Detall de Procediments

Constitució d'agrupacions entre municipis per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria-intervenció, intervenció i tresoreria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Constitució d'agrupacions entre municipis per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria-intervenció, intervenció i tresoreria.

  Objecte del tràmit

  Les entitats el volum de recursos o serveis de les quals siga insuficient podran sostindre en comú i mitjançant agrupació el lloc de treball de secretaria, intervenció i tresoreria.

  Podran, així mateix, agrupar-se per al sosteniment en comú dels llocs d'intervenció i tresoreria, les entitats locals les secretaries de les quals estiguen classificades en classe tercera.

  Correspon la iniciativa a la constitució d'agrupacions entre municipis a les entitats locals que estiguen implicades o, si és el cas, a la conselleria competent en matèria d'administració local amb audiència de les entitats locals afectades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Acords plenaris dels ajuntaments interessats en què s'aprove la constitució de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretaria, intervenció o tresoreria. És necessari que els dits acords s'aproven amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb un informe previ de secretaria.

  - Certificació acreditativa del tràmit d'informació al públic de l'acord de constitució de l'agrupació en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d'edictes dels respectius ajuntaments, per un termini d'un mes, amb la resolució de les reclamacions que durant aquest termini, si és el cas, s'hagen presentat.

  - En cas que el lloc que cal agrupar estiga ocupat per un funcionari amb habilitació de caràcter estatal,serà necessària la certificació del tràmit d'audiència perquè en el termini de 15 dies formule les al·legacions que, si és el cas, estime convenients.

  - Còpia dels estatuts pels quals s'ha de regir l'agrupació que es pretén constituir. Els estatuts han de ser aprovats en la mateixa sessió plenària en què s'acorde l'agrupació, i han d'incloure els òrgans d'aquesta i les retribucions i cotitzacions socials del lloc de treball que se sostinga en comú, i ha d'eespecificar la distribució del cost del lloc de treball entre les entitats locals agrupades, així com de la jornada laboral.

  - Es requerirà un informe previ de la diputació provincial corresponent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'acord d'iniciació del procediment serà adoptat, amb un informe previ del secretari, pel ple de cada corporació local amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, de conformitat amb l'art. 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

  - L'acord serà sotmés a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant publicació en el BOP que pertanguen i en els taulers d'edictes dels respectius ajuntaments.

  - En cas que el lloc que cal agrupar estiga ocupat per funcionari amb habilitació de caràcter nacional, se li notificarà l'acord perquè, en el termini de quinze dies, formule les al·legacions que estime convenients.

  - En la mateixa sessió plenària en la qual s'acorde l'agrupació, s'aprovaran també els estatuts que hagen de regir-la, amb la determinació dels seus òrgans i de les retribucions i cotitzacions socials del lloc de treball que se sostinga en comú, i s'especificarà la distribució del cost del lloc de treball entre les entitats locals agrupades, així com la de la jornada laboral.

  - La Direcció General d'Administració Local sol·licitarà informe de la diputació de la província a què pertanguen els municipis interessats. Quan es tracte de municipis que pertanguen a distintes províncies, l'informe haurà de demanar-se de les diputacions provincials respectives. L'informe s'emetrà en el termini màxim de dos mesos des de la seua sol·licitud.

  - L'agrupació serà aprovada pel conseller competent en matèria d'administració local, que inclourà la classificació del lloc de treball resultant.

  - Publicació de l'ordre en el DOCV i comunicació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seua posterior publicació en el BOE.

  El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de quatre mesos des de la data de presentació d'aquests.

  Transcorreguts quatre mesos sense que es dicte una resolució, els expedients s'entendran desestimats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes des de la publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=68

  Tramitació

  1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar".
  2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència (tràmit Z) , segueix els passosi annexeu la documntació preceptiva.
  3. Si necessiteu ajuda podeu tocar al telèfon d'informació de la Generalitat 012 o bé enviar un correu electrònic a .

  Inici
 • Informació complementària

  * LA JUNTA DE L'AGRUPACIÓ: (art. 11 Decret 32/2013, de 8 de febrer).
  - La junta de l'agrupació és l'òrgan de govern d'aquesta, que estarà composta d'un mínim de tres membres i un màxim de cinc, i en formaran part els alcaldes o presidents de les entitats locals agrupades.
  - Tots els seus components seran membres electes de les entitats locals agrupades.
  - La junta podrà fixar les seues pròpies normes de funcionament intern.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Art. 161 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, del Ministeri d'Administració Pública (BOE núm. 96, de 22/4/86).
  - Correcció d'errors del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, del Ministeri d'Administració Territorial, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (BOE núm. 282, de 25/11/86).
  - Art. 9, 12 i 14.4 del Reial decret 128/2018 de 16 de març.
  - Art. 10 , 11 i 12 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6963, de 12/02/13).
  - Llei 7/1985. de 2 d'abril (art. 92 bis)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 781/1986, de 18 d'abril.

  Vegeu el Decret 32/2013, de 8 de febrer.

  Reial decret 128/2018, de 16 de març.

  Llei 7/1985, de 2 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.