil: acció davant dels tribunals ordinaris.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de tres mesos. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s’entendran desestimats.

Esgota via administrativa