Autorització d'ús de la marca de qualitat de la Comunitat Valenciana per a productes agraris i agroalimentaris

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210786
|
Codi GVA: 843
Descarregar informació
Termini obert

Des de 07-08-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es promou la marca de qualitat "CV", de titularitat de la Generalitat Valenciana i gestionada per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a garantir la qualitat singular dels productes agraris i agroalimentaris que l'acrediten, i complir les reglamentacions de qualitat que s'adopten.

L'autorització de l'ús de la marca de qualitat "CV" se sol·licitarà per a un únic producte. Pot ser-ho per a un grup de productes quan aquests hagen sigut objecte d'una reglamentació específica de qualitat única i comuna.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
07-08-2018
Observacions

* RENOVACIÓ:

Les autoritzacions d'ús de la marca tenen eficàcia durant un any, transcorregut el qual, i sense necessitat que hi haja una comunicació expressa, es considerarà renovada per períodes successius de dos anys cada un. Aquestes renovacions es poden deixar sense efectes, amb caràcter previ, per mitjà d'una resolució de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, motivada en l'incompliment del règim de l'autorització.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

- Les entitats associatives privades sense ànim de lucre constituïdes pels operadors dels productes de què es tracte (productors, transformadors o comercialitzadors), amb l'objecte de la gestió de l'ús autoritzat de la marca, en les condicions establides, pels seus associats presents i futurs que complisquen exigències de la reglamentació de qualitat del producte i de l'autorització que es dicte en cada cas.

- Excepcionalment poden sol·licitar l'autorització directament, i així concedir-se de manera motivada, les persones físiques o jurídiques que produïsquen, elaboren, transformen i comercialitzen el producte per al qual es pretenga l'autorització, sempre que ho justifiquen les característiques especials del sector o les singularitats del producte o dels productes afectats.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida. - Les sol·licituds d'autorització seran informades tècnicament per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de la Comunitat Valenciana, si bé es poden sol·licitar, si escau, informes o estudis complementaris sobre la producció,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 07-08-2018

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud d'autorització. - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si escau, del seu representant legal. Per a persones físiques no és necessari presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze a l'Administració el fet de consultar les dades. -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entendran estimatoris.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Sancions
En cas d'incompliment de les condicions previstes per a l'autorització, així com de la normativa vigent, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot retirar a l'infractor l'autorització de l'ús de la distinció.