Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en el sorteig de caça en la Reserva Valenciana de Caça de La Muela de Cortes (València)

Codi SIA:: 210765
Codi GVA:: 788
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-01-2024
31-03-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sistema de caça controlada compatible amb el medi ambient. Petició de participació en el sorteig de permisos de caça d'exemplars de caça major.

Observacions

Observacions

* TROFEU I SELECTIU DE CABRA SALVATGE I MUFLÓ EN AJUNTAMENTS Finalment, se l'informa que podrà optar a un trofeu de mufló acudint als ajuntaments que conformen el territori de la Reserva Valenciana Muela de Cortes. Els ajuntaments en qüestió són: - CORTES DE PALLÁS 96 251 70 01 - BICORP 96 226 91 10 - MILLARES 96 251 90 00 - JALANCE 96 219 60 11 - JARAFUEL 96 219 80 11 - TERESA DE COFRENTES 96 189 32 78 - COFRENTES 96 189 41 64

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els caçadors interessats a participar en el sorteig, que han de presentar un únic imprés. EXCLUSIONS: - Els que hagen presentat més d'una sol·licitud. - Els que hagen caçat amb anterioritat en la reserva i hagen obtingut un exemplar susceptible de medalla, de manera que no es pot repetir trofeu de la mateixa espècie en un termini de 5 anys.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Des de l'1 de gener fins al 31 de març.

Formularis documentació

Imprés de sol·licitud NOTES: - Per cada persona interessada s'ha de presentar un únic imprés i assenyalar amb una creu les opcions desitjades. - Els impresos es podran descarregar d'Internet.

Presentació

Presentació

Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=788. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1) TRAMITACIÓ EN PAPER (individual) - Presentació de la sol·licitud degudament omplida i signada en els registres habilitats. - Confecció de la llista d'agraciats i comunicació a aquests. - Pagament de la quota d'entrada pels adjudicataris. - Expedició del permís amb la prèvia acceptació de les normes de la reserva. 2) TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a les persones que disposen de signatura electrònica) 1. - Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat". 2. Omplir la sol·licitud 3. Signar i enviar La inscripció en el sorteig de caça de Muela de Cortes serà automàtica i ha de contindre les dades que hagen sigut aportades per la persona sol·licitant. 3) TRAMITACIÓ PER A GESTORS (en paper) Presentació de la sol·licitud degudament omplida i signada en els registres habilitats (model de sol·licitud per a gestors). Suport informàtic on es reculla l'arxiu que se li entrega amb la llista de les persones que vulguen participar així com les opcions que trien. Llista en suport paper on figuren totes les persones que s'han inclòs en el suport informàtic. Aquesta llista ha de recollir exclusivament les dades següents: Nom, cognoms i DNI, així com les modalitats a les quals s'opta. No cal remetre la còpia de DNI de cap persona. L'aplicació informàtica es podrà sol·licitar a la direcció de la Reserva Valenciana de Caça de Muela de Cortes rvcmuelacortes@gva.es

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa