• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Catàleg de proteccions.

  Objecte del tràmit

  Determinar aquells elements territorials, espais o béns immobles que, com a conseqüència dels seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres, requereixen un règim de conservació específic i, si escau, l'adopció de mesures cautelars de protecció o de foment i valorització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'URBANISME - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'URBANISME - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18493&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Segons el que estableix l'article 42 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana:

  El catàleg de proteccions diferenciarà, com a mínim, tres seccions: patrimoni cultural, patrimoni natural i paisatge; a aquestes seccions, es podran afegir les altres que s'estimen convenients per la seua presència significativa en el municipi.
  Cada una d'aquestes tindrà el contingut següent:

  a) Inventari d'elements i conjunts potencialment catalogables; situació i descripció general d'aquests.
  b) Anàlisi del conjunt, criteris de valoració i selecció, criteris de classificació, criteris de protecció i integració en l'ordenació territorial i urbanística, criteris de foment i possibilitats d'intervenció. Proposta de catalogació.
  c) Memòria justificativa de la selecció efectuada, classificació i tipus de protecció, propostes normatives i d'actuació.
  Quadre resum amb les principals dades de la catalogació.
  d) Fitxa individualitzada de cada element i conjunt catalogat, que inclourà la identificació, l'emplaçament, la descripció, els nivells de protecció i ús, les actuacions previstes i la normativa aplicable; tot això d'acord amb els formats i les indicacions continguts en l'annex VI d'aquesta llei.
  e) Plànol general amb la situació i l'emplaçament de tots els elements catalogats.
  f) Determinacions generals que cal incorporar en el pla general estructural o en els instruments d'ordenació detallada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Segons el que estableix el títol III del llibre I de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 3267, de 18/06/98).
  - Ordre de 8 de març de 1999, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es declaren de necessària observança en la redacció dels plans urbanístics o territorials que es formulen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana determinades cartografies temàtiques i estudis integrants del Sistema d'Informació Territorial publicades per aquesta Conselleria (DOCV núm. 3456, de 17/03/99).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).
  - Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6441, de 19/01/11).
  - Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (BOE núm. 153, de 27/03/13).
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  - Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31/10/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 5/2014, de 25 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.