Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  En tot cas, el nombre i llista definitiva d'admesos a les proves estan condicionats per l'aforament que per a aquesta mena d'activitats puguen haver imposat les autoritats sanitàries durant la confecció d'aquestes, així com l'aforament permés pel titular de les instal·lacions on se celebraran les proves. Així mateix la matriculació serà perferentement VIA TELEMÀTICA.

  Requeriments

  Per a obtindre les atribucions bàsiques dels títols corresponents, les persones que superen els exàmens teòrics han d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, així com les de radiocomunicacions o cursos de radiooperador curt/llarg abast, que en cada cas corresponga, d'acord amb el que estableixen els annexos II, III i IV del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, així com la resta de requisits establits en la norma esmentada. Per a obtindre atribucions complementàries dels títols, serà necessari superar les pràctiques a què es refereixen els annexos V o VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.

  Els aspirants han de tindre complits 18 anys en el moment en què es realitzen les proves per a l'obtenció dels títols, a excepció de les proves per a l'obtenció del títol de patró per a la navegació bàsica, en la qual podran presentar-se els menors d'edat que hagen complit 16 anys en el moment de realització de la prova i acrediten el consentiment per escrit dels seus pares o tutors, aquest consentiment s'acreditarà en el moment de sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica.

  Els aspirants que no es presenten a les proves en el dia i hora assenyalats, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de la prova i perdran els drets d'examen.

  Per a l'examen teòric de patró de iot i capità de iot, s'ha d'estar en possessió del títol immediatament anterior. Aquesta acreditació es presentarà en el moment de realitzar la matrícula de l'examen.

  Per a l'examen de patró d'embarcacions de recreació complementari, s'ha d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica o haver superat l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica. Aquesta acreditació es produirà en el moment de realitzar la matrícula. En el cas d'aspirants que es troben aptes en l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica, únicament s'admetran a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, els qualificats aptes en les proves realitzades per l'administració de la Generalitat Valenciana quan no hagen transcorregut més de dues convocatòries des que es va obtindre aquesta qualificació d'apte. Una vegada transcorregudes aquestes dues convocatòries, si l'interessat vol presentar-se novament a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, ha de sol·licitar el títol de patró per a la navegació bàsica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà i finalitzarà segons el que s'indica per a cada convocatòria. (Vegeu exàmens i termini de matrícula en l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De manera presencial:
  Els candidats també podran també formalitzar la seua inscripció de manera presencial presentant els documents de sol·licitud d'admissió a examen per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions d'esbarjo, que estaran disponibles per al públic en les Oficines PROP i en la pàgina web esmentada anteriorment, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Les sol·licituds per a prendre part en les convocatòries es podran presentar:
  Per a les persones físiques, en les dependències de l'oficina PROP CA9O, situada en el complex Administratiu 9 d'octubre, c/ Democràcia, núm. 77, 46018 (València); així com en les dependències d'aquesta Conselleria a Alacant: avinguda d'Aguilera, 1, 2a planta, 03007, Alacant.

  En els corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les diferents Conselleries i oficines PROP de la Generalitat Valenciana.

  En les altres oficines públiques i pels sistemes a què es refereix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 20 del Decret 191/2014 de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat.

  LA MATRICULACIÓ SERÀ PREFERENTMENT PER VIA TELEMATICA.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb les sol·licituds i dins dels terminis establits per a la presentació, els candidats han d'adjuntar en tots els casos:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no ser espanyol, el NIE en vigor (ÚNICAMENT en el cas de NO autoritzar l'Administració per a comprovar les dades identificatives dels candidats).

  - Exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament (model 046) d'accés a l'examen teòric per a l'obtenció de la titulació per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establides en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, l'import actualitzat del qual es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.

  - Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa han de presentar l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'Administració per a comprovar aquesta situació.

  - En les proves de patró d'embarcacions de recreació complementàries, s'ha de presentar l'acreditació de posseir el títol de patró per a la navegació bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat, no serà necessària l'acreditació, ja que ho comprovarà d'ofici el departament corresponent en efectuar la inscripció.

  - El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Administració dins del termini i en la forma escaient prevista en aquestes bases.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXAMEN TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.