Sol·licitud d'inscripció en el registre d'una federació, confederació o unió d'associacions

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 210512
|
Codi GVA: 84
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció en el Registre d'Associacions d'una federació, confederació o unió d'associacions, en el marc del que estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm....

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
 • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm....
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/2008).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El president de l'òrgan provisional de govern de cada federació, confederació o unió d'associacions.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerides . - El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Imprés de sol·licitud, subscrit degudament per la persona titular de la presidència de l'òrgan provisional de govern i acompanyat de la documentació següent: - Acta fundacional, en què figure l'acord adoptat per a constituir la federació, confederació o unió d'associacions, així com la data...
Saber més
Taxa o pagament

No sotmés a pagament de taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
- El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà considerar...
Saber més