Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de ratificació de Bo residència: programa per a finançar estades en residències de tercera edat l'any 2021

  Objecte del tràmit

  Convocar subvencions per a finançar les estades en residències de tercera edat adherides al programa "Bo residència" per a l'any 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que hagen sigut beneficiàries de subvenció en convocatòries anteriors i romanguen ingressades en centres residencials adherits al programa. Els beneficiaris han d'acreditar que no disposen de mitjans suficients per a fer front al cost de la plaça residencial.

  Requeriments

  Ser beneficiari d'aquestes subvencions amb anterioritat en residències adherides al programa "Bo residència". Podran sol·licitar la ratificació de la seua subvenció per a l'exercici 2021 sempre que acrediten el manteniment de les condicions que van donar lloc a la concessió de la subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Atenent l'article 31 de les bases, els preus de les estades i, per tant, les quanties que serviran de base per al càlcul de les subvencions per a l'exercici 2020 són les que s'especifiquen a continuació:
  Vàlids i semiassistits: 1.184 euros/mes (impostos inclosos).
  Assistits: 1.438 euros/mes (impostos inclosos).
  Supraassistits: 1.600 euros /mes (impostos inclosos).
  Determinació de la quantia de les subvencions que concedirà la Generalitat. Una vegada determinat el tipus d'usuari, de conformitat amb el que preveu l'article anterior d'aquesta ordre, i el preu de la plaça que vaja a ocupar, l'import que concedirà la Generalitat estarà determinat per la fórmula següent:
  Import de la subvenció = cost de la plaça - aportació del beneficiari.
  L'import anual de la subvenció que concedeix la Generalitat es calcularà i es distribuirà en quantitats mensuals. Aquest import s'ha de satisfer directament a qualsevol de les residències integrades en el programa "Bo residència".
  L'aportació de l'usuari es calcularà de conformitat amb la fórmula prevista en l'article 5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat. A l'efecte de determinar la capacitat econòmica de l'usuari, es tindran en compte les pensions percebudes pels interessats i les dades que subministre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponents al període impositiu amb termini de presentació vençut, immediatament anterior a l'any de la convocatòria corresponent.
  L'aportació de l'usuari la satisfarà directament el beneficiari de la subvenció al centre que haja triat i en el qual se li preste servei.
  Els beneficiaris de subvencions regulades en aquesta ordre les rebran mitjançant la seua deducció de l'import de la factura mensual de l'estada, que abonarà la Generalitat directament als centres en els quals es troben atesos els beneficiaris.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm.9146 / 09.08.2021. Termini del 10 d'agost al 9 de setembre de 2021

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de ratificació de subvencions s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província de residència del sol·licitant, sense perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37
  03001- Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003 - Castelló de la Plana
  Tel.: 012

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36
  46004 - València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de ratificació de la subvenció, conforme al model previst en l'annex VIII, degudament signada pel sol·licitant o el seu representant legal, que comportarà l'acceptació de les bases de la subvenció.

  b) Autorització d'accés a dades de les persones que formen part de la unitat familiar del sol·licitant, conforme al model previst en l'annex VI (per a la qual cosa cal omplir un model per cada membre de la unitat familiar).

  En el cas que no s'aporte l'autorització d'accés a les dades signada pel beneficiari o per les persones que formen part de la seua unitat familiar (annexos VI i VIII), degudament omplida, per a l'accés a les dades de caràcter personal, caldrà aportar la certificació de la pensió o les pensions de l'any 2021, així com la fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019, referida a la seua unitat familiar.

  Impresos associats

  [ANNEX VI] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  [ANNEX VII] RATIFICACIÓ D'ESTADA EN CENTRE DE DIA DE TERCERA EDAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En cada direcció territorial d'igualtat es crea una comissió tècnica instructora que avaluarà les sol·licituds admeses a tràmit, conforme als criteris establits en les bases i formularà la proposta a la comissió de valoració.
  La comissió de valoració analitzarà les propostes formulades per cada direcció territorial i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions la llista prioritzada de beneficiaris.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions de concessió o denegació d'una subvenció, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé s'hi podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les subvencions que preveu aquest capítol estan dirigides a les persones beneficiàries de subvencions amb anterioritat i que romanguen ingressades en un centre residencial per a la tercera edat, per a la qual cosa es considera necessari que continuen sent beneficiàries d'aquestes durant l'exercici de la corresponent convocatòria, sempre que no es vegen modificades les condicions per les quals van resultar beneficiàries.

  2. No obstant l'anterior, seguint el principi de concurrència competitiva, la valoració de les sol·licituds admeses a tràmit dels sol·licitants no dependents s'efectuarà atenent la data de presentació de la sol·licitud de ratificació.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:
  1. Els beneficiaris de les subvencions regulades en el present capítol, quan reben la notificació de la resolució en la qual se'ls ratifique la subvenció per a finançar estades en centres de dia, han de comunicar al centre receptor les dades essencials de la resolució.
  2. Estaran obligats a complir les disposicions previstes en l'Ordre de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut dels usuaris de centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors.
  3. El beneficiari, o el seu representant, ha de formalitzar un document, en el qual ha de figurar l'acceptació expressa del reglament de règim intern del centre i de la resta normes que, si és el cas, dicte la Generalitat en relació amb aquesta matèria. Així mateix, estarà obligat a observar les normes de convivència i de respecte mutu, amb la resta dels residents i amb el personal de la residència en què es trobe atés. Aquesta obligació serà extensiva als familiars de les persones beneficiàries de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOCV núm. 4971, de 22.03.2005).
  - Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/06).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015)
  - Ordre 7/2016, de 7 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat (DOCV núm. 7758, de 12.04.2016).
  - Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.
  - RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat. (DOGV 9146 / 09.08.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2016, de 7 d'abril (bases reguladores).

  Vegeu Resolució de 5 d'agost de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.