Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Oferiment per a l'acolliment familiar i/o delegació de guarda de caps de setmana i vacances de persones menors d'edat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Oferiment per a l'acolliment familiar i/o delegació de guarda de caps de setmana i vacances de persones menors d'edat.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del procediment és l'oferiment per a la formalització d'acolliments familiars en qualsevol de les modalitats legalment previstes i/o delegacions de guarda de caps de setmana i vacances i, si escau, inscripció en el corresponent registre administratiu.
  El Registre de Famílies Educadores té com a objecte gestionar la borsa de persones que, amb una formació prèvia i una valoració de la seua aptitud, s'ofereixen voluntàriament per a la formalització d'acolliments familiars i delegacions de guarda de persones menors d'edat sense fins adoptius.
  L'oferiment per a la formalització d'acolliments familiars i delegacions de guarda i inscripció en el Registre de Famílies Educadores únicament genera el dret al fet que es tinga en consideració la seua disponibilitat per a acollir persones menors d'edat en els termes manifestats pels interessats. A la vista dels oferiments presentats i les necessitats i característiques dels xiquets, xiquetes i adolescents susceptibles de ser acollits, l'òrgan competent de la direcció territorial amb competències en matèria d'infància i adolescència incoarà, sense ordre de prelació, els expedients que procedisquen, quan siga necessari, entre els oferiments presentats.

  La inscripció, si escau, permet optar a la formalització d'un acolliment familiar si les circumstàncies i l'interés de la persona menor d'edat ho aconsellen. En conseqüència, la inscripció en el Registre de Famílies Educadores no suposa l'obligatorietat de la corresponent direcció territorial de proposar cap acolliment a totes les famílies o persones inscrites. En reciprocitat, les famílies educadores no estan obligades, pel fet d'estar inscrites en aquest registre, a acceptar totes les propostes d'acolliment que se li formulen, per a la qual cosa podrà al·legar les circumstàncies que considere oportunes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran oferir-se per a acollir, les persones majors d'edat residents a la Comunitat Valenciana que estiguen interessades a formalitzar l'acolliment familiar d'una persona menor d'edat, en la seua modalitat d'urgència, temporal, permanent i/o especialitzat, així com delegacions de guarda de caps de setmana o vacances de persones menors d'edat que es troben en acolliment familiar o residencial, segons els casos.

  Requeriments

  Ser major d'edat i residir a la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  Av. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

  Tel.: 012

  - REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE

  46018 - València

  Tel.: 012

  Fax: 961247981

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  Av. DE L´OEST, 36

  46004- València

  Tel.: 012

  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés oficial d'oferiment signat per la persona o les persones interessades.
  -Qüestionari relatiu a l'oferiment per a l'acolliment familiar.
  - DNI o NIE
  - Llibre de família
  - Última declaració de la renda.
  - Certificat d'antecedents penals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
  - Certificació negativa dels registres següents:
  a) Registre Central de Delinqüents Sexuals, tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
  b) Registre Central per a la Protecció de Víctimes de Violència Domèstica.
  c) Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències No Fermes.
  - Certificat mèdic actualitzat
  - Certificat d'empadronament
  - Certificat d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet, si escau.
  - Autorització de residència vigent a Espanya, en el cas de persones estrangeres

  Impresos associats

  OFERIMENT PER A l'ACOLLIMENT FAMILIAR O/I DELEGACIÓ DE GUARDA DE CAPS DE SETMANA I VACANCES DE PERSONES MENORS D'EDAT

  QÜESTIONARI RELATIU A L'OFERIMENT PER A L'ACOLLIMENT FAMILIAR

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.