Detall de Procediment

Sol·licitud de bloqueig o desbloqueig de parcel·les agrícoles per a ajudes de la Sol·licitud Única

Codi SIA:: 3032580
Codi GVA:: 94688
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 16-10-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Procediment perquè els propietaris de parcel·les agrícoles situades en el territori de la Comunitat Valenciana que no estiguen explotades o en cas de no estar d'acord que altres persones realitzen activitat agrària o sol·liciten ajudes respecte a les seues parcel·les, poden sol·licitar a la Direcció General de la Política Agrària comuna el bloqueig o desbloqueig de les parcel·les de la seua propietat enfront de tercers per a totes les ajudes incloses en la sol·licitud única.

Observacions

Observacions

Una vegada realitzat el bloqueig de les parcel·les implicarà la seua inclusió en el catàleg de recintes no declarables i en conseqüència la impossibilitat de què aquestes parcel·les siguen objecte de les ajudes incloses en la Sol·licitud Única.

Requisits

Requisits

Ostentar la propietat d'una o diverses parcel·les agrícoles en territori de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El propietari de parcel·les agrícoles situades en el territori en la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Es podran presentar les sol·licituds durant tot l'any.

Formularis documentació

Documents acreditatius de la propietat com ara escriptures de propietat, notes simples del Registre de la Propietat de data no superior a 3 mesos, certificació cadastral de l'any en curs, sentència judicial ferma. Documents requerits: - Sol·licitud en model normalitzat, disponible en l'apartat "sol·licitud". - Documents que acrediten la propietat del recinte: Títols acreditatius de propietat de ple domini de les finques, o en defecte d'això nota simple de la Inscripció en el Registre de la Propietat (en el qual conste la referència cadastral de la parcel·la). - Si en els títols no figura la referència cadastral o la identificació SIGPAC haurà d'acompanyar, a més: Declaració responsable subscrita per l'interessat en el qual manifeste sota la seua responsabilitat i de manera expressa, clara i precisa, cadascuna de les parcel·les que figuren en els títols de propietat i/ o notes simples, amb la seua referència cadastral. - En el cas que existisquen diversos titulars: Haurà d'aportar consentiment de cadascun d'ells per a inscriure les parcel·les, o bé una autorització per part dels mateixos acreditant la seua representació així com la còpia del DNI de cadascun dels titulars. Document nacional d'identitat o document acreditatiu de la identitat o targeta d'identitat de la persona estrangera resident en territori espanyol. Certificació cadastral literal dels béns immobles a nom de la persona/s que pretenen inscriure les parcel·les. - Qualsevol altre document que estimen convenient.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros) b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els propietaris de parcel·les agrícoles situades en Territori de la Comunitat Valenciana podran iniciar el tràmit per a sol·licitar a la Direcció General de la PAC el bloqueig en la sol·licitud Única de la PAC de les parcel·les de la seua propietat. Per a això hauran d'aportar documentació que acredite la propietat d'aquestes parcel·les amb títol suficient o nota registral dels últims 3 mesos o titularitat cadastral l'any en curs. Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, la Direcció General de la PAC un Tràmit d'Audiència als beneficiaris de les ajudes de la PAC que han inclòs les parcel·les, perquè aporten documentació que justifique la disponibilitat d'aquestes parcel·les, bé en règim de propietat, usdefruit, arrendament en vigor, parceria o assignació per part d'una entitat gestora d'un bé comunal. En cas de no rebre resposta al tràmit d'audiència o que la documentació aportada no permeta verificar aquesta disponibilitat es demanarà el reintegrament de les ajudes indegudament percebudes i les parcel·les s'inclouran en el catàleg de “parcel·les no declarables”. Si la sol·licitud de bloqueig es resolguera favorablement per al peticionari (propietari), el resultat de la mateixa se li notificaria advertint-li que aquest fet es mantindria en campanyes successives de la PAC. I si la sol·licitud de bloqueig de parcel·les es resolguera desfavorablement, també se li comunicaria explicant els motius per a això. La situació de les parcel·les en aquest catàleg es podrà revertir en el moment que el propietari de la parcel·la així ho dispose havent de comunicar-lo a través d'aquest mateix tràmit.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

El servei amb competències en la tramitació de la Sol·licitud Única de la Direcció General competent en la PAC.
Termini alegació:
des de: 16-10-2023

Presentació

Presentació

Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

En el cas que les parcel·les agrícoles objecte d'aquest tràmit formen part d'una explotació agrícola en la Comunitat Valenciana hauran d'estar al que es disposa Decret 73/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual es crea el Registre d'Explotacions Agrícoles de la Comunitat Valenciana.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a la resolució del procediment serà de sis mesos.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No