Detall de Procediments

TECG - Plans Tècnics d'Ordenació Cinegètica (PTOC) en terrenys de règim cinegètic especial dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Plans Tècnics d'Ordenació Cinegètica (PTOC) en terrenys de règim cinegètic especial dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La compatibilitat de l'exercici de la cacera amb la conservació dels recursos naturals és el fonament principal d'un aprofitament cinegètic racional i ordenat.
  Per això, tot aprofitament cinegètic en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial requerirà la prèvia elaboració per part dels titulars del dret de caça o dels seus representants legals, d'un pla d'aprofitament cinegètic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els plans cinegètics reduïts o tècnics podran presentar-se durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=677

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica.
  - Presentació del document a partir del qual es desenrotllarà ordenadament l'activitat cinegètica en el seu àmbit d'aplicació presentat pel titular i eleborat per un tècnic competent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD APROVACIÓ PLA TÈCNIC D'ORDENACIÓ CINEGÈTICA (POTC) EN TERRENYS DE RÈGIM CINEGÈTIC ESPECIAL DINS DE L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.

  - Aprovació o denegació dels plans cinegètics per part dels directors territorials o de la Direcció General de Medi Natural, segons els casos.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=677

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/proc677.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * OBLIGACIÓ DE PRESENTACIÓ
  Els PTOC hauran de ser presentats obligatòriament per aquells titulars que en el moment de l'entrada en vigor del Decret 50/1994, no tinguen ja un pla tècnic aprovat, i quan els terrenys cinegètics, dels quals tinguen el dret de caça, estiguen en alguna de les circumstàncies següents:
  - Vedats creats amb posterioritat a la publicació del Decret 50/1994.
  - Ampliacions de vedats en més de 250 hectàrees.
  - Canvis de titularitat.
  - En vedats de caça major i en aquells altres en què es passe d'un aprofitament principal de caça menor a caça major.
  - Vedats d'aus aquàtiques.
  - Vedats de caça intensiva, d'acord amb la seua reglamentació específica.
  - Vedats inclosos, en part o en la seua totalitat, dins d'espais naturals protegits.

  * VIGÈNCIA
  - El PTOC tindrà validesa durant el termini que es determina en l'aprovació d'este, i podrà arribar a ser fins a cinc anys en els de caça menor i de deu anys en els de caça major. L'actualització dels PTOC es podrà realitzar per mitjà de les corresponents revisions, el termini de validesa dels quals serà de cinc anys.

  Sancions

  L'incompliment per part del titular de vedat, tant del que disposa el Decret 50/1994, de 7 de març, com del contingut d'un pla cinegètic aprovat i en vigor, serà considerat com a infracció administrativa, d'acord amb el que establixen els articles 37.1, 38.13 i 39 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i l'article 48.1.5 del vigent Reglament de Caça, i podrà comportar la suspensió temoral de l'aprofitament cinegètic i inclús l'anul·lació de la declaraciónd de tancat, tot això sense perjuí d'altres responsabilitats de caràcter administratiu, penal o civil en què es puga incórrer.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de Caça, 1/1970, de 4 d'abril (BOE núm. 82, de 6/04/70).
  - Reglament de Caça, Decret 506/1971 de 25 de març (BOE de 30 i 31/3/71).
  - Decret 50/1994, de 7 de març, del Govern Valencià, pel qual regulen els plans d'aprofitament cinegètic en terrenys de règim cinegètic especial dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2233, de 23/03/94).
  - Decret 115/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es prorroguen els terminis de presentació dels plans tècnics d'aprofitaments cinegètic i els plans reduïts de caça (DOGV núm. 2774, de 20/06/96).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).
  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu Resolució de 30 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.