Carnet per a la recol·lecció o extracció de llavor de clòtxina.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210768
|
Codi GVA: 805
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Garantir la professionalitat d'aquestes activitats per a la qual cosa es permet el control de l'extracció per part de les confraries o través del pas del producte per les llotges pesqueres. Per a l'exercici de l'activitat de recol·lecció o extracció de llavor de clòtxina, s'ha d'estar en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* VALIDESA DE LA LLICÈNCIA O CARNET: La llicència serà vàlida per cinc anys naturals i permetrà l'extracció de llavor durant el període comprés entre l'1 de maig i el 31 de desembre. * HORARI DE L'ACTIVITAT DEL MARISQUEIG: - L'activitat del marisqueig es podrà realitzar al litoral de la...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones interessades a realitzar l'activitat de recol·lecció o extracció de llavor de clòtxina.

Requisits

Ser titular d'una clotxinera situada a la Comunitat Valenciana, o treballador d'aquesta.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud en model normalitzat. - Acreditació de ser titular d'una clotxinera, situada a la Comunitat Valenciana, o treballador de la clotxinera.
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9794 - Taxa per expedició de llicències de pesca recreativa, esparver i marisqueig Import: 15,01 euros https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9794

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos a comptar de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran estimats.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Sancions
Les infraccions se sancionaran d'acord amb el que estableix la Llei 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat, sobre defensa dels recursos pesquers.