Autorització d'abocaments al domini públic maritimoterrestre

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210763
|
Codi GVA: 775
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autoritzar, sota determinades condicions, prescripcions i terminis, la realització d'abocaments des de terra al domini públic maritimoterrestre.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

LEGISLACIÓ: article 4.1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Article 4.1-1. Fet imposable

 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

 

a) La sol·licitud d'autorització de tots els abocaments contaminants que es realitzen des de terra a qualsevol bé del domini públic marítim terrestre, incloent-hi el domini públic portuari, o la zona de servitud de protecció, llevat que aquesta autorització forme part d'una autorització ambiental integrada.

 

b) El control dels abocaments als quals es refereix la lletra a, independentment que estiguen o no autoritzats per l'Administració o que l'autorització de l'abocament forme part d'una autorització ambiental integrada.

 

Article 4.1-2. Exempcions

 

1. Estan exempts del pagament de la taxa, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, els abocaments d'aigües de retorn de regs, a través d'assarbs, i els abocaments d'aigües pluvials i freàtiques, a través de qualsevol tipus de conducció d'abocament, independentment dels requisits, les condicions i les normes que es puguen aplicar a aquesta classe d'abocaments per a limitar-ne l'afecció al medi.

 

2. L'exempció anterior no empara els abocaments indirectes que utilitzen les infraestructures anteriors, o qualsevol altra que no estiga subjecta al cànon de control d'abocament al domini públic hidràulic, i que puguen afectar el medi litoral, per tindre una qualitat diferent de la de les aigües pluvials, freàtiques o de regs, encara que la connexió es realitze fora del domini públic marítim terrestre o de la seua zona de servitud. A aquest efecte, la persona titular de la conducció o l'assarb corresponent ha de declarar l'existència d'aquesta connexió davant de l'òrgan competent per a l'autorització d'abocaments al mar.

 

En l'exempció d'abocaments d'aigües freàtiques no s'inclouen les procedents d'obres d'excavació durant l'execució d'obres.

 

Article 4.1-3. Meritació i exigibilitat

 

1. La meritació es produirà:

 

a) En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

b) En el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, el 31 de desembre de cada any, llevat que cesse l'abocament i aquest cessament s'haja comunicat prèviament a l'administració competent per a l'autorització de l'abocament, cas en què la meritació coincidirà amb la data del cessament de l'abocament.

 

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que s'ha d'ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

3. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, en l'exercici en què es produïsca l'autorització o l'inici efectiu de l'abocament i en aquell en què es produïsca el cessament de l'autorització o de l'abocament efectiu, amb la clausura de la instal·lació corresponent, la taxa per control de l'abocament es prorratejarà proporcionalment segons el nombre de dies de l'exercici en els quals l'autorització haja estat vigent o l'abocament, sense autorització, haja sigut possible.

 

Article 4.1-4. Contribuents

 

1. Són contribuents de la taxa:

 

a) Els sol·licitants, en el cas de la lletra a de l'article 4.1-1.

 

b) La persona titular de l'autorització d'abocament, o la persona responsable d'aquest en el cas que no puga atribuir-se a un titular autoritzat, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1. Per als abocaments urbans, en el cas que no puga atribuir-se a un titular autoritzat, són contribuents els ajuntaments l'àmbit territorial dels quals incloga àrees originàries de l'abocament.

 

2. Quan es tracte d'abocaments conjunts, mancomunats o de juntes d'usuaris, constituïdes de conformitat amb el que disposa la legislació estatal sobre costes, si bé prevaldrà la recaptació del tribut de la manera més agregada possible, podrà individualitzar-se la recaptació del tribut per a cada una de les entitats o persones físiques o jurídiques que componen el conjunt, la mancomunitat o junta, sempre que els abocaments respectius puguen ser perfectament diferenciables dins de l'abocament conjunt, sense que això eximisca de possibles responsabilitats sobre l'abocament conjunt.

 

En aquests casos, l'administració competent per a l'autorització de l'abocament determinarà els percentatges de participació de cada una de les parts en funció de la càrrega contaminant de cada una. Per a fer-ho, es podrà tindre en compte la proposta de tots els integrants de l'abocament conjunt.

 

Article 4.1-5. Responsables

 

En el cas de la lletra b de l'article 4.1-1, serà responsable subsidiari del pagament de la taxa la persona titular de la conducció utilitzada per a aquest abocament.

 

Article 4.1-6. Quota íntegra

 

1. En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, la quota íntegra serà:

 

a) De 510,05 euros, quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat siga inferior o igual a 7.000 metres cúbics.

 

b) De 1.530,15 euros, si el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat és superior a 7.000 metres cúbics.

 

2. En el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, la quota íntegra serà el resultat de multiplicar la càrrega contaminant de l'abocament, expressada en unitats de contaminació, pel preu bàsic que s'assigne a aquesta unitat, segons la fórmula següent: Q = C x Pb

 

Llegenda:

 

Q: quota que cal satisfer (en euros)

 

C: càrrega contaminant de l'abocament (en unitats de contaminació, UC)

 

Pb: preu bàsic (en euros/UC)

 

Article 4.1-7. Determinació de la càrrega contaminant de l'abocament (C) de la fórmula Q = C x Pb

 

1. La càrrega contaminant de l'abocament (C) es determinarà a partir de la suma de sòlids en suspensió, la matèria oxidable i els nutrients abocats al mar en un any, i s'utilitzarà l'expressió següent: C = (SS + MO + N + 5 × P) / Vr

 

Llegenda:

 

SS: quilograms de sòlids en suspensió abocats en un any

 

MO: quilograms de matèria orgànica abocats en un any

 

N: quilograms de nitrogen total abocaments en un any

 

P: quilograms de fòsfor total abocats en un any

 

Vr: valor de referència

 

2. Els quilograms de matèria orgànica es calcularan de la manera següent:

 

MO = 2/3 x DQO, de manera general

 

MO = DBO5, per a aquells abocaments industrials en què la DQO siga un paràmetre poc significatiu o no s'incloga en l'annex de condicions de l'autorització corresponent

 

Llegenda:

 

DQO: quilograms de demanda química d'oxigen abocats en un any

 

DBO5: quilograms de demanda bioquímica d'oxigen al cap de cinc dies, abocats en un any

 

3. El valor de referència (Vr) és igual a 103.053 quilograms. Aquest valor de referència és el patró convencional de mesura que defineix la unitat de contaminació i equival aproximadament a la càrrega contaminant produïda per l'abocament tipus d'aigües domèstiques, corresponent a 1.000 habitants i al període d'un any.

 

4. Els paràmetres de qualitat (SS, DQO i DBO5, N i P) utilitzats per a calcular la quota de la taxa es determinaran a partir de les analítiques exigides en l'autorització d'abocament. En cas que no es puguen obtindre valors reals, es farà la determinació a partir dels límits imposats per l'autorització d'abocament o els límits màxims autoritzables.

 

Article 4.1-8. Determinació del preu bàsic (Pb) de la fórmula Q = C x Pb

 

1. El preu bàsic per als abocaments d'emissari submarí, considerat com aquell que reuneix les condicions establides per l'Ordre de 13 de juliol de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual s'aprova la instrucció per al projecte de conduccions d'abocament de terra al mar, en funció del tipus d'abocament, serà:

 

a) Abocament d'aigües residuals urbanes: 9.000 euros per unitat de contaminació

 

Pb= 9000 euros/UC

 

A aquest efecte, es consideren aigües residuals urbanes aquelles en què el percentatge d'aigües industrials no supera el 30 % de l'abocament. Si se supera aquest percentatge, l'abocament tindrà la consideració d'industrial, d'acord amb la classe d'activitats industrials de què es tracte.

 

b) Abocament industrial: s'aplicarà al preu bàsic a què es refereix la lletra a anterior un coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà en compte la classificació establida per al càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments en l'annex IV del Reglament de domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, en funció de l'activitat industrial (segons el Codi nacional d'activitats econòmiques, CNAE), d'acord amb la taula següent:

 

Activitat industrial coeficient

 

Classe I: 2,50

 

Classe II: 2,75

 

Classe III: 3,00

 

c) Abocaments amb substàncies perilloses: s'aplicarà al preu bàsic de la lletra a anterior un coeficient multiplicador de 3,50, independentment de l'origen de l'abocament, i no s'aplicarà, en cap cas, el que disposa la lletra b quan es tracte d'un abocament industrial amb substàncies perilloses.

 

A aquest efecte, es considera que un abocament conté substàncies perilloses, sempre que siga conseqüència de l'activitat desenvolupada, quan es constate la presència, a través de les analítiques de l'efluent o del medi receptor de, com a mínim, una de les substàncies incloses en els annexos IV i V del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, en concentració superior al límit de quantificació.

 

Tot això sense perjudici de possibles responsabilitats, fins i tot de l'oportuna modificació o caducitat de l'autorització de l'abocament, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

 

d) Abocaments que no tinguen origen urbà i tampoc puguen catalogar-se com a industrials: s'assimilaran, a l'efecte del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe I de la lletra b anterior.

 

e) Abocaments d'indústries de refrigeració: el preu bàsic s'estableix de manera diferenciada per a les aigües que comporten contaminació tèrmica respecte de les residuals generades per la indústria. Aquestes últimes s'assimilaran, a l'efecte del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe que corresponga segons l'activitat, mentre que per a les aigües de refrigeració se satisfarà una quota segons el volum d'abocament, d'acord amb l'enllaç següent: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/agua_val.pdf

 

 

f) Abocaments de plantes de dessalinització: la quota es calcularà a partir del volum de salmorra abocada, sense tindre en compte els volums de dilució que pogueren mesclar-se amb l'abocament final, a un preu bàsic de 0,010201 euros per metre cúbic. Així mateix, quan la procedència de l'aigua bruta siga continental -cas de les plantes dessalobradores- s'aplicarà un sumand a part i, segons el preu bàsic a què es refereix la lletra a anterior, la repercussió de la càrrega contaminant, incloent-hi nutrients, que continga l'afluent.

 

En circumstàncies excepcionals, com les de sequera, el Consell podrà acordar mitjançant un decret la reducció o l'exempció d'aquesta taxa, a fi de promoure l'ús d'aigües dessalinitzades per a substituir recursos hídrics convencionals o garantir la satisfacció de la demanda.

 

g) Abocaments de piscifactories o de talassoteràpia: s'hi aplicarà el que preveu el punt a, però aplicant-se sobre la diferència de concentració entre els paràmetres d'eixida menys entrada i utilitzant la DBO5, per al còmput de la matèria orgànica (MO), en el càlcul de les unitats de contaminació, en compte de dos terços de la DQO.

 

2. Per a abocaments que no s'efectuen a través d'emissari submarí, el preu bàsic serà el resultat d'aplicar al preu bàsic calculat segons el que es disposa, per a cada supòsit, en l'apartat 1 un coeficient multiplicador igual a 3,00 excepte abocaments d'origen urbà del sistema públic de sanejament en els quals, singularment, s'hagen donat circumstàncies per les quals no haja sigut possible realitzar l'abocament mitjançant un emissari submarí i complisquen els límits d'emissió.

 

3. Els coeficients a què es refereixen els apartats anteriors s'aplicaran tenint en compte les característiques de l'abocament real, independentment de les característiques de l'abocament a què es referisca la seua autorització.

 

Article 4.1-9. Termini de presentació de l'autoliquidació

 

1. En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, els contribuents autoliquidaran la taxa en el moment de presentar la sol·licitud corresponent.

 

2. En el supòsit a què es refereix la lletra b de l'article 4.1-1, els contribuents hauran de presentar una declaració anual per cada abocament, dins del termini dels sis mesos següents a la data de la meritació.

 

Els contribuents, en el moment de presentar la declaració, han de determinar la quota diferencial. La quota diferencial serà el resultat de deduir de la quota els pagaments fraccionats a compte, als quals es refereix l'article 4.1-10, que hagen sigut ja realitzats per contribuent.

 

Si, com a resultat de la deducció dels pagaments fraccionats a compte, s'obté una quota diferencial negativa, el contribuent podrà sol·licitar-ne la devolució o bé compensar-la amb els pagaments fraccionats a compte dels següents períodes impositius.

 

Article 4.1-10. Pagaments fraccionats

 

Els contribuents de la taxa pel control d'abocaments podran efectuar pagaments fraccionats a compte de l'autoliquidació corresponent al període de liquidació que es trobe en curs en els primers 20 dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre.

 

En el supòsit d'inici de l'activitat, els pagaments fraccionats es realitzaran a partir del trimestre en què s'inicie aquesta activitat, en els mateixos terminis a què es refereix el paràgraf anterior.

 

L'import de cada pagament fraccionat resultarà de dividir entre quatre la quota resultant d'aplicar el preu bàsic vigent en el període de liquidació en curs a les unitats de contaminació abocades en el període anterior, amb la deducció, si és el cas, de la quota diferencial negativa dels períodes anteriors.

 

En l'exercici d'inici de l'activitat, el càlcul dels pagaments fraccionats s'efectuarà en funció dels valors límit determinants de la quota fixats per l'autorització.

 

Article 4.1-11. Afectació dels ingressos de la taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals

 

Els ingressos generats per la taxa queden afectes al finançament de les despeses en matèria de control d'abocaments a aigües marítimes litorals i de les actuacions de sanejament i millora de la qualitat de les aigües del mar.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els particulars (persones físiques o jurídiques) i les administracions públiques.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

 

- Les sol·licituds d'autorització que s'oposen al que disposa la normativa en vigor es denegaran i s'arxivaran en el termini màxim de dos mesos, sense més tràmit que l'audiència prèvia al peticionari.

 

- La conselleria competent en la matèria comunicarà al peticionari les deficiències observades. En deu dies aquest formularà al·legacions o esmenarà els defectes.

 

- Posteriorment, la conselleria esmentada requerirà informes d'altres organismes (ajuntaments, Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Ministeri de Foment, Ministeri de Defensa, conselleries competents en la matèria, etc.).

 

- L'expedient se sotmetrà a informació pública durant un termini de vint dies. Es traslladaran al peticionari les reclamacions perquè hi presente al·legacions. Si hi ha modificacions, s'obrirà un nou període d'informació pública.

 

- La conselleria competent en la matèria oferirà al peticionari les condicions en què s'autoritzaria l'abocament al domini públic maritimoterrestre. Si el peticionari no accepta íntegrament les condicions proposades en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació, es tancarà l'expedient per desistiment d'aquest sense autoritzar-ne l'abocament.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Escrit de sol·licitud d'autorització d'abocament al mar presentat pel titular i dirigit a la Direcció General de l'Aigua, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Si és necessària l'ocupació del domini públic maritimoterrestre, s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

(Per a anys anteriors, consulteu les instruccions de la taxa en el portal tributari)

 

Model 046-9799: Taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals

Article 4.1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

- Per autorització d'abocaments a aigües marítimes litorals:

 

a) 518,74 euros quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat no supere els 7.000 metres cúbics.

 

b) 1.559,22 euros si el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat supera els 7.000 metres cúbics.

 

- Per control d'abocaments a aigües marítimes litorals:

 

Vegeu l'apartat "Informació complementària".

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9799

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran desestimats.
Observacions

Recurs d'alçada en el termini d'un mes davant del conseller competent en la matèria.