Detall de Procediment

Ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals

Codi SIA: 210789
Codi GUC: 861
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(05-04-2023
04-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Desenvolupament anual de programes, projectes o activitats l'objectiu de les quals siga la protecció dels animals de companyia, tal com recull la Llei 2/2023, de 13 de març, de la Generalitat Valenciana.

Observacions

* ACTIVITATS SUBVENCIONABLES a) Part de les despeses de funcionament necessàries per al desenvolupament d'una o diverses de les activitats següents: - Campanyes educatives o de conscienciació social l'objectiu de les quals siga la difusió d'aspectes de la Llei 2/2023, de 13 de març, de la Generalitat, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal. Aquestes seran realitzades a través de centres escolars, cívics o entitats afins sense ànim de lucre. - Campanyes per a reduir el nombre d'animals de companyia abandonats basades en un control sobre la grandària de les seues poblacions. - Programes autoritzats de recollida d'animals de companyia abandonats la destinació dels quals siga un nucli zoològic registrat com a alberg temporal d'aquests animals. - Programes de manteniment de nuclis zoològics registrats per a l'alberg temporal d'animals de companyia abandonats. - Despeses de manteniment, material fungible i lloguer de la seu de l'associació fins a un màxim del vint-i-cinc per cent del total pressupostat. Aquesta ajuda és incompatible amb la indicada en el punt anterior. b) La construcció i/o adequació a les exigències tècniques legals de les instal·lacions per a alberg d'animals de companyia abandonats, d'acord amb el que preveu el Decret 158/1996, del Consell. El beneficiari haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual sol·licita la subvenció, durant un període de cinc o dos anys, segons es tracte de béns inscriptibles en un registre públic o no, amb les excepcions que preveu l'apartat 5 de l'article 31 de la Llei general de subvencions. * INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES La percepció de les ajudes previstes en aquesta ordre és incompatible amb la de qualsevol altra ajuda de l'Administració nacional o comunitària destinada a la mateixa finalitat. A aquest efecte, els serveis tècnics realitzaran comprovacions periòdiques. * REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ I PROCEDIMENT DE CONTROL - Les inversions s’ha de realitzar i justificar davant de l'Administració abans del dia 15 d'octubre de cada exercici pressupostari per al qual haja sigut concedida la subvenció, mitjançant un compte justificatiu, que inclourà la declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les despeses incorregudes, i s’hi han d’adjuntar les factures de tercers corresponents a aquestes, així com els seus justificants bancaris de pagament. Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 30.000 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar i presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, que no podran ser superiors al valor de mercat, abans de contraure el compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d’acord amb criteris d'eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Associacions de protecció i defensa dels animals sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'associacions de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i que tinguen per principal finalitat la defensa i protecció dels animals, i desenvolupen algunes de les activitats relacionades en l'apartat 'Informació Complementària', en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2023 serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9568 / 04.04.2023).

Documentació

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat amb la documentació següent: - Estatuts de l'associació visats per òrgan competent o certificació de la persona que ocupa la secretaria de l'associació, i amb la indicació que els estatuts que van ser presentats davant de la Conselleria en data (cal reflectir la data) no han sigut modificats. En el cas de modificació d'aquests, hauran de presentar una acta d'aquesta modificació. - Certificació del registre d'associacions amb data actualitzada, en què conste la inscripció en el registre, així com les persones integrants de l'òrgan de representació vigent en l'actualitat. - Certificació expedida per la persona que ocupa la secretaria de l'associació en què faça constar que la persona sol·licitant, actua en representació d'aquesta. - Certificació expedida per la persona que ocupe la secretaria de l'associació en la qual es faça referència expressa al nombre de persones associades d'aquesta. - Domiciliació bancària, en la sol·licitud s'indicarà el compte actual donat d'alta, amb la confirmació de la vigència de les dades bancàries ja presentades. En el cas d'altes, baixes o modificacions, es realitzarà de manera telemàtica en la sede.gva.es/proc22648. - Programa d'activitats que cal desenvolupar, amb la indicació del calendari per a les associacions reconegudes com a col·laboradores, per a ser considerades com a tal a l'efecte de l'ordre de priorització establit en l'apartat “Informació complementària”, que hauran d'haver presentat per a la seua aprovació, tal com estableix l'article 23 del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell. - Descripció de totes les activitats per a les quals sol·licita ajuda amb el pressupost detallat de cada una. - Declaració del registre del nucli zoològic, en la sol·licitud d'ajuda per a les despeses pròpies de l'alberg. En el cas que siga propietat de l'ajuntament i siga gestionat per l'associació protectora, haurà de presentar el conveni actualitzat amb l'ajuntament corresponent. - Declaració del registre del nucli zoològic i acord del programa amb l'ajuntament, en la sol·licitud d'ajuda per als programes de recollida d'animals abandonats en la via pública la destinació dels quals siga un alberg d'animals. - NIF de l'associació. D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas que s’oposen al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, cal manifestar-ho, i tindran l’obligació d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La instrucció del procediment de concessió de subvencions i l'emissió de la proposta de resolució correspon al servei competent en matèria de ramaderia, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució, i que remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds. - A la vista de l'informe d'avaluació, l'òrgan col·legiat realitzarà la proposta de concessió de les ajudes. - Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió i denegació de les ajudes. La publicació de la resolució en el DOGV assortirà els efectes de notificació a les persones interessades. Així mateix, es realitzarà la publicació en la seu electrònica sede.gva.es/es/proc861 a títol informatiu. - La falta de resolució expressa i la seua notificació en el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds tindrà efecte desestimatori. No obstant això, aquest termini no començarà a comptar fins que es publique l'import global màxim de les ajudes aprovat per a cada exercici pressupostari.

Criteris de valoració

Si el conjunt de les ajudes sol·licitades superara en cada un dels apartats els fons disponibles, la concessió de la subvenció es realitzarà tenint en compte el següent ordre de preferència, que s'aplicarà a cada conjunt de sol·licituds agrupades en els seus respectius apartats: - Primer: sol·licituds presentades per associacions reconegudes com a col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. - Segon: resta de sol·licituds. Dins de cada un dels dos nivells anteriors, tindran preferència les sol·licituds d'empreses que acrediten ocupar més percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les seues plantilles, amb anterioritat a la publicació d'aquesta ordre, o que es comprometen a contractar un percentatge superior durant l'àmbit temporal de duració de la subvenció. Si, ordenats tots els expedients segons el que s'estableix anteriorment, no hi haguera suficient crèdit per a totes les sol·licituds dins del mateix nivell de preferència, s'atendrà l'ordenació d’aquestes per punts, i s’atorgarà un punt per cada cent associats fins a un màxim de 10 punts. Si per a un mateix nivell de puntuació no existira crèdit suficient per a satisfer totes les sol·licituds, es procedirà al seu prorrateig.
Termini alegació:
des de: 05-04-2023

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Les ajudes per beneficiari seran del 60 % del cost global pressupostat, per al conjunt de les activitats per a les quals sol·liciten ajudes de despeses de funcionament, amb una quantia màxima per beneficiari de 7.200 euros, i del 80 % del cost global pressupostat per a les inversions referents a construcció i adequació d'instal·lacions amb una quantia màxima de l'ajuda per beneficiari de 12.000 euros.

Termini màxim

- La falta de resolució expressa i la notificació d'aquesta en el termini de sis mesos a comptar de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, tindrà efecte desestimatori. No obstant això, aquest termini no començarà a comptar fins que es publique l'import global màxim de les ajudes aprovat per a cada exercici pressupostari.

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 16-10-2023

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit