Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals.

  Objecte del tràmit

  Desenvolupament anual de programes, projectes o activitats que tinguen com a objectiu la protecció dels animals de companyia, d'acord amb el que recull la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions de protecció i defensa dels animals sense ànim de lucre, constituïdes legalment i inscrites en el Registre d'Associacions de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i que tinguen com a finalitat principal la defensa i la protecció dels animals i desenvolupen algunes de les activitats relacionades en l'apartat d''Informació complementària', en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les ajudes per beneficiari seran del 60 % del cost global pressupostat per al conjunt de les activitats per a les quals sol·liciten ajudes de despeses de funcionament, amb una quantia màxima per beneficiari de 7.200 euros, i del 80 % del cost global pressupostat per a les inversions referents a construcció i l'adequació d'instal·lacions, amb una quantia màxima de l'ajuda per beneficiari de 12.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2020 serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8805, de 06/05/2020).

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà amb caràcter general com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagueren suspés, el termini de 1 mes per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat, juntament amb la documentació següent:

  - Estatuts de l'associació. En cas de modificació d'aquests, s'haurà de presentar l'acta d'aquesta modificació.
  - Certificació que acredite la inscripció en el registre d'associacions, en cas que no siga una entitat col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
  - Certificació expedida pel secretari de l'associació que indique que qui ho sol·licita actua en representació d'aquesta.
  - Certificació expedida pel secretari de l'associació en la qual es faça una referència expressa al nombre d'associats d'aquesta.
  - Model de domiciliació bancària, en cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que es troben en el sistema d'informació comptable de la Generalitat.
  - Les associacions reconegudes com a col·laboradores, per a ser considerades com a tals a l'efecte de l'ordre de priorització establit en l'apartat d''Informació complementària', han d'haver presentat per a l'aprovació, tal com estableix l'article 23 del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 4/1994, de la Generalitat Valenciana, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia, el programa d'activitats que han de dur a terme, amb la indicació del calendari.
  - Per a les activitats de despeses de funcionament, la descripció de les activitats per a les quals se sol·licita ajuda, amb el pressupost detallat de cada una d'aquestes.
  - Per a les activitats de despeses de manteniment, el material fungible i el lloguer de la seu de l'associació fins a
  un màxim del vint-i-cinc per cent del total pressupostat (despeses pròpies de l'alberg), l'alberg haurà d'estar registrat com a nucli zoològic. En cas que aquest siga propietat de l'ajuntament però estiga gestionat per l'associació protectora, s'haurà de presentar el conveni actualitzat amb l'ajuntament corresponent.
  - Per als programes de recollida d'animals abandonats en la via pública, la destinació dels quals siga un alberg d'animals registrat com a nucli zoològic, hauran de presentar l'acord del programa amb l'ajuntament.
  - Per als projectes d'obra i llicència d'obres de l'ajuntament corresponent. El projecte d'obra no serà necessari si, quan es tracte d'una adequació d'instal·lacions, no es produeix una modificació dels volums construïts. En el cas d'aquestes activitats, s'haurà de presentar la declaració administrativa de nucli zoològic.
  - CIF de l'associació.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal d'aquest, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho haurà de manifestar a continuació, i quedarà obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES A LES ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS

  PRESSUPUEST

  JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES OTORGADES A ASSOCIACIONS DE PROTECCIO I DEFENSA DELS ANIMALS

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

  - La instrucció del procediment de concessió de subvencions i l'emissió de la proposta de resolució correspon al servei competent en matèria de ramaderia, que durà a terme, d'ofici, totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució, i que remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.

  - En vista de l'informe d'avaluació, l'òrgan col·legiat elaborarà la proposta de concessió de les ajudes.

  - Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió i la denegació de les ajudes. Aquesta resolució s'haurà de notificar al sol·licitant.

  - La falta de resolució expressa i la notificació d'aquesta en el termini de sis mesos a comptar de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, tindrà efecte desestimatori. No obstant això, aquest termini no començarà a comptar fins que es publique l'import global màxim de les ajudes aprovat per a cada exercici pressupostari.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=861

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc861.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella el dia en què s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada, i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave de signatura per a les persones físiques.

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de fer la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que es fan a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"->"sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  a) Una part de les despeses de funcionament necessàries per al desenvolupament d'una de les activitats següents, o de diverses:
  - Campanyes educatives o de conscienciació social que tinguen com a objectiu la difusió d'aspectes de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de protecció d'animals de companyia. Aquestes es duran a terme a través de centres escolars, cívics, o entitats afins sense ànim de lucre.
  - Campanyes per a reduir el nombre d'animals de companyia abandonats basades en un control sobre la grandària de les poblacions on es troben.
  - Programes autoritzats de recollida d'animals de companyia abandonats la destinació dels quals siga un nucli zoològic registrat com a alberg temporal d'aquests animals.
  - Programes de manteniment de nuclis zoològics registrats per a l'alberg temporal d'animals de companyia abandonats.
  - Despeses de manteniment, material fungible i lloguer de la seu de l'associació fins a un màxim del vint-i-cinc per cent del total pressupostat. Aquesta ajuda és incompatible amb la indicada en el punt anterior.
  b) La construcció i/o l'adequació a les exigències tècniques legals de les instal·lacions per a alberg d'animals de companyia abandonats, d'acord amb el que preveu el Decret 158/1996, del Consell, que desenvolupa la Llei 4/1994, de 8 de juliol.
  El beneficiari ha de destinar els béns a la finalitat concreta per al qual sol·licita la subvenció, durant un període de cinc o dos anys, segons es tracte de béns que es poden inscriure en un registre públic o no, amb les excepcions previstes en l'apartat 5 de l'article 31 de la Llei general de subvencions.
  * INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES
  La percepció de les ajudes previstes en aquesta ordre és incompatible amb la de qualsevol altra ajuda de
  l'Administració nacional o comunitària destinada a la mateixa finalitat. A aquest efecte, els serveis tècnics faran comprovacions periòdiques.
  * EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ I PROCEDIMENT DE CONTROL
  - Les inversions s'han de fer i s'han de justificar davant de l'Administració abans del dia 15 d'octubre de cada exercici pressupostari per al qual s'haja concedit la subvenció, per mitjà d'un compte justificatiu que ha d'incloure la declaració de les activitats dutes a terme i que s'han finançat amb la subvenció i el cost d'aquestes amb el desglossament de cada una de les despeses incorregudes, i s'hi han d'adjuntar les factures de tercers corresponents a aquestes, així com els justificants bancaris de pagament.
  - Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 50.000 euros, en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 18.000 euros, en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses
  de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar i presentar com a mínim tres ofertes de diversos proveïdors, que no poden ser superiors al valor de mercat, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses
  subvencionables no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que ho subministren o ho presten. L'elecció entre les ofertes presentades es farà d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  Criteris de valoració

  Si el conjunt de les ajudes sol·licitades supera en cada apartat els fons disponibles, la concessió de la subvenció es farà tenint en compte l'ordre de preferència següent, que s'aplicarà a cada conjunt de sol·licituds agrupades en els apartats respectius d'aquestes:

  - Primer: Sol·licituds presentades per associacions reconegudes com a col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  - Segon: La resta de sol·licituds.

  Dins de cada un dels dos nivells anteriors, tenen preferència les sol·licituds d'empreses que acrediten ocupar un percentatge més alt de treballadors discapacitats en relació amb les plantilles que tenen, amb anterioritat a la publicació d'aquesta ordre, o que es comprometen a contractar un percentatge més alt durant l'àmbit temporal de durada de la subvenció.

  Si, una vegada s'hagen ordenat tots els expedients segons el que s'ha establit anteriorment, no hi ha crèdit suficient per a totes les sol·licituds dins del mateix nivell de preferència, s'atendrà a l'ordenació d'aquestes per punts, i s'atorgarà un punt per cada cent associats, fins a un màxim de 10 punts. Si per a un mateix nivell de puntuació no hi ha crèdit suficient per a satisfer totes les sol·licituds, es procedirà al prorrateig d'aquest.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2307, d'11/07/1994).
  - Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar, pels beneficiaris de subvencions, l'exigència prevista en l'article 47.7 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2775, de 21/06/1996).
  - Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2813, de 23/08/1996).
  - Ordre de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableixen ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals (DOGV núm. 5418, de 30/12/2006).
  - RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible en la Resolució de 10 de desembre de 2018, en les ajudes a associacions de protecció i defensa dels animals per a l'exercici 2019 a la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l'exercici 2020.
  - Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l'exercici 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 4/1994, de 8 de juliol.

  Vegeu l'Ordre de 22 de desembre de 2006 (bases).

  Vegeu la Resolució de 21 de març de 2019.

  Vegeu la Resolució de 27 d'abril de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.