Tramitació de pagament voluntari de sancions estrictament pecuniàries i/o reconeixement de responsabilitat de tota mena d'infraccions a la normativa en matèria de MEDI AMBIENT.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3052740
|
Codi GVA: 95667
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realitzar el tràmit per al pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat de sancions arreplegades en la normativa en matèria de Medi Ambient.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit i complisca tots els requisits recollits en aquest assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que assistisquen a qui realitza el tràmit i a tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

 

- El pagament voluntari de la sanció implica l'ingrés íntegre d'aquesta sense possibilitat de fraccionament o ajornament.

 

- La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO AFECTA el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

 

- El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'iniciació i s'ha d'indicar en les comunicacions amb l'administració.

 

- Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

 

- Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

 

- Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"->"Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades enaquest com a possibles responsables i estiguen interessades a realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada en el si d'aquest, amb la reducció o les reduccions...

Saber més
Requisits

- Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o, si escau, representant acreditat d'aquesta en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- Desistir de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció o renunciar-hi.

 

- Per al cas d'optar pel pagament voluntari, serà un requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i aquesta última haja resultat improcedent, de manera que queda vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

Com es tramita

Procés de tramitació
Tramitació presencial (només per a persones físiques que no vulguen fer-la amb certificat digital): 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'Iniciació, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent: 2....
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment del procediment anterior a la resolució d'aquest.

Documentació
Únicament en tramitació presencial: 1. Imprés de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'Iniciació, omplit i signat. En qualsevol cas, aquest formulari està disponible des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent:...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud adjunt a l'Acord d'iniciació i la documentació pertinent, si n'hi ha, per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

No s'hi pot interposar cap recurs perquè és un requisit necessari per al tràmit, el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que disposa l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de...

Saber més