• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'EXPEDICIÓ de targeta per al govern d'embarcacions de recreació

  Objecte del tràmit

  El maneig d'embarcacions de recreació requerix l'obtenció prèvia dels títols oficials de Capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcacions de Recreació, Patró per a Navegació Bàsica i Patró de Moto Nàutica A/B, que s'obtenen després de la superació de les corresponents proves teòriques i pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic, així com les preceptives pràctiques de radiocomunicacions o curs de ràdio operador de curt i llarg abast.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen superat les corresponents proves teòriques de titulacions nàutiques de recreació convocades per la Generalitat, i realitzat les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic i les práctiques/cursos de radiooperador de curt/llarg abast de radiocomunicacions, en un termini no superior a 24 mesos abans o després de la prova teòrica.

  Requeriments

  - Haver complit díhuit anys. Els menors que hagen complit setze anys podran obtindre el títol de Patró de Navegació Bàsica sempre que obtinguen per escrit el consentiment dels seus pares o tutors, o un altre document acreditatiu.
  - Reunir les condicions psicofísiques necessàries d'acord amb el que establix el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment.
  - Haver aprovat l'examen teòric corresponent.
  - Haver aprovat l'examen pràctic o acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació.
  - Haver realitzat les pràctiques de radiocomunicacions o curs de ràdio operador de curt i llarg abast.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - Capità de iot: 123,60 euros
  - Patró de iot: 36,00 euros
  - Patró d'embarcacions de recreació: 36,00 euros
  - Patró per a navegació bàsica: 36,00 euros

  Nota: en els casos de renovació per canvi, caducitat, pèrdua o sostracció de la targeta d'identitat marítima, la taxa que es pagarà per sol·licitar novament esta targeta és igual a la TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOL I TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA.

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria general.


  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA.

  A través del Pagament Telemàtic Genèric:
  Per a aquelles persones que tinguen DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés emplenat obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: Pagament telemàtic genèric.

  DE FORMA PRESENCIAL.

  A través d'Oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.


  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=951

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i de família nombrosa, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  ** Copia del DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  ** Còpia del Títol de família nombrosa

  A més, s'aportarà la documentació següent:

  - Instància de sol·licitud d'expedició de titulació per al govern d'embarcacions de recreació.

  - Certificat mèdic realitzat per un centre de reconeixement de conductors ajustat a l'Annex VIII del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, sobre acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació, o reconeixement mèdic en vigor per a l'embarcament dels professionals de la mar, expedit per l'Institut Social de la Marina o els expedits per metges militars.

  - Quan no hagen passat més de dos anys des de la data d'obtenció o renovació del permís de conduir vehicles terrestres de motor, s'admetrà còpia del dit permís en vigor, sempre que vaja acompanyat amb una revisió de la visió ocular realitzada en un centre de reconeixement de conductors.


  - Títol o targeta d'identitat marítima de la titulació anterior per a les persones que opten als títols de Patró de Iot i Capità de Iot (art.8 I-B1 i II-B1 Orde FOM/3200/2007). (Si no ha sigut expedit a la Comunitat Valenciana)
  Les persones que tinguen titulacions o certificacions que puguen donar lloc a convalidació d'assignatures, hauran de presentar còpies.

  - Certificat de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o certificat d'examen pràctic de seguretat i navegació.

  - Certificat de pràctiques bàsiques de radiocomunicacions o del curs de ràdio operadora de curt/llarg abast.

  - Justificant del pagament de la taxa.


  Els beneficiaris d'exempcions de taxa per família nombrosa, presentaran l'acreditació corresponent.


  En cas de PÈRDUA O SOSTRACCIÓ, caldrà presentar:

  - Denúncia o declaració responsable.

  - Certificat mèdic oficial o certificat de reconeixement mèdic en vigor per a embarcament expedit per l'Institut Social de la Marina, en les condicions que establix el Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.
  No serà necessària la presentació del certificat mèdic, si ha transcorregut un període menor de dos anys des de la data d'obtenció o renovació de qualsevol títol, o des de la data d'obtenció o renovació de qualsevol títol, o des de la realització d'algun dels exàmens, en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

  - Justificant del pagament de la taxa.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ, RENOVACIÓ O CONVALIDACIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Pagament de la taxa corresponent.

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerides.

  - Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat valenciana.

  - Expedició de la targeta d'identitat marítima corresponent.

  Alacant:
  - Av. Aguilera, núm. 1- 8a planta.

  València: - C/ Castán Tobeñas, núm. 77 planta baixa (mostrador d'informació).

  Castelló: - Oficina PROP - Av. del Mar, núm. 16.

  Tots els títols es remetran al domicili de l'interessat per correu postal, excepte els d'Alacant capital (que es recolliran presencialment a l'oficina d'Av. Aguilera, 1, Alacant, on haurà d'acudir la persona interessada amb el seu DNI o autoritzar una altra persona per al tràmit per escrit).

  - Únicament es renovaran les targetes d'identitat marítima expedides inicialment per la Generalitat valenciana, no les d'unes altres comunitats autònomes, ni les de la Direcció General de la Marina Mercant, ni les autoritzacions expedides per la Federació de Motonàutica i Vela de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant del conseller d'Infraestructures i Transport en la forma, termini i condicions establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=951

  Tramitació

  Clicant en la icona superior"Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a fer-ho s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  NAVEGACIÓ SENSE NECESSITAT DE TÍTOL
  Govern d'embarcacions de motor amb una potència màxima d'11,26 quilovats i fins a 5 metres d'eslora, les de vela fins a 6 metres d'eslora i els artefactes flotants o de platja, a excepció de les motos nàutiques, no serà necessari estar en possessió de cap de les titulacions regulades en el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, sempre que no s'allunyen més de 2 milles nàutiques d'un port.

  PERÍODE DE VALIDESA DE LES TARGETES
  - Els títols tindran un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual es podran renovar amb l'aportació d'un nou certificat mèdic.
  - Complits els setanta anys d'edat, les persones interessades hauran de renovar els seus títols per períodes de 5 anys.

  CONDICIONS PSICOFÍSIQUES
  - Les condicions psicofísiques seran les establides en l'annex VIII del Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment.
  - Es podrà autoritzar el govern d'embarcacions de recreació a persones que, inclús tenint defectes físics o minusvalideses, disposen dels mitjans adequats en l'embarcació. L'autorització serà exclusiva per a l'embarcació dotada de tals mitjans.
  - Segons l'article 21 del Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, l'informe d'aptitud psicofísica haurà d'estar en vigor i l'haurà d'aportar la persona interessada en el moment de sol·licitar la targeta habilitant corresponent. La vigència de l'informe esmentat serà de dos anys comptats des del moment de la seua expedició.

  ATRIBUCIONS BÀSIQUES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ
  El Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, establix els únics títols que habiliten per al govern d'embarcacions de recreació. Les atribucions que conferixen estos títols són les següents:
  1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 8 metres d'eslora, amb la potència de motor adequada a esta, en la qual l'embarcació no s'allunye més de 5 milles, en qualsevol direcció, d'un recer. A més, podran governar motos nàutiques.
  2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor de fins a 15 metres d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular en els arxipèlags balear i canari. A més, podran governar motos nàutiques.
  3. PATRÓ DE IOT:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora i una potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 150 milles. A més podran, governar motos nàutiques.
  4. CAPITÀ DE IOT:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora per a la navegació sense límits geogràfics, siga quina siga la potència del motor i les característiques de l'embarcació. A més, podran governar motos nàutiques.
  ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ
  El Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, establix en l'article 9 les atribucions de caràcter complementari, i estes són les següents:
  1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:
  Govern d'embarcacions de recreació a vela, de fins a 8 metres d'eslora, sempre que l'embarcació no s'allunye més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc de recer.
  2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:
  2.1. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.
  2.2. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.
  2.3. Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.
  2.4. Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.
  2.5 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la península ibèrica i les Illes Balears.
  2.6. Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.
  2.7. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.
  2.8. Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.
  3. PATRÓ DE IOT
  Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta traçada a una distància de 150 milles nàutiques.
  4. CAPITÀ DE IOT
  Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30/12/2017)
  - Reial Decret 875/2014, de 10 d' octubre, del Ministeri de Foment, pel qual es regulen les titulacions náutiques per el govern d' embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11.10.2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.