Sol·licitud d'EXPEDICIÓ de targeta per al govern d'embarcacions de recreació

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210806
|
Codi GVA: 951
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El maneig d'embarcacions de recreació requerix l'obtenció prèvia dels títols oficials de Capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcacions de Recreació, Patró per a Navegació Bàsica, que s'obtenen després de la superació de les corresponents proves teòriques i pràctiques bàsiques de seguretat i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

NAVEGACIÓ SENSE NECESSITAT DE TÍTOL

Govern d'embarcacions de motor amb una potència màxima d'11,26 quilovats i fins a 5 metres d'eslora, les de vela fins a 6 metres d'eslora i els artefactes flotants o de platja, a excepció de les motos nàutiques, no serà necessari estar en possessió de cap de les titulacions regulades en el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, sempre que no s'allunyen més de 2 milles nàutiques d'un port.

 

PERÍODE DE VALIDESA DE LES TARGETES

- Els títols tindran un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual es podran renovar amb l'aportació d'un nou certificat mèdic.

- Complits els setanta anys d'edat, les persones interessades hauran de renovar els seus títols per períodes de 5 anys.

 

CONDICIONS PSICOFÍSIQUES

- Les condicions psicofísiques seran les establides en l'annex VIII del Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment.

- Es podrà autoritzar el govern d'embarcacions de recreació a persones que, inclús tenint defectes físics o minusvalideses, disposen dels mitjans adequats en l'embarcació. L'autorització serà exclusiva per a l'embarcació dotada de tals mitjans.

- Segons l'article 21 del Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, l'informe d'aptitud psicofísica haurà d'estar en vigor i l'haurà d'aportar la persona interessada en el moment de sol·licitar la targeta habilitant corresponent. La vigència de l'informe esmentat serà de dos anys comptats des del moment de la seua expedició.

 

ATRIBUCIONS BÀSIQUES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ

El Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, establix els únics títols que habiliten per al govern d'embarcacions de recreació. Les atribucions que conferixen estos títols són les següents:

1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:

Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 8 metres d'eslora, amb la potència de motor adequada a esta, en la qual l'embarcació no s'allunye més de 5 milles, en qualsevol direcció, d'un recer. A més, podran governar motos nàutiques.

2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:

Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor de fins a 15 metres d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular en els arxipèlags balear i canari. A més, podran governar motos nàutiques.

3. PATRÓ DE IOT:

Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora i una potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 150 milles. A més podran, governar motos nàutiques.

4. CAPITÀ DE IOT:

Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora per a la navegació sense límits geogràfics, siga quina siga la potència del motor i les característiques de l'embarcació. A més, podran governar motos nàutiques.

ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ

El Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, establix en l'article 9 les atribucions de caràcter complementari, i estes són les següents:

1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:

Govern d'embarcacions de recreació a vela, de fins a 8 metres d'eslora, sempre que l'embarcació no s'allunye més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc de recer.

2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:

2.1. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.

2.2. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.

2.3. Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.

2.4. Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.

2.5 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la península ibèrica i les Illes Balears.

2.6. Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.

2.7. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.

2.8. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.

3. PATRÓ DE IOT

Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta traçada a una distància de 150 milles nàutiques.

4. CAPITÀ DE IOT

Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que hagen superat les corresponents proves teòriques de titulacions nàutiques de recreació convocades per la Generalitat, i realitzat les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic i les práctiques/cursos de radiooperador de curt/llarg abast de radiocomunicacions,...

Saber més
Requisits

- Haver complit díhuit anys. Els menors que hagen complit setze anys podran obtindre el títol de Patró de Navegació Bàsica sempre que obtinguen per escrit el consentiment dels seus pares o tutors, o un altre document acreditatiu.

- Reunir les condicions psicofísiques necessàries d'acord amb el que establix el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment.

- Haver aprovat l'examen teòric corresponent.

- Haver aprovat l'examen pràctic o acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació.

- Haver realitzat les pràctiques de radiocomunicacions o curs de ràdio operador de curt i llarg abast.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Pagament de la Taxa corresponent.

 

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

- Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

 

- Expedició de la targeta d'identitat marítima corresponent.

 

Alacant:

- Av. Aguilera, núm. 1- 8a planta.

 

València:

- C/ Castán Tobeñas, núm. 77 planta baixa (taulell d'informació)

 

Castelló:

- Oficina PROP - Av. de la Mar, núm. 16.

 

Tots els titulos es remetran als interessats telemàticament, no es remitira res en paper.

Podran presentar-se presencialment per a recollir els que devolvio correus anteriors a març de 2022, que todavia van ser expedits en paper.

 

- Únicament es renovaran les targetes d'identitat marítima expedides inicialment per la Generalitat Valenciana, no les d'altres Comunitats Autònomes, ni les de la Direcció General de la Marina Mercant, ni les autoritzacions expedides per la Federació de Motonàutica i Vela de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i de família nombrosa, segons el que preveu...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Capità de Iot: 125,95 euros

- Patró de Iot: 36,68 euros

- Patró d'Embarcacions d'Esbarjo: 36,68 euros

- Patró per a Navegació Bàsica: 36,68 euros

 

Nota: En els casos de renovació per bescanvi, caducitat, pèrdua o sostracció de la targeta d'identitat marítima, la taxa a pagar per sol·licitar de nou aquesta targeta és igual a la TAXA PER EXPEDICIÓ TÍTOL I TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA.

 

 

BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:

a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.

b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

 

PAGAMENT DE LES TAXES:

Les taxes es pagaran dins del propi tramite de sol·licitud.

En el cas de voler realitzar el pagament de manera presencial, consultar l'enllaç que apareix a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració.

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre és de tres mesos. Transcorreguts tres mesos sense que s' haja notificat a l'interessat l'expedició/la renovació del títol, es podrà considerar desestimada la seua sol·licitud.
Observacions

Recurs d'alçada davant el/la Conseller/a de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la forma, termini i condicions establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).