Procediment per a l'obtenció del reconeixement a l'assistència jurídica gratuïta.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211348
|
Codi GVA: 14140
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta totes aquelles persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a litigar en un procés judicial de manera que puguen fer efectius els seus drets personals legítims, en l'ordre civil, penal, laboral, contenciós-administratiu i mercantil.

També serà objecte d'aquest tràmit les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta de les persones que es troben en els supòsits recollits en els apartats h), i) i j) de l'article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Segons l'article 2 de la Llei d'assistència jurídica gratuïta, Tindran dret a l'assistència jurídica gratuïta:

 

a) Els ciutadans i ciutadanes espanyoles, els nacionals dels altres Estats membres de la Unió Europea i els estrangers i estrangeres que es troben a Espanya, quan acrediten insuficiència de recursos per a litigar.

 

b) Les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, en tot cas.

 

c) Les següents persones jurídiques quan acrediten insuficiència de recursos per a litigar:

1r Associacions d'utilitat pública, previstes en l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació

2n Fundacions inscrites en el Registre Públic corresponent.

 

d) En l'ordre jurisdiccional social, a més, els treballadors i treballadores i beneficiàries del sistema de Seguretat Social, tant per a la defensa en judici com per a l'exercici d'accions per a l'efectivitat dels drets laborals en els procediments concursals.

Així mateix, el dret a l'assistència jurídica gratuïta es reconeix als treballadors i treballadores beneficiàries de la Seguretat Social per als litigis que sobre aquesta matèria se substancien davant l'ordre contenciós-administratiu.

 

e) En l'ordre contenciós-administratiu, així com en la via administrativa prèvia, els ciutadans i les ciutadanes estrangeres que acrediten insuficiència de recursos per a litigar tindran dret a l'assistència lletrada i a la defensa i representació gratuïta en els procediments que puguen portar a la denegació de la seua entrada a Espanya, a la seua devolució o expulsió del territori espanyol, i en tots els procediments en matèria d'asil.

 

f) En els litigis transfronterers en matèria civil i mercantil, les persones físiques contemplades en el Capítol VIII de la llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, en els termes que en ell s'estableixen.

 

g) En l'àmbit concursal, es reconeix el dret a l'assistència jurídica gratuïta, per a tots els tràmits del procediment especial, als deutors persones naturals que tinguen la consideració de microempresa en els termes establits en el text refós de la Llei Concursal, als quals resulte d'aplicació el procediment especial previst en el seu llibre tercer, sempre que acrediten insuficiència de recursos per a litigar.

Igualment, en l'àmbit concursal, els sindicats estaran exempts d'efectuar depòsits i consignacions en totes les seues actuacions i gaudiran del benefici legal de justícia gratuïta quan exerciten un interés col·lectiu en defensa de les persones treballadores i beneficiàries de la Seguretat Social.

 

h) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que se'ls prestarà immediatament, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans en aquells processos que tinguen vinculació, deriven o siguen conseqüència de la seua condició de víctimes, així com a les persones menors d'edat i les persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció quan siguen víctimes de delictes d'homicidi, de lesions dels articles 149 i 150, en el delicte de maltractament habitual previst en l'article 173.2, en els delictes contra la llibertat, en els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i en els delictes de tràfic d'éssers humans.

Aquest dret assistirà també als causahavents en cas de defunció de la víctima, sempre que no foren partícips en els fets.

A l'efecte de la concessió del benefici de justícia gratuïta, la condició de víctima s'adquirirà quan es formule denúncia o querella, o s'inicie un procediment penal, per algun dels delictes a què es refereix aquesta lletra, i es mantindrà mentre romanga en vigor el procediment penal o quan, després de la seua finalització, s'haguera dictat sentència condemnatòria. El benefici de justifica gratuïta es perdrà després de la fermesa de la sentència absolutòria, o del sobreseïment definitiu o provisional per no resultar acreditats els fets delictius, sense l'obligació d'abonar el cost de les prestacions gaudides gratuïtament fins a aqueix moment.

En els diferents processos que puguen iniciar-se a conseqüència de la condició de víctima dels delictes a què es refereix aquesta lletra i, especialment, en els de violència de gènere, haurà de ser el mateix *profesiona de l'advocacia el que assistisca a aquella, sempre que amb això es garantisca degudament el seu dret de defensa.

 

i) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta als qui a causa d'un accident acrediten seqüeles permanents que els impedisquen totalment la realització de les tasques de la seua ocupació laboral o professional habitual i requerisquen l'ajuda d'altres persones per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària, quan l'objecte del litigi siga la reclamació d'indemnització pels danys personals i morals patits.

 

j) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta a les associacions que tinguen com a fi la promoció i defensa dels drets de les víctimes del terrorisme, assenyalades en la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

 

k) Les persones que comuniquen infraccions en els termes de la Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., o a les autoritats autonòmiques respectives, sempre que complisquen les condicions de protecció recollides en la citada Llei, sempre que compten amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, inferiors a quatre vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment de comunicar la informació, i exclusivament per als procediments seguits en qualsevol ordre jurisdiccional que siguen conseqüència directa de la infracció comunicada.

Requisits

De conformitat amb el que es preveu en l'article 3 de la Llei d'assistència jurídica gratuïta, es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta:

 

1. A aquelles persones físiques que mancant de patrimoni suficient compten amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superen els següents llindars:

 

a) Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones no integrades en cap unitat familiar.

 

b) Dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.

 

c) El triple d'aquest indicador quan es tracte d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguen reconeguda la seua condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.

Per a la determinació del concepte d'unitat familiar en les seues diverses modalitats s'estarà al que s'estableix en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, equiparant-se als cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els anaren exigibles.

Els mitjans econòmics seran valorats individualment quan el sol·licitant acredite l'existència d'interessos familiars contraposats en el litigi per al qual se sol·licita l'assistència.

El dret a l'assistència jurídica gratuïta només podrà reconéixer-se als qui *litiguen en defensa de drets o interessos propis, o aliens quan tinguen fonament en una representació legal. En aquest últim cas, els requisits per a l'obtenció del benefici vindran referits al representat.

 

2. Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones jurídiques a què es refereix l'article 2 c) de la Llei d'assistència jurídica gratuïta, quan mancant de patrimoni suficient el resultat comptable de l'entitat en còmput anual fora inferior a la quantitat equivalent al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

Segons la Disposició addicional norantena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, per a l'ANY 2023 les quanties que s'han de prendre en consideració són les següents:

 

*IPREM ANUAL: 7.200 euros

*IPREM MENSUAL: 600 euros

*IPREM DIARI: 20 euros

 

a) Unitat familiar: Una persona

Llindar: 2 vegades el *IPREM

Anual: 14.400 euros

Mensual: 1.200 euros

b) Unitat familiar: Dos - tres membres

Llindar: 2,5 vegades el *IPREM

Anual: 18.000 euros

Mensual: 1.500 euros

c) Unitat familiar: Quatre membres

Llindar: 3 vegades el *IPREM

Anual: 21.600 euros

Mensual: 1.800 euros

d) Unitat familiar: Circumstàncies especials

Llindar: 5 vegades el *IPREM

Anual: 36.000 euros

Mensual: 3.000 euros

 

A l'efecte de comprovar la insuficiència de recursos per a litigar, es tindrà en compte a més de les rendes i altres béns patrimonials o circumstàncies que declare la persona sol·licitant, els signes externs que manifesten la seua real capacitat econòmica, negant-se el dret a l'assistència jurídica gratuïta si aquests signes, desmentint la declaració de la persona sol·licitant, revelen amb evidència que aquest disposa de mitjans econòmics que superen el límit fixat per la llei.

Per a valorar l'existència de patrimoni suficient es tindrà en compte la titularitat de béns immobles sempre que no constituïsquen l'habitatge habitual de la persona sol·licitant, així com els rendiments del capital mobiliari.

En atenció a les circumstàncies de família de la persona sol·licitant, nombre de fills o familiars al seu càrrec, les taxes judicials i altres costos derivats de la iniciació del procés, o altres d'anàloga naturalesa, objectivament avaluades i, en tot cas, quan la persona sol·licitant ostente la condició d'ascendent d'una família nombrosa de categoria especial, la comissió d'assistència jurídica gratuïta davant la qual es presente la sol·licitud podrà concedir excepcionalment, mitjançant resolució motivada, el reconeixement del dret a les persones els recursos i els ingressos de les quals, fins i tot superant els límits previstos en l'article 3, no excedisquen del quíntuple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, tenint en compte a més la manca de patrimoni suficient.

 

Així mateix, es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones amb diversitat funcional, persones amb capacitat modificada judicialment, persones presumptament incapaces i persones dependents, sempre que les persones esmentades requerisquen de l'ajuda d'altres per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària, així com a les persones que les tinguen al seu càrrec, quan actuen en un procés o procediment en el seu nom o interés, sempre que els seus recursos i ingressos econòmics superant els límits previstos en la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, no excedisquen del quíntuple de l'indicador públic de renda a efectes múltiples, o indicador que el substituïsca i manquen de patrimoni suficient.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Una vegada presentada la sol·licitud en model normalitzat, els serveis d'orientació jurídica dels col·legis de l'advocacia, examinaran la documentació presentada, i si aprecien que existeixen deficiències o que la documentació presentada resulta insuficient, ho comunicarà a la persona interessada, fixant amb precisió els defectes o mancances advertides i les conseqüències de la falta d'esmena, requerint-li perquè la complete en el termini de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que s'haja aportat la documentació requerida, col·legi de l'advocacia arxivarà la petició.

2. Analitzada la sol·licitud i els documents justificatius, i esmenats, en el seu cas els defectes advertits, si el col·legi de l'advocacia estimara que la persona peticionària compleix els requisits legalment establits per a obtindre el dret a l'assistència jurídica gratuïta, procedirà a la designació provisional d'advocada o advocat en el termini màxim de quinze dies, comptat a partir de la recepció de la sol·licitud per aquest Col·legi o de l'esmena dels defectes.

3. Efectuada la designació provisional pel col·legi de l'advocacia, aquest el comunicarà immediatament al col·legi de la procura perquè, dins dels tres dies següents, en el cas de ser preceptiva la intervenció de procuradora o procurador, designe al professional que assumisca la representació.

En aquest cas, el col·legi de la procura comunicarà en els tres dies següents al col·legi de l'advocacia la designació efectuada per a la seua constància en l'expedient i, així mateix, la notificarà a la persona sol·licitant.

4. Realitzades les designacions provisionals, els col·legis tindran un termini màxim de deu dies per a traslladar a la comissió d'assistència jurídica gratuïta l'expedient complet, a l'efecte de verificació i resolució de la sol·licitud.

5. En el cas que el col·legi de l'advocacia no efectuara el nomenament provisional pels motius contemplats en el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, comunicarà en el termini de 10 dies la seua decisió a la persona interessada o òrgan sol·licitant amb expressió dels motius i dins d'aqueix mateix termini, traslladarà la sol·licitud a la comissió d'assistència jurídica gratuïta.

6. La comissió d'assistència jurídica gratuïta, una vegada rebut l'expedient i prèvies les comprovacions i informacions que estime precises per a verificar l'exactitud i realitat de les dades declarades, disposarà d'un termini de 30 dies per a dictar resolució que reconega o denegue el dret a l'assistència jurídica gratuïta. Aquesta resolució es notificarà en el termini comú de tres dies hàbils a la persona sol·licitant, al col·legi de l'advocacia, i en el seu cas al col·legi de la procura, així com a les parts interessades i es comunicarà a l'òrgan administratiu o al Jutjat o Tribunal que estiga coneixent del procés o si aquest no s'haguera iniciat, al Jutge degà de la localitat.

6. Si estima la sol·licitud, establirà en la resolució quins de les prestacions que integren el dret són aplicable a la persona sol·licitant. La resolució estimatòria del reconeixement del dret implicarà la confirmació de les designacions efectuades provisionalment pel corresponent col·legi de l'advocacia i/o procura. En el cas que aquestes designacions no s'hagueren produït, la comissió requerirà immediatament dels Col·legis el nomenament dels professionals, que defensen i en el seu cas, representen al titular del dret en un termini màxim de 5 dies.

7. Si desestima la sol·licitud, les designacions realitzades quedaran sense efecte i, per tant, la persona sol·licitant podrà designar una altra defensa i representació legals de lliure elecció o bé continuar amb els que tenia prèviament designats si aquests accepten i haurà d'abonar els lliures honoraris i drets econòmics reportats pels serveis efectivament prestats pels professionals designats d'ofici.

8. Transcorregut el termini de trenta dies sense que la comissió haguera dictat resolució, quedaran ratificades les decisions prèviament adoptades pels col·legis de l'advocacia i de la procura, amb els efectes que en cada cas corresponguen. Si els Col·legis Professionals no hagueren adoptat cap decisió en el termini previst, el silenci de la comissió serà positiu. En aquest cas, a petició de la persona interessada, l'òrgan judicial que conega del procés o, si la sol·licitud es va realitzar abans de la iniciació d'aquell, el Jutge o Degà/a competent, declararà el dret en la seua integritat i requerirà dels Col·legis Professionals la designació de defensa lletrada i, si fora preceptiu, de representació processal.

 

Impugnació de la resolució.

 

1. Els qui siguen titulars d'un dret o d'un interés legítim podran impugnar les resolucions que, de manera definitiva, reconeguen, revoquen o deneguen el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

Tal impugnació, per a la qual no serà preceptiva la intervenció d'advocat o advocada, haurà de realitzar-se per escrit i de forma motivada, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució o des que haja sigut coneguda per qualsevol dels legitimats per a interposar-la, davant el secretari o secretària de la comissió d'assistència jurídica gratuïta. Qui remetrà l'escrit d'impugnació, juntament amb l'expedient corresponent a la resolució impugnada i una certificació d'aquesta, al jutjat o tribunal competent o al Jutge Degà/a per al seu repartiment, si el procediment no s'haguera iniciat.

2. El lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia requerirà a les parts i a l'Advocat o Advocada de la Generalitat, perquè en el termini de cinc dies presenten per escrit les al·legacions i proves que estimen oportunes.

L'òrgan judicial podrà acordar mitjançant provisió, d'ofici o a instàncies de part, la celebració d'una compareixença si la impugnació no poguera resoldre's amb els documents i proves aportats. El lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia assenyalarà dia i hora perquè tinga lloc dins dels deu dies següents.

3. Rebudes les al·legacions o finalitzada la compareixença, si escau, l'òrgan judicial resoldrà sense més tràmits mitjançant acte en el termini de cinc dies, mantenint o revocant la resolució impugnada, amb imposició d'una sanció pecuniària de 30 a 300 euros a qui haguera promogut la impugnació de manera temerària o amb abús de dret.

 

Contra l'acte dictat per l'òrgan judicial no cabrà cap recurs.

 

Revisió d'ofici:

- La declaració errònia, el falsejament o ocultació de dades pels sol·licitants d'assistència jurídica gratuïta, que hagen sigut determinants per al reconeixement del dret, donaran lloc, en tot cas, prèvia audiència de la persona interessada, a la seua revocació per part de la comissió d'assistència jurídica gratuïta, mitjançant resolució motivada, que, a aquests fins, tindrà potestats de revisió d'ofici.

- La revocació del dret portarà amb si l'obligació del pagament de tots els honoraris o drets reportats pels professionals intervinents des de la concessió del dret, així com de la quantitat equivalent al cost de les altres prestacions obtingudes en raó d'aquesta concessió, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre que, en el seu cas, corresponguen.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert
Documentació
El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà en les oficines judicials, en els serveis d'orientació jurídica dels col·legis de l'advocacia (SOJ) i en les seus de les comissions d'assistència jurídica gratuïta. També es troba disponible en aquesta pàgina web en l'apartat següent denominat...
Saber més
Taxa o pagament

Per a sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta no cal fer cap pagament.

Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds en model normalitzat s'hauran de presentar davant els serveis d'orientació jurídica del col·legi de l'advocacia del lloc en què es trobe l'òrgan judicial que conega o haja de conéixer del procés principal per al qual se sol·licita, o davant el Jutjat del domicili de la persona sol·licitant.

En aquest últim cas, l'òrgan judicial remetrà la petició al servei d'orientació jurídica territorialment competent.

Resolució

Quantia i cobrament
El dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén les prestacions següents: 1. Assessorament i orientació gratuïts previs al procés als quals pretenguen reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos, així com informació sobre la possibilitat de recórrer a la mediació o altres mitjans...
Saber més