Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el Registre d'associacions

  Objecte del tràmit

  - Segons estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana, en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d'associacions que tindrà com a objecte la inscripció de les associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficoassistencial, de voluntariat social i semblants, que duguen a terme principalment les seues funcions en el seu àmbit territorial.

  - La inscripció registral fa pública la constitució i els estatuts de les associacions i és garantia tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus membres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol dels promotors de l'associació.

  Requeriments

  - Les persones membres de la comissió organitzadora han de ser majors d'edat.
  - Tots han de tindre capacitat legal d'obrar.
  - En cas que alguna de les persones promotores siga una persona jurídica, s'ha d'aportar un certificat de l'acord adoptat vàlidament per l'òrgan competent d'aquesta en què figure la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà.
  - Les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes.

  Inici
 • Taxes

  No subjecte a pagament de taxa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Qualsevol de les persones promotores de l'associació ha de dirigir una instància, per duplicat, subscrita degudament per ella, al Registre d'Associacions, en què sol·licite la inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels documents següents:

  1. Dos exemplars originals de l'acta fundacional en què s'ha de fer constar:

  a) El nom i els cognoms de les persones promotores de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques i, en els dos casos, la nacionalitat i el domicili.
  b) La voluntat de les persones promotores de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, han establit, i la denominació d'aquesta, que ha de coincidir amb la que reculla els seus estatuts.
  c) Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l'associació.
  El contingut d'aquests ha de ser el que s'expressa en l'apartat 3 d'aquest camp d'informació.
  d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i signatura dels promotors, o dels seus representants en el cas que siguen persones jurídiques.
  e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, per a la qual cosa cal aportar una llista dels seus components en un document independent signat per tots ells en senyal de la seua acceptació.

  2. L'acta fundacional ha d'anar d'acompanyada de:

  a) En el cas de les persones físiques, document acreditatiu de la seua identitat, degudament acarat, llevat que hagen prestat l'autorització expressa en la instància normalitzada perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les dades d'identitat de les bases informàtiques corresponents.
  b) En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella en el qual aparega la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà.
  c) Si les persones atorgants de l'acta intervenen a través de representant, acreditació de la seua identitat.

  3. Dos exemplars originals dels estatuts el depòsit dels quals s'interessa, signats per qui indiquen els estatuts o, en defecte d'això, per totes les persones associades fundadores o per qui ocupe la presidència o la secretaria de l'associació, que han de contindre els punts següents:

  a) La denominació de l'associació, que ha de ser idèntica a la recollida en l'acta fundacional i que no podrà incloure cap terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, especialment mitjançant l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita en el registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l'interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, llevat que se sol·licite pel titular d'aquesta o amb el seu consentiment.
  b) El domicili i l'àmbit territorial en el qual haja de realitzar principalment les seues activitats.
  c) La durada, quan no es constituïsca per temps indefinit.
  d) Les finalitats i activitats, descrites de manera precisa.
  e) Els requisits i les modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si escau, les classes d'aquests.
  S'hi poden incloure les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats.
  f) Els drets i les obligacions dels associats i, si escau, de cada una de les seues modalitats.
  g) Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació.
  h) Els òrgans de govern i representació incloent-hi la seua composició, les regles i els procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, la durada dels càrrecs, les causes del seu cessament, la forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i els requisits perquè els òrgans esmentats queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'ordre del dia.
  i) El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu.
  j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels quals es podrà fer ús.
  k) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació.

  * EN EL CAS D'ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D'ALUMNES, CAL PRESENTAR UN EXEMPLAR MÉS DE CADA DOCUMENT I DELS ESTATUTS.

  Impresos associats

  INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS

  ACTA FUNDACIONAL DE L'ASSOCIACIÓ

  RELACIÓ DE COMPONENTS DE L'ÒRGAN PROVISIONAL DE GOVERN

  MODELS D'ESTATUTS D'ASSOCIACIONS JUVENILS (SECCIÓ 3a)

  ESTATUTS AMPAs

  MODEL D'ESTAUTOS 1a INSCRIPCIÓ D'ASSOCIACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerides.

  1. El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent.
  Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà considerar estimada la sol·licitud d'inscripció.
  L'Administració inscriurà i limitarà la seua activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els estatuts.

  2. Quan s'advertisquen defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o quan la denominació coincidisca amb una altra inscrita o puga induir a error o confusió amb aquesta, o quan la denominació coincidisca amb una marca registrada notòria, llevat que ho sol·licite el titular d'aquesta o es tinga el seu consentiment, se suspendrà el termini per a inscriure i s'obrirà el corresponent per a l'esmena dels defectes que s'hagen advertit.

  3. Quan l'entitat sol·licitant no es trobe inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, o no tinga naturalesa d'associació, l'Administració, amb una audiència prèvia amb aquesta, denegarà la inscripció en el registre d'associacions corresponent i indicarà a la persona sol·licitant quin és el registre o l'òrgan administratiu competent per a inscriure-la. La denegació serà sempre motivada.

  4. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada, i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent; a més, comunicarà aquesta circumstància a l'entitat interessada i quedarà suspés el procediment administratiu fins que es dicte una resolució judicial ferma.
  Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent, i comunicarà aquesta circumstància a l'entitat interessada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  En els supòsits dels apartats 2 i 3 anteriors es podran interposar els recursos procedents davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu, i en el supòsit de l'apartat 4, davant de l'orde jurisdiccional penal.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * ASSOCIACIONS ESTRANGERES
  Sense perjudici del que disposa l'ordenament comunitari europeu, les associacions estrangeres vàlidament constituïdes d'acord amb la seua llei personal i la Llei orgànica 1/2002 que pretenguen exercir activitats a Espanya de manera estable o duradora, han de fixar una delegació en territori espanyol.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  - Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).

  - Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4375, d'11/11/02).

  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.

  Vegeu el Decret 181/2002, de 5 de novembre.

  Vegeu la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.