Autoritzacions per a la realització de les accions següents: 1. Construcció de vaixells de pesca 2. Modernització de vaixells de pesca 3. Aqüicultura: - Construcció de vaixell auxiliar per a instal·lacions d'aqüicultura - Modernització de vaixell auxiliar per a instal·lacions d'aqüicultura 4. Comercialització en establiments de primera venda 5. Centre d'expedició i depuració 6. Altres autoritzacions d'ordenació del sector de la pesca.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211298
|
Codi GVA: 13627
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'estableix el procediment per a la tramitació de les autoritzacions que corresponga atorgar a l'Administració de la Generalitat en matèria d'ordenació del sector de la pesca.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* REQUISITS I CONDICIONS

1. Els vaixells aportats com a baixa per a la construcció o per a modernització dels vaixells, han de tindre port base a la Comunitat Valenciana, i estar inclosos, en situació d'alta, en el Cens de Flota Operativa i tindre la llicència de pesca en vigor.

2. Els vaixells auxiliars d'aqüicultura han de pertànyer a un establiment prèviament autoritzat per la conselleria competent en matèria de pesca.

3. En el territori de la Comunitat Valenciana, la primera venda dels productes de la pesca i l'aqüicultura, vius, frescs, refrigerats, congelats i ultracongelats, s'ha de realitzar obligadament als establiments degudament autoritzats per a la primera venda per la competent en matèria de pesca.

4. Els centres d'expedició i de depuració es consideren establiments de primera venda a l'efecte de l'article 59.3 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de pesca marítima de la Comunitat Valenciana.

5. Els centres d'expedició i de depuració s'han de regir pel que estableix el Reglament (CE) 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, i altres normes que es dicten en la matèria.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Amb caràcter general, podran obtindre les autoritzacions les persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, societats civils i organitzacions de productors que acrediten la titularitat de l'acció que es vol realitzar i efectuen les accions previstes en l'ordre de 26 de novembre de 2007, en...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Els serveis tècnics de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, una vegada analitzada, verificada i completada la documentació presentada, recaptaran els informes pertinents dels organismes competents. - Si la documentació presentada estiguera incompleta o...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les sol·licituds d'autorització es podran presentar en qualsevol moment de l'any natural.

 

NOTA: Les sol·licituds d'autorització i d'ajudes s'han de presentar i tramitar de forma independent.

Documentació
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació comuna i específica establida per a cada acció. La presentació de la sol·licitud d'autorització comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a verificar i recaptar les dades fiscals, de seguretat social i les que resulten procedents...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9855 - Taxa per autoritzacions en matèria de pesca marítima

LEGISLACIÓ APLICABLE: Art. 3.1-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

1. Autorització de construcció o modernització de vaixell pesquer o auxiliar d'aqüicultura: 18,68 euros

2. Autorització de comercialització en establiments de primera venda: 60,07 euros

3. Autorització de centre d'expedició i depuració: 60,07 euros

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- Transcorreguts sis mesos a partir de la data en què la sol·licitud d'autorització haja tingut entrada, sense que haja recaigut cap resolució expressa, podrà entendre's desestimada.
Obligacions
Els serveis tècnics de les direccions territorials de la competent en matèria de pesca verificaran que l'acció no tinga, en els cinc anys següents a la data comptable de l'últim pagament de l'ajuda, una modificació fonamental, de les establides en l'article 56 del Reglament (CE) 1198/2006: a) Que...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).