Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Catàleg de proteccions.

  Objecte del tràmit

  Determinar aquells elements territorials, espais o béns immobles que, com a conseqüència dels seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres, requereixen un règim de conservació específic i, si escau, l'adopció de mesures cautelars de protecció o de foment i valorització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració.

  - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - ALACANT, CHURRUCA
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - VALÈNCIA PROP I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP 9 D'OCTUBRE - VALÈNCIA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18493&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Segons el que estableix l'article 42 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana:

  El catàleg de proteccions diferenciarà, com a mínim, tres seccions: patrimoni cultural, patrimoni natural i paisatge; a aquestes seccions, es podran afegir les altres que s'estimen convenients per la seua presència significativa en el municipi.
  Cada una d'aquestes tindrà el contingut següent:

  a) Inventari d'elements i conjunts potencialment catalogables; situació i descripció general d'aquests.
  b) Anàlisi del conjunt, criteris de valoració i selecció, criteris de classificació, criteris de protecció i integració en l'ordenació territorial i urbanística, criteris de foment i possibilitats d'intervenció. Proposta de catalogació.
  c) Memòria justificativa de la selecció efectuada, classificació i tipus de protecció, propostes normatives i d'actuació.
  Quadre resum amb les principals dades de la catalogació.
  d) Fitxa individualitzada de cada element i conjunt catalogat, que inclourà la identificació, l'emplaçament, la descripció, els nivells de protecció i ús, les actuacions previstes i la normativa aplicable; tot això d'acord amb els formats i les indicacions continguts en l'annex VI d'aquesta llei.
  e) Plànol general amb la situació i l'emplaçament de tots els elements catalogats.
  f) Determinacions generals que cal incorporar en el pla general estructural o en els instruments d'ordenació detallada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Segons el que estableix el títol III del llibre I de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 3267, de 18/06/98).
  - Ordre de 8 de març de 1999, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es declaren de necessària observança en la redacció dels plans urbanístics o territorials que es formulen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana determinades cartografies temàtiques i estudis integrants del Sistema d'Informació Territorial publicades per aquesta Conselleria (DOCV núm. 3456, de 17/03/99).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).
  - Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6441, de 19/01/11).
  - Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (BOE núm. 153, de 27/03/13).
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  - Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31/10/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 5/2014, de 25 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.