• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració anual de possessió d'aparells que contenen policlorobifenils i policloroterfenils (PCB/PCT) sotmesos a inventari

  Objecte del tràmit

  Declarar anualment a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana els aparells sotmesos a inventari (d'acord amb l'article 4 del Reial decret1378/1999) que contenen policlorobifenils (PCB), les previsions per a descontaminar-los o eliminar-los, i la identificació dels aparells ja descontaminats o eliminats.

  La declaració anual s'haurà de referir sempre a l'any anterior a la data en què es presente.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona física o jurídica que estiga en possessió de PCB, PCB usats o aparells que continguen PCB.
  Quan la propietat dels aparells amb PCB corresponga a persona física o jurídica diferent del seu posseïdor, respondrà també aquella del compliment de les obligacions derivades d'aquest Reial decret, en la mesura en què la gestió d'aquests aparells no corresponga amb caràcter exclusiu al seu posseïdor en els termes en què s'haja transferit la possessió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Abans de l'1 de febrer de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol un altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar de manera electrònica. En cas que es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la seua presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena.

  I preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=770

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de declaració anual de PCB i aparells que els continguen (model 27064)
  - Anàlisi justificativa (excepte equips amb menys de 5 dm3 acollits a l'article 4.1.b) del Reial decret 1378/1999, de 27 d'agost
  - Certificat d'eliminació o destrucció dels aparells declarats que hagen sigut definitivament eliminats durant l'any a què es refereix la declaració expedida pel gestor/a autoritzat/ada de residus.
  - Còpia del document d'identificació del trasllat des de l'origen fins a la instal·lació de tractament.
  - Quan s'efectuen operacions de manteniment/gestió, s'haurà de presentar certificat de l'empresa contractada per al manteniment de l'equip o del gestor/a autoritzat que efectue l'operació de descontaminació/eliminació.
  - Quadre resum d'aparells inventariats a 31 de desembre de l'any a què es refereix la declaració, d'acord amb l'article 4 del Reial decret 1378/1999 (model 27170)
  - Modificació de la classificació de l'aparell que conté PCB (model 27171)

  Impresos associats

  DECLARACIÓ ANUAL DE POSSESSIÓ D'APARELLS que contenen policlorobifenils i policloroterfenils (PCB/PCT) sotmesos a inventari.

  QUADRE RESUM D'APARELLS INVENTARIATS

  MODIFICACIONS QUE AFECTEN LA CLASSIFICACIÓ DE L'APARELL DINS DE L'INVENTARI D'APARELLS QUE CONTENEN PCB

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de l'imprés de declaració anual juntament amb la documentació requerida d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Reial decret 1378/1999.
  - Si la declaració no compleix els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=770

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, a pesar de no estar obligades a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19676.

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, expedits per prestadors inclosos en la Llista de Confiança de Prestadors de Serveis de Certificació. Entre aquests, hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, corresponga.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Inici
 • Informació complementària

  - Amb caràcter general, i d'acord amb el que es preveu en l'article 4 del Reial decret 1378/1999, s'hauran d'inventariar els aparells següents:
  a) Els que tinguen un volum de PCB superior a 5 decímetres cúbics (dm3).
  b) Els que tinguen un volum de PCB comprés entre 1 i 5 decímetres cúbics (dm3).
  - Els posseïdors de PCB hauran de procedir a l'etiquetatge i marcat de tots els aparells en la seua possessió sotmesos a inventari d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 1378/1999.
  - Són obligacions dels posseïdors de PCB i aparells que els continguen les que es preveuen en els articles 3. bis i 3 ter. del Reial decret 1378/1999. En qualsevol cas els posseïdors de PCB, PCB usats i aparells amb PCB hauran de lliurar-los a un gestor de residus autoritzat quan es procedisca a la seua descontaminació o eliminació.
  - Pel que fa a les condicions de manipulació i emmagatzematge s'hauran de tindre en compte les previsions que s'estableixen en l'article 10 del Reial decret 1378/1999.

  Sancions

  L'incompliment de l'obligació de proporcionar documentació, l'ocultació o falsejament de dades exigides per la normativa aplicable, així com l'incompliment de l'obligació de custòdia i manteniment d'aquesta documentació, està tipificat com a infracció greu en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en la la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les mesures provisionals establides en el capítol III i VI del títol I de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i, si escau, en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/7/88), modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).
  - Reial decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguen (BOE núm. 206, de 28/8/99).
  - Decret 135/2002, de 27 de Agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla de descontaminació i eliminació de residus de PCB de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 4328, de 04/09/02).
  - Reial decret 228/2206, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguen (BOE núm. 48, de 25/2/06).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOCE núm. L370, de 30/12/14).
  - Resolució de 16 de novembre de 2015, de la Direcció general de Qualitat Ambiental i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, pel qual s'aprova el Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022. (BOE núm. 297, de 12/12/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.