Registres d'embotelladors i d'instal·lacions d'embotellament (productes vitivinícoles i begudes alcohòliques)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211306
|
Codi GVA: 13791
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció en els Registres d’embotelladors i d’instal·lacions d’embotellament.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

* VALIDESA

- La validesa de la inscripció en el Registre d’embotelladors i en el Registre d’instal·lacions d’embotellament serà de cinc anys, prorrogable a sol·licitud de l’interessat per períodes successius de cinc anys. En el supòsit de no presentació de la sol·licitud de renovació i prèvia audiència a l’interessat, es procedirà a donar-la de baixa en el registre corresponent.

- El titular de la instal·lació d’embotellament o l’embotellador és responsable de mantindre la resolució d’inscripció en el registre a la disposició dels serveis d’inspecció.

 

* SISTEMA DE CONTROL

- Tots els inscrits hauran de comptar amb un sistema de control que permeta fer un seguiment de tot el procés

d’elaboració, des de l’entrada de la matèria primera en aquesta fins a l’eixida del producte final.

- Es potenciaran, a més, en les figures de qualitat, els sistemes d’autocontrol tendents a garantir la transparència en les actuacions d’aquestes.

 

* CONSULTES

Per a qualsevol consulta, es poden dirigir al telèfon d’informació de la Generalitat Valenciana 012 o al telèfon 961 247 288.

 

* NOMS COMERCIALS

Per a poder substituir el nom o la raó social de l’embotellador en l’etiquetatge dels productes vitivinícoles per un nom comercial, aquest ha d’estar registrat en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) com a nom comercial (modalitat diferent de marca) a favor de l’embotellador i segons l’article 10 de l’RD 1363/2011, s’ha de comunicar i adjuntar el títol de propietat al Registre d’embotelladors.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

En els registres d’embotelladors i d’instal·lacions d’embotellament, hauran d’inscriure’s totes les persones físiques o jurídiques que, tenint el domicili social i, si és el cas, les corresponents instal·lacions fisicomecàniques en territori de la Comunitat Valenciana, efectuen o facen efectuar per compte seu amb finalitats comercials l’embotellament o envasament de productes vitivinícoles o begudes alcohòliques, en recipients de capacitat igual o inferior a 60 litres.

 

Les persones físiques o jurídiques que embotellen en les seues pròpies instal·lacions o ho facen amb una embotelladora mòbil en les seues instal·lacions seran inscrites tant en el Registre d’embotelladors, com en el Registre d’instal·lacions d’embotellament, amb un únic número de registre.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Resolució d’inscripció en el registre. - Notificació de la resolució a l’interessat. - Lliurament de la resolució a l’interessat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. PER A SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ A. Embotellador sense instal·lacions d’embotellament pròpies: - Imprés de sol·licitud omplit i signat. - Fotocòpia del Registre d’establiments agroalimentaris o certificat d’exempció expedit per aquest registre. - Fotocòpia de Registre general sanitari. - Llista...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. ...
Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: SIS MESOS (des de la presentació de la sol·licitud). EFECTES DE L’ACTE PRESUMPTE: ESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).