Declaració anual de possessió d'aparells que contenen policlorobifenils i policloroterfenils (PCB/PCT) sotmesos a inventari.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1814051
|
Codi GVA: 770
Descarregar informació
Termini obert

Des de 20-09-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Declarar anualment a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana els aparells sotmesos a inventari (d'acord amb l'article 4 del Reial decret1378/1999) que contenen policlorobifenils (PCB), les previsions per a descontaminar-los o eliminar-los, i la identificació dels...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
20-09-2018
Observacions

- Amb caràcter general, i d'acord amb el que es preveu en l'article 4 del Reial decret 1378/1999, s'hauran d'inventariar els aparells següents: a) Els que tinguen un volum de PCB superior a 5 decímetres cúbics (dm3). b) Els que tinguen un volum de PCB comprés entre 1 i 5 decímetres...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos...
 • Reial decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i...
 • Decret 135/2002, de 27 de Agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla de descontaminació i eliminació de residus de PCB de la Comunitat...
 • Reial decret 228/2206, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
 • Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de...
 • Resolució de 16 de novembre de 2015, de la Direcció general de Qualitat Ambiental i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona física o jurídica que estiga en possessió de PCB, PCB usats o aparells que continguen PCB. Quan la propietat dels aparells amb PCB corresponga a persona física o jurídica diferent del seu posseïdor, respondrà també aquella del compliment de les obligacions derivades d'aquest Reial...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de l'imprés de declaració anual juntament amb la documentació requerida d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Reial decret 1378/1999. - Si la declaració no compleix els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 20-09-2018

Abans de l'1 de febrer de cada any.

Documentació
- Imprés de declaració anual de PCB i aparells que els continguen (model 27064) - Anàlisi justificativa (excepte equips amb menys de 5 dm3 acollits a l'article 4.1.b) del Reial decret 1378/1999, de 27 d'agost - Certificat d'eliminació o destrucció dels aparells declarats que hagen sigut...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, a pesar de no estar obligades a fer-ho, opten...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se