Detall de Procediment

Sol·licitud de replanteig de forests

Codi SIA: 210726
Codi GUC: 670
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar un replanteig de forests.

Observacions

El replanteig dels límits de la muntanya és la senyalització sobre el terreny dels límits de la muntanya. El pla de localització de la parcel·la, es pot obtindre de la web del visor de la conselleria.

Qui pot sol·licitar-ho?

D'ofici o a instàncies de part.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

·Instància normalitzada en què se sol·licita el replantejament. ·Documentació acreditativa de la titularitat de la parcel·la confrontant a la forest que es vol replantejar. ·Pla de localització de la parcel·la. ·Justificant de l'abonament de taxes.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9832: Taxa per serveis relatius a delimitació i replantejament en vies pecuàries i forests d'utilitat. LEGISLACIÓ APLICABLE: article 26.5-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat. Tipus de servei: 4. Replantejament de forests d'utilitat pública 499,49 euros per km (taxa mínima de 249,74 euros).

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

·Presentació de sol·licitud i documentació i justificant pague taxa. ·Verificació pel tècnic. ·Notificació a l'interessat del pla *georreferenciado de replanteig.

Observacions

Recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental en el termini d'un mes.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de dotze mesos, a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts dotze mesos sense que es dicte una resolució, els expedients s'entendran desestimatoris.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No