Amollonament parcial de forests de domini públic

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210725
|
Codi GVA: 669
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Propietaris de finques confrontants amb la forest.

Requisits

La forest ha de tindre la delimitació aprovada.

 

Les despeses generades seran a càrrec dels propietaris de finques confrontants que ho hagen sol·licitat, per a la qual cosa ha de constar en l'expedient la seua conformitat expressa amb ells.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Una vegada presentada la sol·licitud des de la secció forestal, es marcaran en el terreny les situacions on s'han de col·locar les fites i el model de fita que s'ha de posar.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Instància normalitzada general en què se sol·licite l'amollonament amb indicació precisa de la zona que es vol amollonar.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de tres mesos. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s’entendran desestimats.
Observacions

- Qüestions de tramitació o de caràcter administratiu: recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes. - Qüestions de domini o naturalesa civil: acció davant dels tribunals ordinaris.