Detall de Procediment

Sol·licitud per a la pesca de l'angula.

Codi SIA: 210736
Codi GVA: 682
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-09-2021
13-10-2021)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per a la pesca de l'angula.

Observacions

Observacions

* PERÍODES I NORMES: - El període de pesca de l'angula serà el comprés entre l'1 de desembre i el 31 de març de l'any següent.

Requisits

Requisits

Les persones interessades han de reunir els requisits i complir les obligacions establides en l'article 17 del Decret 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'aprofitament sostenible de l'anguila europea (Anguilla anguilla) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses, confraries, grups o associacions professionals interessades.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei de 20 de febrer de 1942, sobre el foment i la conservació de la pesca fluvial (BOE núm. 67, de 08.03.42).
 • Decret de 6 d'abril de 1943, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la llei de pesca fluvial (BOE núm. 122, de 02.05.43).
 • Acord d'1 d'octubre de 1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de protecció del Parc Natural de l'Albufera (DOGV núm. 1.400, d'11.10.90).
 • Decret 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'aprofitament sostenible de l'anguila europea (Anguilla anguilla) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6973, de 26.02.13).
 • Informació pública del termini per a la presentació de sol·licituds i de les condicions per a l'adjudicació de les zones per a l'exercici de la pesca professional de l'angula i de l'anguila en les aigües públiques de la província de València. (DOGV núm. 9183 de 28.09.2021).
 • Resolució de 21 d'octubre de 2021, de la directora territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'adjudica l'exercici de la pesca professional de l'anguila i de l'angula en les zones de pesca autoritzades de la província de València (DOGV Num. 9212 / 10.11.2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9183 de 28.09.2021.

Formularis documentació

Han d'acompanyar la sol·licitud amb la resta de documentació a què es refereix l'article 21.4 del Decret 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'aprofitament sostenible de l'anguila europea (anguilla) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Presentació

Presentació

Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. -I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/proc682. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les sol·licituds presentades es valoraran sobre la base del barem establit en l'annex V del Decret 35/2013. - L'adjudicació per a cada zona de pesca la realitzarà el director territorial competent en matèria de pesca continental, per un període de cinc anys. Amb caràcter general, les adjudicacions seran intransferibles. - Els serveis territorials publicaran la resolució d'adjudicació del conjunt de zones de pesca en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i la comunicaran a les persones interessades.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Qualsevol infracció a les normes vigents suposarà el decomís de l'art emprat i la retirada de la corresponent autorització, d'acord amb el que disposa la Llei de 20 de febrer de 1942, de pesca fluvial, i l'altra normativa concordant en la matèria.