Detall de Procediment

Autorització d'abocaments al domini públic maritimoterrestre

Codi SIA:: 210763
Codi GVA:: 775
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Autoritzar, sota determinades condicions, prescripcions i terminis, la realització d'abocaments des de terra al domini públic maritimoterrestre.

Observacions

Observacions

LEGISLACIÓ: article 4.1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Article 4.1-1. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: a) La sol·licitud d'autorització de tots els abocaments contaminants que es realitzen des de terra a qualsevol bé del domini públic marítim terrestre, incloent-hi el domini públic portuari, o la zona de servitud de protecció, llevat que aquesta autorització forme part d'una autorització ambiental integrada. b) El control dels abocaments als quals es refereix la lletra a, independentment que estiguen o no autoritzats per l'Administració o que l'autorització de l'abocament forme part d'una autorització ambiental integrada. Article 4.1-2. Exempcions 1. Estan exempts del pagament de la taxa, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, els abocaments d'aigües de retorn de regs, a través d'assarbs, i els abocaments d'aigües pluvials i freàtiques, a través de qualsevol tipus de conducció d'abocament, independentment dels requisits, les condicions i les normes que es puguen aplicar a aquesta classe d'abocaments per a limitar-ne l'afecció al medi. 2. L'exempció anterior no empara els abocaments indirectes que utilitzen les infraestructures anteriors, o qualsevol altra que no estiga subjecta al cànon de control d'abocament al domini públic hidràulic, i que puguen afectar el medi litoral, per tindre una qualitat diferent de la de les aigües pluvials, freàtiques o de regs, encara que la connexió es realitze fora del domini públic marítim terrestre o de la seua zona de servitud. A aquest efecte, la persona titular de la conducció o l'assarb corresponent ha de declarar l'existència d'aquesta connexió davant de l'òrgan competent per a l'autorització d'abocaments al mar. En l'exempció d'abocaments d'aigües freàtiques no s'inclouen les procedents d'obres d'excavació durant l'execució d'obres. Article 4.1-3. Meritació i exigibilitat 1. La meritació es produirà: a) En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, en el moment en què es formule la sol·licitud. b) En el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, el 31 de desembre de cada any, llevat que cesse l'abocament i aquest cessament s'haja comunicat prèviament a l'administració competent per a l'autorització de l'abocament, cas en què la meritació coincidirà amb la data del cessament de l'abocament. 2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que s'ha d'ingressar es produirà en el moment de la meritació. 3. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, en l'exercici en què es produïsca l'autorització o l'inici efectiu de l'abocament i en aquell en què es produïsca el cessament de l'autorització o de l'abocament efectiu, amb la clausura de la instal·lació corresponent, la taxa per control de l'abocament es prorratejarà proporcionalment segons el nombre de dies de l'exercici en els quals l'autorització haja estat vigent o l'abocament, sense autorització, haja sigut possible. Article 4.1-4. Contribuents 1. Són contribuents de la taxa: a) Els sol·licitants, en el cas de la lletra a de l'article 4.1-1. b) La persona titular de l'autorització d'abocament, o la persona responsable d'aquest en el cas que no puga atribuir-se a un titular autoritzat, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1. Per als abocaments urbans, en el cas que no puga atribuir-se a un titular autoritzat, són contribuents els ajuntaments l'àmbit territorial dels quals incloga àrees originàries de l'abocament. 2. Quan es tracte d'abocaments conjunts, mancomunats o de juntes d'usuaris, constituïdes de conformitat amb el que disposa la legislació estatal sobre costes, si bé prevaldrà la recaptació del tribut de la manera més agregada possible, podrà individualitzar-se la recaptació del tribut per a cada una de les entitats o persones físiques o jurídiques que componen el conjunt, la mancomunitat o junta, sempre que els abocaments respectius puguen ser perfectament diferenciables dins de l'abocament conjunt, sense que això eximisca de possibles responsabilitats sobre l'abocament conjunt. En aquests casos, l'administració competent per a l'autorització de l'abocament determinarà els percentatges de participació de cada una de les parts en funció de la càrrega contaminant de cada una. Per a fer-ho, es podrà tindre en compte la proposta de tots els integrants de l'abocament conjunt. Article 4.1-5. Responsables En el cas de la lletra b de l'article 4.1-1, serà responsable subsidiari del pagament de la taxa la persona titular de la conducció utilitzada per a aquest abocament. Article 4.1-6. Quota íntegra 1. En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, la quota íntegra serà: a) De 510,05 euros, quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat siga inferior o igual a 7.000 metres cúbics. b) De 1.530,15 euros, si el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat és superior a 7.000 metres cúbics. 2. En el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, la quota íntegra serà el resultat de multiplicar la càrrega contaminant de l'abocament, expressada en unitats de contaminació, pel preu bàsic que s'assigne a aquesta unitat, segons la fórmula següent: Q = C x Pb Llegenda: Q: quota que cal satisfer (en euros) C: càrrega contaminant de l'abocament (en unitats de contaminació, UC) Pb: preu bàsic (en euros/UC) Article 4.1-7. Determinació de la càrrega contaminant de l'abocament (C) de la fórmula Q = C x Pb 1. La càrrega contaminant de l'abocament (C) es determinarà a partir de la suma de sòlids en suspensió, la matèria oxidable i els nutrients abocats al mar en un any, i s'utilitzarà l'expressió següent: C = (SS + MO + N + 5 × P) / Vr Llegenda: SS: quilograms de sòlids en suspensió abocats en un any MO: quilograms de matèria orgànica abocats en un any N: quilograms de nitrogen total abocaments en un any P: quilograms de fòsfor total abocats en un any Vr: valor de referència 2. Els quilograms de matèria orgànica es calcularan de la manera següent: MO = 2/3 x DQO, de manera general MO = DBO5, per a aquells abocaments industrials en què la DQO siga un paràmetre poc significatiu o no s'incloga en l'annex de condicions de l'autorització corresponent Llegenda: DQO: quilograms de demanda química d'oxigen abocats en un any DBO5: quilograms de demanda bioquímica d'oxigen al cap de cinc dies, abocats en un any 3. El valor de referència (Vr) és igual a 103.053 quilograms. Aquest valor de referència és el patró convencional de mesura que defineix la unitat de contaminació i equival aproximadament a la càrrega contaminant produïda per l'abocament tipus d'aigües domèstiques, corresponent a 1.000 habitants i al període d'un any. 4. Els paràmetres de qualitat (SS, DQO i DBO5, N i P) utilitzats per a calcular la quota de la taxa es determinaran a partir de les analítiques exigides en l'autorització d'abocament. En cas que no es puguen obtindre valors reals, es farà la determinació a partir dels límits imposats per l'autorització d'abocament o els límits màxims autoritzables. Article 4.1-8. Determinació del preu bàsic (Pb) de la fórmula Q = C x Pb 1. El preu bàsic per als abocaments d'emissari submarí, considerat com aquell que reuneix les condicions establides per l'Ordre de 13 de juliol de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual s'aprova la instrucció per al projecte de conduccions d'abocament de terra al mar, en funció del tipus d'abocament, serà: a) Abocament d'aigües residuals urbanes: 9.000 euros per unitat de contaminació Pb= 9000 euros/UC A aquest efecte, es consideren aigües residuals urbanes aquelles en què el percentatge d'aigües industrials no supera el 30 % de l'abocament. Si se supera aquest percentatge, l'abocament tindrà la consideració d'industrial, d'acord amb la classe d'activitats industrials de què es tracte. b) Abocament industrial: s'aplicarà al preu bàsic a què es refereix la lletra a anterior un coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà en compte la classificació establida per al càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments en l'annex IV del Reglament de domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, en funció de l'activitat industrial (segons el Codi nacional d'activitats econòmiques, CNAE), d'acord amb la taula següent: Activitat industrial coeficient Classe I: 2,50 Classe II: 2,75 Classe III: 3,00 c) Abocaments amb substàncies perilloses: s'aplicarà al preu bàsic de la lletra a anterior un coeficient multiplicador de 3,50, independentment de l'origen de l'abocament, i no s'aplicarà, en cap cas, el que disposa la lletra b quan es tracte d'un abocament industrial amb substàncies perilloses. A aquest efecte, es considera que un abocament conté substàncies perilloses, sempre que siga conseqüència de l'activitat desenvolupada, quan es constate la presència, a través de les analítiques de l'efluent o del medi receptor de, com a mínim, una de les substàncies incloses en els annexos IV i V del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, en concentració superior al límit de quantificació. Tot això sense perjudici de possibles responsabilitats, fins i tot de l'oportuna modificació o caducitat de l'autorització de l'abocament, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent. d) Abocaments que no tinguen origen urbà i tampoc puguen catalogar-se com a industrials: s'assimilaran, a l'efecte del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe I de la lletra b anterior. e) Abocaments d'indústries de refrigeració: el preu bàsic s'estableix de manera diferenciada per a les aigües que comporten contaminació tèrmica respecte de les residuals generades per la indústria. Aquestes últimes s'assimilaran, a l'efecte del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe que corresponga segons l'activitat, mentre que per a les aigües de refrigeració se satisfarà una quota segons el volum d'abocament, d'acord amb l'enllaç següent: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/agua_val.pdf f) Abocaments de plantes de dessalinització: la quota es calcularà a partir del volum de salmorra abocada, sense tindre en compte els volums de dilució que pogueren mesclar-se amb l'abocament final, a un preu bàsic de 0,010201 euros per metre cúbic. Així mateix, quan la procedència de l'aigua bruta siga continental -cas de les plantes dessalobradores- s'aplicarà un sumand a part i, segons el preu bàsic a què es refereix la lletra a anterior, la repercussió de la càrrega contaminant, incloent-hi nutrients, que continga l'afluent. En circumstàncies excepcionals, com les de sequera, el Consell podrà acordar mitjançant un decret la reducció o l'exempció d'aquesta taxa, a fi de promoure l'ús d'aigües dessalinitzades per a substituir recursos hídrics convencionals o garantir la satisfacció de la demanda. g) Abocaments de piscifactories o de talassoteràpia: s'hi aplicarà el que preveu el punt a, però aplicant-se sobre la diferència de concentració entre els paràmetres d'eixida menys entrada i utilitzant la DBO5, per al còmput de la matèria orgànica (MO), en el càlcul de les unitats de contaminació, en compte de dos terços de la DQO. 2. Per a abocaments que no s'efectuen a través d'emissari submarí, el preu bàsic serà el resultat d'aplicar al preu bàsic calculat segons el que es disposa, per a cada supòsit, en l'apartat 1 un coeficient multiplicador igual a 3,00 excepte abocaments d'origen urbà del sistema públic de sanejament en els quals, singularment, s'hagen donat circumstàncies per les quals no haja sigut possible realitzar l'abocament mitjançant un emissari submarí i complisquen els límits d'emissió. 3. Els coeficients a què es refereixen els apartats anteriors s'aplicaran tenint en compte les característiques de l'abocament real, independentment de les característiques de l'abocament a què es referisca la seua autorització. Article 4.1-9. Termini de presentació de l'autoliquidació 1. En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, els contribuents autoliquidaran la taxa en el moment de presentar la sol·licitud corresponent. 2. En el supòsit a què es refereix la lletra b de l'article 4.1-1, els contribuents hauran de presentar una declaració anual per cada abocament, dins del termini dels sis mesos següents a la data de la meritació. Els contribuents, en el moment de presentar la declaració, han de determinar la quota diferencial. La quota diferencial serà el resultat de deduir de la quota els pagaments fraccionats a compte, als quals es refereix l'article 4.1-10, que hagen sigut ja realitzats per contribuent. Si, com a resultat de la deducció dels pagaments fraccionats a compte, s'obté una quota diferencial negativa, el contribuent podrà sol·licitar-ne la devolució o bé compensar-la amb els pagaments fraccionats a compte dels següents períodes impositius. Article 4.1-10. Pagaments fraccionats Els contribuents de la taxa pel control d'abocaments podran efectuar pagaments fraccionats a compte de l'autoliquidació corresponent al període de liquidació que es trobe en curs en els primers 20 dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre. En el supòsit d'inici de l'activitat, els pagaments fraccionats es realitzaran a partir del trimestre en què s'inicie aquesta activitat, en els mateixos terminis a què es refereix el paràgraf anterior. L'import de cada pagament fraccionat resultarà de dividir entre quatre la quota resultant d'aplicar el preu bàsic vigent en el període de liquidació en curs a les unitats de contaminació abocades en el període anterior, amb la deducció, si és el cas, de la quota diferencial negativa dels períodes anteriors. En l'exercici d'inici de l'activitat, el càlcul dels pagaments fraccionats s'efectuarà en funció dels valors límit determinants de la quota fixats per l'autorització. Article 4.1-11. Afectació dels ingressos de la taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals Els ingressos generats per la taxa queden afectes al finançament de les despeses en matèria de control d'abocaments a aigües marítimes litorals i de les actuacions de sanejament i millora de la qualitat de les aigües del mar.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els particulars (persones físiques o jurídiques) i les administracions públiques.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

- Escrit de sol·licitud d'autorització d'abocament al mar presentat pel titular i dirigit a la Direcció General de l'Aigua, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Si és necessària l'ocupació del domini públic maritimoterrestre, s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud de concessió d'aquesta dirigida a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri del Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Si és necessari l'ús de la zona de servitud de protecció fora del domini públic maritimoterrestre, s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud d'ús de la dita zona dirigida a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la conselleria corresponent. - Documentació per al tràmit. La documentació s'ha d'ajustar als requeriments que estableix la legislació vigent en la matèria i ha d'estar subscrita per un tècnic competent. Ha de considerar, com a mínim, els aspectes següents: . Objecte o antecedents de l'obra. Cal justificar la necessitat d'abocament i la impossibilitat o dificultat d'aplicar una solució alternativa. . Titular de la instal·lació. Dades segons l'article 66 de la Llei 39/2015. Documentació justificativa de la personalitat del peticionari i del compareixent i de la representació en què aquest actua. . Descripció detallada de l'activitat productora de l'abocament. . Pla d'operació i manteniment del sistema de depuració-abocament. Mesures aplicables en casos d'accidents. . Dates d'inici i fi de l'execució de les obres, i de la seua entrada en servei. . Declaració expressa de compliment de les disposicions de la Llei de costes i de les normes generals i específiques per al desplegament i l'aplicació. - Característiques de l'efluent: . Tipus i quantitat de descàrregues singulars. Característiques quantitatives i qualitatives de l'abocament amb l'especificació del volum anual. Procedència. Si no s'efectuaran abocaments de substàncies i elements inclosos en el Reial decret 258/1989, ha de realitzar-se la declaració expressa d'aquesta circumstància. . Localització del punt exacte de l'abocament, coordenades UTM, i profunditat. . Tipus de depuració prevista. . Pluviometria de la zona en cas que es tracte de sistema unitari. . Existència o no de sobreeixidors i justificació de compliment de les condicions de l'Ordre de 13 de juliol de 1993 per a aquests. - Mètode de tractament de les aigües residuals i descripció de les instal·lacions. Justificació de l'elecció. - Fonaments del mètode. Balanç de matèria. Rendiment previst. Diagrama de flux. - Descripció d'instal·lacions d'evacuació de l'abocament. .Característiques de la conducció. Nombre, tipus i disposició de difusors. . Estabilitat mecànica i estructural de l'obra. Característiques dels materials. . Mètodes constructius i integració de l'obra en el seu entorn. . Mecanismes de transport, dilució i autodepuració. . Afecció a la conducció de les variacions estacionals del perfil de la platja. - Elements de control del funcionament de les instal·lacions de depuració. Sistemes de control d'abocaments que pogueren produir-se com a conseqüència de fallades en les instal·lacions d'emmagatzematge o depuració. - Descripció detallada de la instal·lació prevista per al mesurament de cabal i la presa de mostres de l'abocament per l'Administració. - Estudis complementaris: . Usos de la zona. . Alternatives d'abocament. . Estudi de dinàmica litoral. . Paràmetres oceanogràfics. - Programa de vigilància i control, segons l'Ordre 13 de juliol de 1993. - Plec de prescripcions tècniques. - Estudi de seguretat i salut. - Informació fotogràfica de la zona. Superfície d'ocupació en metres quadrats de domini públic maritimoterrestre i de zones de servitud prevista per a les obres. - Pressupostos, amb indicació de la quantia detallada, per unitats d'obra, dels treballs que es realitzaran en el domini públic maritimoterrestre. Expressió detallada dels costos d'operació, manteniment i vigilància i control que s'hagen establit. - Plànols. - Estudi d'impacte ambiental, en cas que el projecte haja de ser sotmés a aquest tràmit. - Estudi de compatibilitat de l'abocament amb l'estratègia marina corresponent, de conformitat amb els criteris establits reglamentàriament, per a poder emetre l'informe de compatibilitat que estableix l'article 3.3 de la Llei 41/2010, de protecció del medi marí.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: (Per a anys anteriors, consulteu les instruccions de la taxa en el portal tributari) Model 046-9799: Taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals Article 4.1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. - Per autorització d'abocaments a aigües marítimes litorals: a) 518,74 euros quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat no supere els 7.000 metres cúbics. b) 1.559,22 euros si el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat supera els 7.000 metres cúbics. - Per control d'abocaments a aigües marítimes litorals: Vegeu l'apartat "Informació complementària". https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9799

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc775. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Les sol·licituds d'autorització que s'oposen al que disposa la normativa en vigor es denegaran i s'arxivaran en el termini màxim de dos mesos, sense més tràmit que l'audiència prèvia al peticionari. - La conselleria competent en la matèria comunicarà al peticionari les deficiències observades. En deu dies aquest formularà al·legacions o esmenarà els defectes. - Posteriorment, la conselleria esmentada requerirà informes d'altres organismes (ajuntaments, Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Ministeri de Foment, Ministeri de Defensa, conselleries competents en la matèria, etc.). - L'expedient se sotmetrà a informació pública durant un termini de vint dies. Es traslladaran al peticionari les reclamacions perquè hi presente al·legacions. Si hi ha modificacions, s'obrirà un nou període d'informació pública. - La conselleria competent en la matèria oferirà al peticionari les condicions en què s'autoritzaria l'abocament al domini públic maritimoterrestre. Si el peticionari no accepta íntegrament les condicions proposades en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació, es tancarà l'expedient per desistiment d'aquest sense autoritzar-ne l'abocament.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada en el termini d'un mes davant del conseller competent en la matèria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran desestimats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa