Detall de Procediment

Catàleg de proteccions.

Codi SIA: 210784
Codi GUC: 837
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Determinar aquells elements territorials, espais o béns immobles que, com a conseqüència dels seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres, requereixen un règim de conservació específic i, si escau, l'adopció de mesures cautelars de protecció o de foment i valorització.

Normativa del procediment

 • Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 3267, de 18/06/98).
 • Ordre de 8 de març de 1999, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es declaren de necessària observança en la redacció dels plans urbanístics o territorials que es formulen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana determinades cartografies temàtiques i estudis integrants del Sistema d'Informació Territorial publicades per aquesta Conselleria (DOCV núm. 3456, de 17/03/99).
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 4867, de 21/10/04).
 • Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).
 • Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6441, de 19/01/11).
 • Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (BOE núm. 153, de 27/03/13).
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31/10/15).
Sol·licitud

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Segons el que estableix l'article 42 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana: El catàleg de proteccions diferenciarà, com a mínim, tres seccions: patrimoni cultural, patrimoni natural i paisatge; a aquestes seccions, es podran afegir les altres que s'estimen convenients per la seua presència significativa en el municipi. Cada una d'aquestes tindrà el contingut següent: a) Inventari d'elements i conjunts potencialment catalogables; situació i descripció general d'aquests. b) Anàlisi del conjunt, criteris de valoració i selecció, criteris de classificació, criteris de protecció i integració en l'ordenació territorial i urbanística, criteris de foment i possibilitats d'intervenció. Proposta de catalogació. c) Memòria justificativa de la selecció efectuada, classificació i tipus de protecció, propostes normatives i d'actuació. Quadre resum amb les principals dades de la catalogació. d) Fitxa individualitzada de cada element i conjunt catalogat, que inclourà la identificació, l'emplaçament, la descripció, els nivells de protecció i ús, les actuacions previstes i la normativa aplicable; tot això d'acord amb els formats i les indicacions continguts en l'annex VI d'aquesta llei. e) Plànol general amb la situació i l'emplaçament de tots els elements catalogats. f) Determinacions generals que cal incorporar en el pla general estructural o en els instruments d'ordenació detallada.

Impresos associats

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració. - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Segons el que estableix el títol III del llibre I de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de quaranta dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud d'aprovació definitiva. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran estimatoris.

Òrgans resolució

- Si el director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge decideix sotmetre la proposta a la CIU: · Entrada en la comissió territorial perquè aquesta ho aprove. - En cas contrari, resoldrà directament el conseller d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Esgota via administrativa