Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el Registre d'associacions.

Codi SIA:: 210511
Codi GVA:: 83
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Segons estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana, en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d'associacions que tindrà com a objecte la inscripció de les associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficoassistencial, de voluntariat social i semblants, que duguen a terme principalment les seues funcions en el seu àmbit territorial. - La inscripció registral fa pública la constitució i els estatuts de les associacions i és garantia tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus membres.

Observacions

Observacions

* ASSOCIACIONS ESTRANGERES Sense perjudici del que disposa l'ordenament comunitari europeu, les associacions estrangeres vàlidament constituïdes d'acord amb la seua llei personal i la Llei orgànica 1/2002 que pretenguen exercir activitats a Espanya de manera estable o duradora, han de fixar una delegació en territori espanyol.

Requisits

Requisits

- Les associacions es constitueixen mitjançant acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes. - Els membres fundadors de l'associació han de ser majors d'edat i tindre capacitat legal d'obrar. - En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, s'haurà d'aportar una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella, en el qual aparega la voluntat de constituir l'associació i formar part d'ella, així com la designació de la persona física que representarà.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol dels promotors de l'associació. Este tràmit telemàtic, obligatori per a les persones jurídiques (com les associacions), podrà ser sol·licitat amb certificat digital de la pròpia associació o bé de qualsevol persona física o jurídica que actue en nom de l'associació. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "SOL·LICITUD Presentació autenticada" d'esta mateixa pàgina.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
  • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4375, d'11/11/02).
  • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

Qualsevol dels promotors de l'associació dirigirà un sol·licitud, al Registre d'Associacions, en què sol·licite la inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels següents documents: 1. ACTA FUNDACIONAL en la qual es farà constar: a) El nom i cognoms dels promotors de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en tots dos casos, la nacionalitat i el domicili. b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, hagueren establit i la denominació d'aquella, que haurà de coincidir amb la que reculla els seus estatuts. c) Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l'associació. El contingut d'aquells serà l'expressat en l'apartat 3 d'este camp d'informació. d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i signatura dels promotors, o dels seus representants en el cas que siguen persones jurídiques. e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, aportant una relació dels seus components en document independent signat per tots ells en senyal de la seua acceptació. Al l'acta fundacional haurà d'acompanyar-se: a) En el cas de les persones físiques, document acreditatiu de la seua identitat, degudament acarat, llevat que hagen prestat l'autorització expressa en la instància normalitzada perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les dades d'identitat de les bases informàtiques corresponents. b) En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella en el qual aparega la voluntat de constituir l'associació i formar part d'ella, així com la designació de la persona física que la representarà. c) Si els atorgants de l'acta intervenen a través de representant, acreditació de la seua identitat. 2. Els ESTATUTS el depòsit dels quals s'interessa, signats per qui indiquen els propis estatuts o, en defecte d'això, per totes les persones associades fundadores o per qui ostente la presidència o la secretaria de l'associació, que hauran de contindre els següents extrems: a) La denominació de l'associació, que haurà de ser idèntica amb la recollida en l'acta fundacional i que no podrà incloure terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, especialment mitjançant l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita en el registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l'interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, llevat que se sol·licite pel titular de la mateixa o amb el seu consentiment. b) El domicili i l'àmbit territorial en el qual haja de realitzar principalment les seues activitats. c) La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit. d) Els fins i activitats, descrits de manera precisa. e) Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si és el cas, les classes d'estos. Podran incloure's les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats. f) Els drets i obligacions dels associats i, si és el cas, de cadascuna de les seues modalitats. g) Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació. h) Els òrgans de govern i representació incloent la seua composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, manera de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els citats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'ordre del dia. i) El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu. j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels quals es podrà fer ús. k) Causes de dissolució i destí del patrimoni en tal suposat, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació. 3. Una RELACIÓ DE COMPONENTS DE L'ÒRGAN PROVISIONAL DE GOVERN . El model per a facilitar la seua redacció pot trobar-lo en “FORMULARIS”. Hauran d'emplenar-ho i signar-ho per tots els seus integrants. Els membres de la primera junta directiva han de ser membres fundadors de l'associació.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerides. 1. El termini d'inscripció en el corresponent registre serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció. L'Administració procedirà a la inscripció i limitarà la seua activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els estatuts. 2. Quan s'advertisquen defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o quan la denominació coincidisca amb una altra inscrita o puga induir a error o confusió amb ella, o quan la denominació coincidisca amb una marca registrada notòria llevat que se sol·licite pel titular de la mateixa o amb el seu consentiment, se suspendrà el termini per a procedir a la inscripció i s'obrirà el corresponent per a l'esmena dels defectes advertits. 3. Quan l'entitat sol·licitant no es trobe inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, o no tinga naturalesa d'associació, l'Administració, prèvia audiència d'esta, denegarà la seua inscripció en el corresponent registre d'associacions i indicarà al sol·licitant quin és el registre o òrgan administratiu competent per a inscriure-la. La denegació serà sempre motivada. 4. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà resolució motivada, i es donarà trasllat de tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent; a més comunicarà esta circumstància a l'entitat interessada i quedarà suspés el procediment administratiu fins que recaiga resolució judicial ferma. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà resolució motivada i donarà trasllat de tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent, i comunicarà esta circumstància a l'entitat interessada. Per a consultar dubtes sobre la tramitació del seu expedient pot consultar-les en les següents adreces de correu electrònic: Alacant: entitats_jurídiques_dt_alicante@gva.es Castelló: regaso_cas@gva.es València: registre_asociacionesvcia@gva.es

Termini màxim

Termini màxim

- El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. - Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa