Detall de Procediments

Sol·licitud d'autorització per a la realització de proves esportives el desenvolupament de les quals discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització per a la realització de proves esportives el desenvolupament de les quals discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'autorització per a la realització de proves esportives el desenvolupament de les quals passe per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Amb trenta dies hàbils d'antelació a la data de realització de la prova.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, al:  * REGISTRE GENERAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES.
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4, 46018 - València
  Tel.: 012
  Fax: 961209090

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - CASTELLÓ
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=93

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud, segons el model, en el qual s'ha de fer constar:
  nom, cognoms, DNI, telèfon, fax, adreça electrònica i domicili a l'efecte de notificacions de l'interessat i, si és el cas, de la persona que el represente, així com el lloc, la data i la signatura de l'interessat.

  - En el supòsit de persones jurídiques, còpies acarades de l'escriptura de constitució i del CIF de la societat, així com dels poders de representació atorgats per la mercantil esmentada, original i fotocòpia per a l'acarament.

  - Permís d'organització expedit per la federació esportiva corresponent.

  - Llista dels ajuntaments titulars de vies per les quals transcórrega la prova esportiva.

  - Autorització escrita del propietari de vies privades, vedats privats de caça i altres llocs particulars, si les proves discorren per aquestes.

  - Set exemplars de la memòria de la prova en la qual s'ha de fer constar:
  a) Nom de l'activitat i, si és el cas, número cronològic de l'edició.
  b) Reglament de la prova.
  c) Croquis precís del recorregut, data de realització, itinerari, perfil, horari probable de pas pels diferents punts determinants del recorregut i mitjana prevista tant del cap de la prova com del tancament d'aquesta.
  d) Identificació dels responsables de l'organització, i concretament de la direcció executiva i la persona responsable de seguretat viària, que dirigirà l'activitat del personal auxiliar habilitat.
  e) Nombre aproximat de participants previstos.
  f) Proposició de mesures de senyalització de la prova i de la resta dels dispositius de seguretat previstos en els possibles llocs perillosos, així com la funció que haja d'exercir el personal auxiliar habilitat.

  - Certificat expedit per una companyia d'assegurances, en el qual conste que l'organitzador ha subscrit una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents, o la còpia acarada del contracte d'assegurança subscrit, en base als que fa referència l'article 14 de l'annex II del Reial decret 1428/2003.

  - Declaració de l'organitzador en la qual s'ha de fer constar que es disposarà, durant la realització de l'activitat, de la presència obligatòria dels serveis sanitaris segons el nombre de participants, com a mínim d'una ambulància i un metge, segons prescriu l'article 10 de l'annex II del Reial decret 1428/2003.

  Impresos associats

  [ANNEX XVI] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A CELEBRACIÓ DE PROVES ESPORTIVES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.